OWU Gym Warsaw | FIT/ONE | WE ARE WARSAW #WHOAREYOU

OWU

Ważny od 08.11.2021

 • REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ FIT/ONE „BASIC za 49 zł”
  1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w Akcji Promocyjnej „BASIC za 49 zł” prowadzonej w klubie fitness FIT/One w Warszawie.
  2. Organizatorem Akcji Promocyjnej „BASIC za 49 zł” jest FIT/One Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Sienna 73, 00-833 Warszawa, kapitał zakładowy 5.000 PLN, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000715112 (FIT/One).
  3. W ramach Akcji Promocyjnej „BASIC za 49 zł” osoby uprawnione do skorzystania z Akcji Promocyjnej (wskazane w pkt. 4 poniżej), w okresie trwania Akcji Promocyjnej (wskazanym w pkt. 7 powyżej), mogą zawrzeć umowę członkowską dotyczącą korzystania z klubu fitness FIT/One w Warszawie na czas określony 12 miesięcy w pakiecie BASIC, w której miesięczna składka członkowska wynosić będzie 49,00 PLN (w tym VAT). Promocyjna cena dotyczy wyłącznie umów członkowskich zawieranych na czas określony 12 miesięcy (które zgodnie z OWU, w przypadku niezłożenia oświadczenia o braku chęci kontynuowania umowy członkowskiej przekształcają się po upływie 12 miesięcy w umowę na czas nieokreślony).
  4. Uczestnikami Akcji Promocyjnej „BASIC za 49 zł” mogą być wyłącznie osoby niebędące w chwili zawierania umowy członkowskiej w ramach Akcji Promocyjnej „BASIC za 49 zł” członkami klubu fitness FIT/One. Nie ma możliwości zmiany obowiązującej umowy członkowskiej na umowę członkowską na warunkach wynikających z Akcji Promocyjnej „BASIC za 49 zł”.
  5. Wszelkie informacje o Akcji Promocyjnej zawarte w materiałach promocyjnych i reklamowych mają wyłącznie charakter informacyjny.
  6. Wiążącą moc prawną mają postanowienia niniejszego Regulaminu Akcji Promocyjnej „BASIC za 49 zł”, Ogólnych Warunków Umów FIT/One / Umowa / 12 miesięcy oraz umów członkowskich zawartych w ramach Akcji Promocyjnej.
  7. Każda osoba może skorzystać z Akcji Promocyjnej tylko jeden raz.
  8. Akcja Promocyjna obowiązuje od 08.11.2021 do odwołania. FIT/One zastrzega sobie prawo do odwołania Akcji promocyjnej w każdym czasie z zachowaniem 7-dniowego terminu. Informację o zakończeniu okresu obowiązywania Akcji Promocyjnej FIT/One zamieści na swojej stronie internetowej.
  9. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora, na stronie internetowej Organizatora oraz w portalu klubowicza.
  10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują postanowienia Ogólnych Warunki Umów FIT/One / Umowa / 12 miesięcy oraz umów członkowskich zawartych w ramach Akcji Promocyjnej.
  11. Wszelkie ewentualne skargi lub żądania, związane ze sposobem przebiegu Akcji Promocyjnej należy kierować do Organizatora zgodnie z zasadami wynikającymi z Ogólnych Warunków Umów FIT/One / Umowa / 12 miesięcy.

Ważny od 01.09.2021

 • OGÓLNE WARUNKI AKCJI PROMOCYJNEJ FIT/ONE UMOWA / 12 MIESIĘCY

  Ogólne Warunki Akcji Promocyjnej Fit/One / Umowa / 12 miesięcy

  1. Zakres obowiązywania

  (1.1) Niniejsze Ogólne Warunki Akcji Promocyjnej (OWAP) mają zastosowanie do wszystkich umów członkowskich zawartych w ramach Akcji Promocyjnej pomiędzy FIT/One Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Sienna 73, 00-833 Warszawa, kapitał zakładowy 5.000 PLN, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000715112 (FIT/One lub Spółka), a członkami naszego klubu fitness.

  (1.2) Członkami klubu są osoby, które na podstawie umowy członkowskiej zawartej z FIT/One są uprawnione do korzystania z jednego lub kilku prowadzonych przez FIT/One klubów fitness (kluby fitness lub pojedynczo klub fitness) zgodnie z zawartą pomiędzy Spółką a członkiem klubu fitness umową członkowską.

  (1.3) Regulamin Akcji Promocyjnej jest dostępny w każdym z klubów fitness lub na naszej stronie internetowej: www.fit-one.de/warszawa.html.

  2. Członkostwo w klubie fitness

  (2.1) Członkostwo w naszym klubie fitness powstaje z chwilą zawarcia umowy członkowskiej, co ma miejsce w momencie zawarcia umowy członkowskiej (aktualna nasza oferta znajduje się zawsze na naszej stronie internetowej: www.fit-one.de/warszawa.html lub jest dostępna w klubie fitness). 

  (2.2) Członkostwo jest warunkiem wstępu oraz korzystania z klubu fitness podczas jego godzin otwarcia, które ogłoszone są w każdym klubie fitness. Członek klubu jest uprawniony do korzystania z umówionych świadczeń za odpowiednią opłatą. Na terenie klubu obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania osób, które nie są członkami klubu fitness.

  (2.3) Członkami klubu fitness mogą być osoby, które ukończyły 13. rok życia. Osoby, które ukończyły 13. rok życia, a nie ukończyły 18. roku życia mogą zawrzeć umowę członkowską tylko za zgodą przedstawiciela ustawowego (opiekuna prawnego), który dodatkowo może wyrazić zgodę na udział w zajęciach bez obecności przedstawiciela ustawowego (opiekuna prawnego). Małoletnim członkom klubu fitness zezwala się na treningi bez obecności przedstawiciela ustawowego, o ile przedstawiciel ustawowy wyraził na to zgodę. Członkami klubu fitness nie mogą być osoby, które nie ukończyły 13. roku życia, nawet za zgodą przedstawiciela ustawowego (opiekuna prawnego).

  (2.4) Członkostwo jest osobiste. Członek klubu jest zobowiązany do używania środka dostępu do klubu fitness (zgodnie z zasadami w punkcie 3.1 poniżej) wyłącznie osobiście i nie może go udostępniać osobom trzecim w żadnym wypadku. Zakaz udostępniania własnego środka dostępu do klubu fitness jakimkolwiek innym osobom jest bezwzględny i członek klubu jest zobowiązany do jego przestrzegania. Członek Klubu przyjmuje do wiadomości, że bezprawne udostępnienie własnego środka dostępu do klubu fitness naraża FIT/One na straty oraz wiąże się z ryzykiem odpowiedzialności FIT/One za szkody wyrządzone przez te osoby m.in. klubowi fitness, innym osobom przebywającym w klubie oraz właścicielowi budynku oraz innym najemcom budynku. W przypadku zawinionego naruszenia powyższego zakazu FIT/One może zażądać od członka klubu fitness dopuszczającego się naruszenia zapłaty na rzecz FIT/One kary umownej w wysokości 1000 zł za każdy przypadek naruszenia. Prawo do żądania od członka klubu fitness odszkodowania przekraczającego wysokości kary umownej pozostaje nienaruszone.

  (2.5) Członek klubu jest zobowiązany, niezwłocznie poinformować klub fitness o zmianie istotnych danych, takich jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, dane rachunku bankowego, numer karty kredytowej lub debetowej (lub okresu wygaśnięcia) na piśmie lub w formie e-mail. Koszty, które poniósł klub fitness w związku z niezwłocznym niepoinformowaniem przez członka klubu fitness o zmianie danych, obciążają członka. Dodatkowo, jeśli członek klubu korzysta z panelu klubowicza dostępnego na naszej stronie internetowej, członek klubu może dokonać zmiany swoich danych bezpośrednio w panelu klubowicza. 

  (2.6) W momencie zawierania umowy członkowskiej, członkowi klubu zostanie wykonane zdjęcie, które w formie elektronicznej zostanie zapisane w systemie informatycznym FIT/One. Zdjęcie służy kontroli dostępu do klubu fitness, tj. identyfikacji członka klubu w celu weryfikacji jego uprawnienia do skorzystania z usług klubu fitness. Niezależnie od powyższego personel klubu fitness jest uprawniony każdorazowo do żądania okazania dokumentu tożsamości przy wejściu do klubu fitness celem potwierdzenia tożsamości członka klubu.

  (2.7) Klub fitness w celu zapewnienia bezpieczeństwa jest monitorowany, o czym członek klubu fitness zostaje niniejszym poinformowany. Informacja o monitoringu zamieszczona jest także w widocznym miejscu przy wejściu do naszego klubu fitness.

  (2.8) W momencie zawierania z nami umowy członkowskiej nowemu członkowi klubu fitness zostanie przekazany login i hasło do panelu klubowicza znajdującego się na naszej stronie internetowej pod adresem: www.fit-one.de/warszawa.html. Login będzie składał się z przekazanego nam adresu e-mail klubowicza, a hasło będzie generowane automatycznie i będzie wymagana jego zmiana przy pierwszym logowaniu do panelu klubowicza. W panelu klubowicza każdy nasz członek będzie mógł sprawdzać, m.in. swoje aktualne dane, formy płatności (w tym przyszłe okresy płatności), grafik zajęć, dokonać ewentualnego zakupu innych usług świadczonych przez klub fitness lub zasilenia swojego konta dla celów płatności dodatkowych usług klubu fitness, etc. 

  (2.9) Na naszej stronie internetowej www.fit-one.de/warszawa.html każdy nowy członek będzie mógł zarezerwować sobie trening w naszym klubie fitness jako zalogowany już członek klubu (poprzez posiadanie już dostępu do panelu klubowicza) lub jako nowy członek klubu fitness (poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na naszej stronie internetowej). Jeśli jesteś nowym członkiem (a nie jesteś jeszcze członkiem klubu fitness) po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego na nasze zajęcia w klubie fitness, musisz udać się do naszego klubu fitness celem skorzystania z zajęć i ewentualnie zawarcia z nami umowy członkowskiej. 
  Dodatkowo, dla członków klubu dostępna jest aplikacja mobilna FIT/One dostępna w sklepach AppStore lub Google Play (lub podobne). Logowanie do aplikacji wymaga podania loginu i hasła (jak przy logowaniu do panelu klubowicza na naszej stronie internetowej).

  (2.10) Możliwe jest przeniesienie praw i obowiązków członka klubu fitness na osobę trzecią (cesja). W przypadku cesji umowy członkowskiej od nowego członka klubu, na którego zostały przeniesione prawa i obowiązki z umowy członkowskiej, pobierana jest opłata w wysokości 70,00 PLN za wydanie / aktywację środka dostępu. Członek klubu fitness zainteresowany dokonaniem cesji powinien skontaktować się z personelem klubu fitness w celu dokonania stosownych formalności.

  3. Korzystanie z klubu fitness

  (3.1) Dostęp do klubu fitness wymaga użycia środka dostępu (aktualnie: opaski członkowskiej). Wstęp jest dozwolony wyłącznie za okazaniem środka dostępu. Członek klubu fitness jest zobowiązany do pilnowania i posiadania przy sobie w klubie fitness środka dostępu i niezwłocznie zgłosić jego utratę.

  (3.2) Członek klubu zobowiązuje się do przestrzegania obowiązującego w klubie fitness regulaminu. Regulamin jest wywieszony w każdym klubie fitness. Personel klubu fitness jest uprawniony do czuwania nad przestrzeganiem regulaminu, a także do udzielania wskazówek członkom klubu fitness w celu zapewnienia przestrzegania zasad bezpieczeństwa i porządku w klubie fitness. W przypadku rażącego naruszenia przez członka klubu postanowień regulaminu, FIT/One uprawniony jest do rozwiązania umowy członkowskiej ze skutkiem natychmiastowym.

  (3.3) W każdym klubie fitness członkom klubu udostępnione są zamykane szafki. Członek klubu fitness jest uprawniony do bezpłatnego używania szafek w czasie treningu. Używanie szafek w inny sposób niż opisany powyżej jest zabronione. Personel klubu fitness jest uprawniony do otworzenia szafki użytej w nieuprawniony sposób i usunięcia z niej pozostawionych przedmiotów.

  (3.4) Jeśli klub fitness udostępni członkom klubu miejsca parkingowe, członek klubu jest uprawniony do korzystania z nich wyłącznie podczas treningu w klubie fitness. Korzystanie z miejsca parkingowego w inny niż opisany powyżej sposób jest zabronione. Klub fitness jest uprawniony odholować pojazd zaparkowany w nieuprawniony sposób na koszt członka klubu. Szczegóły są uregulowane w punkcie 9 OWAP. 

  (3.5) FIT/One dołoży wszelkich starań, aby usługi na rzecz członków klubu fitness świadczone były na najwyższym poziomie, w szczególności, aby zapewnić stałą dostępność wszelkich produktów, napojów, usług, zaplanowanych treningów i obecność trenerów. W przypadku czasowej niedostępności ww. dóbr i usług, niezależnej od FIT/One, FIT/One podejmie niezbędne działania, aby przywrócić ich dostępność w najkrótszym możliwym terminie.

  4. Składki członkowskie i płatności

  (4.1) Spółka umożliwia dokonywanie płatności za członkostwo w klubie fitness w formie:

  (4.1.1) miesięcznej płatności gotówką / płatność kartą płatniczą za pośrednictwem terminalna płatniczego;

  (4.1.2) płatności gotówką / płatności kartą płatniczą za pośrednictwem terminala płatniczego z góry za cały okres trwania umowy członkowskiej;

  (4.1.3) płatności cykliczne kartą płatniczą (kredytową lub debetową) poprzez jej obciążanie w pierwszym dniu każdego miesiąca rozliczeniowego (kalendarzowego), począwszy od daty zawarcia umowy członkowskiej.

  (4.2) W przypadku płatności gotówką lub płatności kartą płatniczą za pośrednictwem terminala płatniczego członek klubu ma możliwość uiszczenia płatności z góry za cały okres trwania umowy członkowskiej lub płatności miesięcznych. W takim przypadku członek klubu jest zobowiązany do zapłaty umówionej składki członkowskiej miesięcznie z góry do pierwszego dnia każdego kolejnego miesiąca na recepcji klubu fitness. Składka proporcjonalna jest należna z rozpoczęciem okresu obowiązywania umowy członkowskiej. 

  (4.3) Rozpoczęcie korzystania z płatności cyklicznych (poprzez miesięczne obciążanie karty kredytowej lub debetowej podanej przez członka klubu fitness) następuje w dniu podpisania umowy członkowskiej lub w każdym innym momencie wskazanym przez członka klubu fitness (np. w razie woli zmiany z innej formy płatności na płatności cykliczne). Składka proporcjonalna jest należna z rozpoczęciem okresu korzystania z umowy członkowskiej lub płatności cyklicznych.

  (4.4) W celu zainicjowania płatności cyklicznych niezbędne jest wyrażenie zgody przez członka klubu fitness w umowie członkowskiej na cykliczne obciążanie karty płatniczej (kredytowej lub debetowej). Obciążenie opłatą za kolejny okres korzystania z naszych usług będzie następować automatycznie w dacie nadejścia terminu płatności za kolejny okres korzystania z usług naszego klubu fitness. Aktualny cennik naszych usług w ramach Akcji Promocyjnej znajduje się na naszej stronie internetowej.
  FIT/One będzie dokonywać obciążeń karty płatniczej członka klubu w wysokości określonej w umowie członkowskiej. Członek klubu fitness nie zostanie poinformowany o zbliżającym się terminie obciążenia karty płatniczej w kolejnym okresie rozliczeniowym; usługa płatności cyklicznych ulega automatycznemu przedłużeniu w każdym kolejnym okresie rozliczeniowym (w zależności od długości trwania umowy członkowskiej) na czas trwania członkostwa w klubie fitness.  
  Płatności cyklicznych można dokonać za pośrednictwem kart płatniczych Visa, Mastercard lub Discover.
  Dostawca usług płatniczych za pomocą płatności cyklicznych jest odpowiedzialny względem członka klubu fitness za pobranie płatności; wszelkie zapytania dotyczące płatności winny być kierowane do dostawcy.
  Obciążenia karty płatniczej będą dokonywane każdego pierwszego dnia miesiąca lub w zdefiniowanym przy zawarciu umowy członkowskiej innym dniu przez cały okres trwania umowy członkowskiej.
  Członek klubu fitness zobowiązuje się zapewnić na karcie płatniczej odpowiednie środki na pokrycie należności za członkostwo. Środki powinny być dostępne w takim czasie, aby możliwe było ich pobranie w terminie określonym w niniejszych OWAP lub w umowie członkowskiej. W razie braku środków na pokrycie należności za członkostwo w odpowiednim terminie, FIT/One powiadomi członka klubu za pośrednictwem wiadomości e-mail lub powiadomienia push w aplikacji mobilnej, o nieudanej płatności z powodu braku środków na karcie wraz z prośbą o ich uzupełnienie. Jeżeli przy ponownej próbie nie uda się pobrać należności, wówczas przy najbliższej wizycie członka klubu w naszym klubie fitness zostanie on poproszony o podanie aktualnej (ważnej) karty płatniczej dla płatności cyklicznych lub o dokonanie płatności za kolejny okres rozliczeniowy w innej formie (wskazanej w pkt. 4.1 powyżej).

  (4.5) W trakcie procedury akceptacji płatności cyklicznych, członek klubu fitness będzie poproszony o podanie danych karty płatniczej określonych w pkt. 4.6 powyżej, przy pomocy której będą realizowane płatności oraz innych danych, niezbędnych do realizacji obciążeń. W razie zmiany karty płatniczej, wygaśnięcia jej ważności lub zmiany innych danych, członek klubu fitness zobowiązany jest wskazać nowe dane, w celu utrzymania możliwości dokonywania płatności cyklicznych.  
  Jeżeli członek dokonuje zapłaty kartą płatniczą należącą do osoby trzeciej, ma on obowiązek doręczenia pisemnej zgody właściciela karty na obciążenia dokonywane przez FIT/One z tytułu członkostwa. FIT/One nie ponosi odpowiedzialności za bezprawne obciążenie karty nie będącej własnością członka klubu fitness.

  (4.6) W przypadku, gdy płatność nie zostanie zrealizowana w wybranej formie, istnieje możliwość dokonania szybkiej płatności on-line poprzez pay per click w panelu klubowicza dostępnym na naszej stronie internetowej www.fit-one.de/warszawa.html lub bezpośrednio w klubie fitness.

  (4.7) W umowie członkowskiej członek klubu fitness dokonuje wyboru preferowanej formy płatności. Członek klubu fitness może w każdym czasie dokonać zmiany formy płatności wyłącznie w klubie fitness, wybierając inną formę płatności określoną w pkt. 4.1 powyżej. Zmiana formy płatności nie stanowi zmiany umowy członkowskiej lub wypowiedzenia OWAP. Jeżeli w przeszłości w umowach członkowskich dostępne były dla członków klubu fitness inne formy płatności niż określone w pkt 4.1. powyżej i członek klubu fitness na podstawie uprzednio zawartej umowy członkowskiej z tej formy płatności korzysta, FIT/One w miarę możliwości postara się umożliwić członkowi klubu fitness kontynuowanie tej formy płatności.

  (4.8) Za wydanie nowemu członkowi klubu środka dostępu oraz kolejne jego wydanie wskutek zawinionej jego utraty lub uszkodzenia pobierana jest opłata aktywacyjna w wysokości 70,00 PLN. 

  (4.9) Dodatkowe produkty i usługi dostępne w klubie fitness, których nie obejmuje umowa członkowska, są dostępne dla członka klubu po uiszczeniu odpowiedniej opłaty.

  (4.10) W przypadku braku lub opóźnienia z zapłatą należnych składek członkowskich FIT/One zastrzega sobie prawo dochodzenia od członka klubu fitness odsetek za opóźnienie oraz naprawienia szkody na zasadach ogólnych, na którą składają się m.in. poniesione przez FIT/One koszty windykacji należności.

  5. Czas trwania umowy członkowskiej, wypowiedzenie, zawieszenie

  (5.1) Umowa członkowska jest zawierana na czas określony 12 miesięcy, z zastrzeżeniem pkt 5.3 (przedłużenie umowy o czas zawieszenia członkostwa). Po upływie tego okresu umowa ulega automatycznemu przekształceniu w umowę na czas nieokreślony, chyba, że członek klubu fitness złoży oświadczenie o braku woli przekształcenia umowy w umowę na czas nieokreślony najpóźniej na jeden miesiąc przed końcem obowiązywania umowy na czas określony. Po przekształceniu umowy w umowę na czas nieokreślony każda ze stron może wypowiedzieć ją z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Wypowiedzenie powinno zostać złożone przez członka klubu fitness na piśmie lub w formie email na adres: info@fit-one.fitness

  (5.2) Z zastrzeżeniem postanowienia pkt 5.1 powyżej OWAP, w okresie obowiązywania umowy członkowskiej zawartej na czas oznaczony 12 miesięcy nie może ona zostać wypowiedziana. Prawo wypowiedzenia umowy z ważnych powodów pozostaje nienaruszone.

  (5.3) W okresie trwania umowy członkowskiej członek klubu fitness uprawniony jest do zawieszenia członkostwa. Zawieszenie jest możliwe na okres co najmniej 1 pełnego miesiąca kalendarzowego, a łączny okres zawieszenia w trakcie trwania umowy zawartej na czas oznaczony 12 miesięcy, a następnie w każdym kolejnym roku obowiązywania umowy członkowskiej, nie może być dłuższy niż 3 miesiące kalendarzowe. Zawieszenie rozpoczyna się z pierwszym dniem miesiąca kalendarzowego i obejmuje pełne miesiące. Okres zawieszenia umowy członek klubu fitness musi określić z góry. Podczas okresu zawieszenia członek nie może korzystać z klubu fitness i jest zwolniony z obowiązku uiszczania składek członkowskich. W przypadku zawieszenia członkostwa w trakcie trwania umowy na czas oznaczony 12 miesięcy umowa przedłuża się automatycznie o czas odpowiadający okresowi zawieszenia. W przypadku zawieszenia członkostwa pobierana jest opłata w wysokości 40,00 PLN na poczet kosztów administracyjnych związanych z zawieszeniem i przywróceniem członkostwa. W okresie zawieszenia prawo do wypowiedzenia umowy członkowskiej nie może być wykonywane, co oznacza w szczególności, że oświadczenie o wypowiedzeniu umowy może zostać złożone przez członka klubu dopiero po zakończeniu okresu zawieszenia; w przypadku złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy w trakcie trwania okresu zawieszania jest ono traktowane tak, jakby zostało złożone pierwszego dnia po upływie okresu zawieszenia. 

  (5.4) Jeżeli na początku obowiązywania umowy członkowskiej zawartej na czas oznaczony 12 miesięcy zostało uzgodnione, że członek może korzystać z klubu fitness nieodpłatnie przez określony czas, członkostwo przedłuża się automatycznie o ten okres czasu. W okresie bezpłatnego korzystania z klubu fitness prawo do wypowiedzenia umowy członkowskiej, o którym mowa w ust. 5.1 powyżej nie może być wykonywane, a terminy wypowiedzenia ulegają przedłużeniu o ten okres.

  (5.5) Spółka ma możliwość zawieszenia świadczenia usług na rzecz członka klubu fitness w przypadku braku uiszczenia składki członkowskiej (niezależnie od przyczyny, np. braku środków lub braku zapłaty gotówką) do czasu uregulowania zaległych płatności za uprzednim wezwaniem członka klubu fitness do zapłaty zaległych należności za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail wskazany przez członka klubu w umowie członkowskiej, z wyznaczeniem dodatkowego, 7 dniowego terminu płatności.

  (5.6) FIT/One zastrzega sobie prawo do zawieszenia świadczenia usług w sytuacjach, gdy wystąpi siła wyższa lub inne wyjątkowe, niemożliwe do przewidzenia i uniknięcia zdarzenie, przez które FIT/One, mimo dołożenia odpowiedniej staranności, nie będzie mógł świadczyć usług zgodnie z umową członkowską (np. wprowadzone zostaną obostrzenia uniemożliwiające lub znacząco utrudniające świadczenie usług w ramach klubu fitness). Podczas okresu zawieszenia członek nie może korzystać z klubu fitness i jest zwolniony z obowiązku uiszczania składek członkowskich. W trakcie trwania umowy członkowskiej na czas oznaczony 12 miesięcy członkostwo przedłuża się o czas odpowiadający okresowi zawieszenia. W okresie zawieszenia prawo do wypowiedzenia umowy członkowskiej nie może być wykonywane, co oznacza w szczególności, że oświadczenie o wypowiedzeniu umowy może zostać złożone przez członka klubu dopiero po zakończeniu okresu zawieszenia; w przypadku złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy w trakcie trwania okresu zawieszania jest ono traktowane tak, jakby zostało złożone pierwszego dnia po upływie okresu zawieszenia.

  6. Zakazane substancje i przedmioty. Zasady ostrożności

  (6.1) W klubie fitness panuje ścisły zakaz spożywania alkoholu i palenia papierosów. Zabronione jest także spożywanie środków odurzających. Członek klubu może mieć przy sobie wyłącznie takie środki, które służą do jego osobistego użytku i zostały przepisane przez lekarza. Zabronione jest przynoszenie do klubu fitness i posiadanie przy sobie w klubie fitness środków, których celem jest zwiększenie sprawności fizycznej członka klubu fitness. Zabronione jest, odpłatne bądź nieodpłatne, oferowanie ich osobom trzecim na terenie klubu fitness, dostarczanie, pozostawianie lub udostępnianie ich na terenie klubu fitness w jakikolwiek inny sposób. Ponadto, zabronione jest wnoszenie na teren klubu fitness jakichkolwiek przedmiotów niebezpiecznych bądź mogących powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia innych członków klubu, w tym w szczególności ostrych narzędzi, strzykawek, igieł. W przypadku naruszenia przez członka klubu powyższych zakazów, FIT/One jest uprawniony rozwiązać umowę członkowską ze skutkiem natychmiastowym. Członek klubu fitness w takim przypadku jest zobowiązany do naprawienia szkody poniesionej przez Spółkę lub osoby trzecie wskutek naruszenia postanowień niniejszego punktu.

  (6.2) Przed uzyskaniem członkostwa klubu fitness, jeżeli istnieją ku temu wskazania, klient powinien odbyć konsultację lekarską w celu ustalenia, czy występują jakiekolwiek przeciwwskazania zdrowotne do korzystania z usług FIT/One. Przed przystąpieniem do ćwiczeń, członek klubu fitness zobowiązany jest do zapoznania się instrukcją obsługi urządzeń dostępnych w klubie fitness, regulaminem klubu oraz bezwzględnego przestrzegania ich postanowień, a także do bezwzględnego stosowania się do poleceń i wskazówek personelu klubu fitness.

  (6.3) Członek klubu fitness zobowiązany jest do niepozostawiania w miejscach dostępnych dla innych członków klubu fitness zużytych artykułów higienicznych, takich jak plastry, gazy, bandaże itp. Wszelkie zużyte artykuły higieniczne członek klubu zobowiązany jest wyrzucać do przeznaczonych do tego koszów na śmieci.

  (6.4) FIT/One udostępnia członkom klubu: (1) szafki znajdujące się w pomieszczeniu szatni, nieobjętych monitoringiem, (2) szafki depozytowe znajdujące się przy recepcji klubu fitness, objęte stałym monitoringiem. Wyraźnie zaleca się nie pozostawiać w szafkach udostępnionych członkom klubu fitness w pomieszczeniu szatni żadnych wartościowych przedmiotów lub pieniędzy. Członek klubu fitness zobowiązany jest każdorazowo, przed wyjściem z szatni lub przed odejściem od szafki depozytowej sprawdzić, czy szafka została prawidłowo zamknięta, za pomocą opaski. Członek klubu fitness zobowiązany jest do zachowania należytej staranności w zakresie zamykania szafki po umieszczeniu tam swoich rzeczy. W przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości w działaniu szafek nie należy pozostawiać jakichkolwiek przedmiotów w szafce, a członek klubu zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania personelu klubu fitness o zauważonych nieprawidłowościach.

  7. Odpowiedzialność

  (7.1) FIT/One ponosi odpowiedzialność za szkody majątkowe i na osobie członka klubu fitness powstałe w związku z korzystaniem z usług FIT/One na zasadach ogólnych.  

  (7.2) Członek klubu fitness ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone FIT/One lub osobom trzecim, w tym innym członkom klubu fitness, w związku z korzystaniem z klubu fitness na zasadach ogólnych.

  8. Ochrona danych osobowych

  (8.1) Administratorem danych osobowych przekazanych przy zawieraniu umowy członkowskiej lub zebranych w celu lub w ramach świadczenia usług przez FIT/One lub w ramach innych okoliczności określonych w OWAP jest Fit/One Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Sienna 73, 00-833 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000715112, NIP: 5272836152, REGON: 369383038, e-mail: warszawa@fit-one.fitness, numer telefonu: + 48 22 311 78 90 (dalej także Administrator).

  (8.2) FIT/One wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w każdym czasie drogą mailową na następujący adres e-mail: ochronadanych@fit-one.fitness. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych lub realizacją praw osób fizycznych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych.

  (8.3) FIT/One przetwarza dane osobowe członków klubu w różnych celach, zawsze posiadając ku temu podstawę prawną, w szczególności w celu zawarcia lub wykonania umowy członkowskiej i świadczenia innych usług na żądanie członka klubu fitness. 

  (8.4) FIT/One przetwarza dane osobowe przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane. Gdy upłynie okres przechowywania danych, dane te są niszczone lub anonimizowane.

  (8.5) Osobom fizycznym, których dane przysługują następujące prawa:

  1. prawo dostępu do danych, tj. prawo zwrócenia się do FIT/One z zapytaniem jakie dane osobowe są przetwarzane,
  2. prawo do sprostowania danych w przypadku, gdy dane posiadane przez FIT/One są nieaktualne,
  3. prawo do usunięcia danych w określonych przypadkach; usunięcie danych jest niemożliwe, gdy obowiązuje umowa członkowska, gdy FIT/One jest z mocy prawa zobowiązany do dalszego przetwarzania (przechowywania) danych lub istnieje inna podstawa prawna upoważniająca FIT/One do dalszego przetwarzania danych,
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania,
  5. prawo do przenoszenia danych, tj. prawo żądania zażądania, aby przetwarzane przez FIT/One dane zostały przekazane w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, także do innego podmiotu (jeżeli jest to technicznie możliwe),
  6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  7.  prawo do wycofania udzielonej zgody, przy czym nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody.

  (8.6) Podanie danych osobowych obligatoryjnych w ramach umowy jest dobrowolne, lecz konieczne w celu zawarcia lub wykonania umowy członkowskiej lub realizacji usług. Bez podania tych danych nie będzie możliwe zawarcie umowy lub świadczenie żądanych usług. Podanie danych w celach marketingowych jest całkowicie dobrowolne. 

  (8.7) Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych członków klubu oraz praw przysługujących członkom klubu zawarte są w Informacji o ochronie danych osobowych dostępnej na naszej stronie internetowej oraz w klubie fitness.

  9. Używanie parkingu

  (9.1) Członkowie klubu fitness mają możliwość korzystania z darmowych miejsc parkingowych w parkingu podziemnym do 1 godziny. Każda kolejna godzina w parkingu podziemnym jest płatna zgodnie z taryfą operatora. Członkowi klubu nie przysługuje roszczenie o udostępnienie miejsca parkingowego. Długotrwały brak miejsc parkingowych nie jest przyczyną wypowiedzenia umowy członkowskiej. Parkingi naziemne są darmowe, chyba że właściciel lub zarządca budynku wprowadzi stosowne opłaty, to wówczas członkowie klubu fitness będą uprawnieni do korzystania łącznie z 200 miejsc parkingowych w parkingu naziemnym, gdzie 3 godziny dziennie będą darmowe i tylko w czasie treningu członka klubu w klubie fitness.

  10. Reklamacje

  (10.1) Skargi i związane z nimi żądania należy kierować na następujący adres e-mail info@fit-one.fitness, osobiście w recepcji klubu fitness lub pisemnie na aktualny adres siedziby FIT/One. 

  (10.2) Członek klubu powinien podać wszystkie znane mu informacje i opisać możliwie dokładnie wszelkie okoliczności, które dotyczą skargi, jak również swoje dane kontaktowe. 

  (10.3) FIT/One zajmie stanowisko wobec żądań członka klubu niezwłocznie, nie później niż w ciągu 30 dni po otrzymaniu reklamacji. Informacja dotycząca rozpatrzenia reklamacji zostanie przesłana na podany przez członka klubu adres e-mail lub adres zamieszkania. Ewentualna inna forma kontaktu z członkiem klubu zostanie nawiązany na życzenie członka klubu w preferowany przez niego sposób. 

  11. Postanowienia końcowe

  (11.1) FIT/One ma prawo do dokonania zmiany OWU ze skutkiem na przyszłość z ważnych przyczyn. Ważną przyczyną uprawniającą do zmiany OWU jest: 

  • konieczność dostosowania OWU do wymogów wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego,
  • skierowanie do FIT/One wiążących zaleceń, decyzji lub innych aktów administracyjnych przez organ administracji publicznej, o ile wpływają one na treść OWU lub nakładają na FIT/One obowiązek modyfikacji treści OWU,
  • rozszerzenie zakresu Umowy członkowskiej, wymagające modyfikacji treści OWU,
  • modyfikacja systemu płatności i rozliczeń FIT/One.

  FIT/One przekaże członkowi klubu fitness informacje o zmianach OWU, dacie ich wejścia w życie oraz przyczynie zmian na co najmniej 14 dni przed ich wejściem w życie. Informacja, o której mowa w zdaniu poprzednim przekazywana jest za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail wskazany przez członka klubu w umowie członkowskiej. Członek klubu fitness, który nie akceptuje zmian OWU, uprawniony jest do złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy najpóźniej do końca dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie zmian OWU. W takim przypadku umowa członkowska ulega rozwiązaniu w dniu poprzedzającym dzień wejścia w życie zmienionych OWU na koniec dnia. Wypowiedzenie należy skierować pisemnie na aktualny adres siedziby FIT/One lub złożyć na piśmie w recepcji klubu fitness. Dla zachowania terminu wypowiedzenia wystarczające jest wysłanie oświadczenia o wypowiedzeniu listem poleconym przed jego upływem. Brak wypowiedzenia umowy członkowskiej w ww. terminie oznacza akceptację nowych warunków OWU.

  (11.2) FIT/One uprawniony jest do ustalenia nowych OWU, które stosowane będą względem nowych klientów, którzy uzyskali członkostwo klubu fitness po dniu wejścia w życie nowych OWU. W takim przypadku, w stosunku do członków klubu fitness, z którymi umowy członkowskie już obowiązują, zastosowanie mają OWAP w wersji obowiązującej w dniu zawarcia umowy członkowskiej lub w wersji zmienionej zgodnie z pkt 11.1 powyżej. 

  (11.3) Aktualnie obowiązujące wersje OWAP są dostępne na naszej stronie internetowej lub w panelu klubowicza. Obowiązujące w przeszłości wersje OWAP są dostępne na życzenie członka klub fitness w klubie fitness.

  (11.4) W sprawach nieuregulowanych w OWAP stosuje się przepisy prawa polskiego.

 • OGÓLNE WARUNKI FIT/ONE UMOWA / 12 MIESIĘCY

  Ogólne Warunki Umów Fit/One / Umowa / 12 miesięcy

  1. Zakres obowiązywania

  (1.1) Niniejsze Ogólne Warunki Umów (OWU) mają zastosowanie do wszystkich umów członkowskich zawartych pomiędzy FIT/One Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Sienna 73, 00-833 Warszawa, kapitał zakładowy 5.000 PLN, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000715112 (FIT/One lub Spółka), a członkami naszego klubu fitness.

  (1.2) Członkami klubu są osoby, które na podstawie umowy członkowskiej zawartej z FIT/One są uprawnione do korzystania z jednego lub kilku prowadzonych przez FIT/One klubów fitness (kluby fitness lub pojedynczo klub fitness) zgodnie z zawartą pomiędzy Spółką a członkiem klubu fitness umową członkowską.

  2. Członkostwo w klubie fitness

  (2.1) Członkostwo w naszym klubie fitness powstaje z chwilą zawarcia umowy członkowskiej, co ma miejsce w momencie zawarcia umowy członkowskiej (aktualna nasza oferta znajduje się zawsze na naszej stronie internetowej: www.fit-one.de/warszawa.html lub jest dostępna w klubie fitness).

  (2.2) Członkostwo jest warunkiem wstępu oraz korzystania z klubu fitness podczas jego godzin otwarcia, które ogłoszone są w każdym klubie fitness. Członek klubu jest uprawniony do korzystania z umówionych świadczeń za odpowiednią opłatą. Na terenie klubu obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania osób, które nie są członkami klubu fitness.

  (2.3) Członkami klubu fitness mogą być osoby, które ukończyły 13. rok życia. Osoby, które ukończyły 13. rok życia, a nie ukończyły 18. roku życia mogą zawrzeć umowę członkowską tylko za zgodą przedstawiciela ustawowego (opiekuna prawnego), który dodatkowo może wyrazić zgodę na udział w zajęciach bez obecności przedstawiciela ustawowego (opiekuna prawnego). Małoletnim członkom klubu fitness zezwala się na treningi bez obecności przedstawiciela ustawowego, o ile przedstawiciel ustawowy wyraził na to zgodę. Członkami klubu fitness nie mogą być osoby, które nie ukończyły 13. roku życia, nawet za zgodą przedstawiciela ustawowego (opiekuna prawnego).

  (2.4) Członkostwo jest osobiste. Członek klubu jest zobowiązany do używania środka dostępu do klubu fitness (zgodnie z zasadami w punkcie 3.1 poniżej) wyłącznie osobiście i nie może go udostępniać osobom trzecim w żadnym wypadku. Zakaz udostępniania własnego środka dostępu do klubu fitness jakimkolwiek innym osobom jest bezwzględny i członek klubu jest zobowiązany do jego przestrzegania. Członek Klubu przyjmuje do wiadomości, że bezprawne udostępnienie własnego środka dostępu do klubu fitness naraża FIT/One na straty oraz wiąże się z ryzykiem odpowiedzialności FIT/One za szkody wyrządzone przez te osoby m.in. klubowi fitness, innym osobom przebywającym w klubie oraz właścicielowi budynku oraz innym najemcom budynku. W przypadku zawinionego naruszenia powyższego zakazu FIT/One może zażądać od członka klubu fitness dopuszczającego się naruszenia zapłaty na rzecz FIT/One kary umownej w wysokości 1000 zł za każdy przypadek naruszenia. Prawo do żądania od członka klubu fitness odszkodowania przekraczającego wysokości kary umownej pozostaje nienaruszone.

  (2.5) Członek klubu jest zobowiązany, niezwłocznie poinformować klub fitness o zmianie istotnych danych, takich jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, dane rachunku bankowego, numer karty kredytowej lub debetowej (lub okresu wygaśnięcia) na piśmie lub w formie e-mail. Koszty, które poniósł klub fitness w związku z niezwłocznym niepoinformowaniem przez członka klubu fitness o zmianie danych, obciążają członka. Dodatkowo, jeśli członek klubu korzysta z panelu klubowicza dostępnego na naszej stronie internetowej, członek klubu może dokonać zmiany swoich danych bezpośrednio w panelu klubowicza.

  (2.6) W momencie zawierania umowy członkowskiej, członkowi klubu zostanie wykonane zdjęcie, które w formie elektronicznej zostanie zapisane w systemie informatycznym FIT/One. Zdjęcie służy kontroli dostępu do klubu fitness, tj. identyfikacji członka klubu w celu weryfikacji jego uprawnienia do skorzystania z usług klubu fitness. Niezależnie od powyższego personel klubu fitness jest uprawniony każdorazowo do żądania okazania dokumentu tożsamości przy wejściu do klubu fitness celem potwierdzenia tożsamości członka klubu.

  (2.7) Klub fitness w celu zapewnienia bezpieczeństwa jest monitorowany, o czym członek klubu fitness zostaje niniejszym poinformowany. Informacja o monitoringu zamieszczona jest także w widocznym miejscu przy wejściu do naszego klubu fitness.

  (2.8) W momencie zawierania z nami umowy członkowskiej nowemu członkowi klubu fitness zostanie przekazany login i hasło do panelu klubowicza znajdującego się na naszej stronie internetowej pod adresem: www.fit-one.de/warszawa.html. Login będzie składał się z przekazanego nam adresu e-mail klubowicza, a hasło będzie generowane automatycznie i będzie wymagana jego zmiana przy pierwszym logowaniu do panelu klubowicza. W panelu klubowicza każdy nasz członek będzie mógł sprawdzać, m.in. swoje aktualne dane, formy płatności (w tym przyszłe okresy płatności), grafik zajęć, dokonać ewentualnego zakupu innych usług świadczonych przez klub fitness lub zasilenia swojego konta dla celów płatności dodatkowych usług klubu fitness, etc.

  (2.9) Na naszej stronie internetowej www.fit-one.de/warszawa.html każdy nowy członek będzie mógł zarezerwować sobie trening w naszym klubie fitness jako zalogowany już członek klubu (poprzez posiadanie już dostępu do panelu klubowicza) lub jako nowy członek klubu fitness (poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na naszej stronie internetowej). Jeśli jesteś nowym członkiem (a nie jesteś jeszcze członkiem klubu fitness) po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego na nasze zajęcia w klubie fitness, musisz udać się do naszego klubu fitness celem skorzystania z zajęć i ewentualnie zawarcia z nami umowy członkowskiej.
  Dodatkowo, dla członków klubu dostępna jest aplikacja mobilna FIT/One dostępna w sklepach AppStore lub Google Play (lub podobne). Logowanie do aplikacji wymaga podania loginu i hasła (jak przy logowaniu do panelu klubowicza na naszej stronie internetowej).

  (2.10) Możliwe jest przeniesienie praw i obowiązków członka klubu fitness na osobę trzecią (cesja). W przypadku cesji umowy członkowskiej od nowego członka klubu, na którego zostały przeniesione prawa i obowiązki z umowy członkowskiej, pobierana jest opłata w wysokości 70,00 PLN za wydanie / aktywację środka dostępu. Członek klubu fitness zainteresowany dokonaniem cesji powinien skontaktować się z personelem klubu fitness w celu dokonania stosownych formalności.

  3. Korzystanie z klubu fitness

  (3.1) Dostęp do klubu fitness wymaga użycia środka dostępu (aktualnie: opaski członkowskiej). Wstęp jest dozwolony wyłącznie za okazaniem środka dostępu. Członek klubu fitness jest zobowiązany do pilnowania i posiadania przy sobie w klubie fitness środka dostępu i niezwłocznie zgłosić jego utratę.

  (3.2) Członek klubu zobowiązuje się do przestrzegania obowiązującego w klubie fitness regulaminu. Regulamin jest wywieszony w każdym klubie fitness. Personel klubu fitness jest uprawniony do czuwania nad przestrzeganiem regulaminu, a także do udzielania wskazówek członkom klubu fitness w celu zapewnienia przestrzegania zasad bezpieczeństwa i porządku w klubie fitness. W przypadku rażącego naruszenia przez członka klubu postanowień regulaminu, FIT/One uprawniony jest do rozwiązania umowy członkowskiej ze skutkiem natychmiastowym.

  (3.3) W każdym klubie fitness członkom klubu udostępnione są zamykane szafki. Członek klubu fitness jest uprawniony do bezpłatnego używania szafek w czasie treningu. Używanie szafek w inny sposób niż opisany powyżej jest zabronione. Personel klubu fitness jest uprawniony do otworzenia szafki użytej w nieuprawniony sposób i usunięcia z niej pozostawionych przedmiotów.

  (3.4) Jeśli klub fitness udostępni członkom klubu miejsca parkingowe, członek klubu jest uprawniony do korzystania z nich wyłącznie podczas treningu w klubie fitness. Korzystanie z miejsca parkingowego w inny niż opisany powyżej sposób jest zabronione. Klub fitness jest uprawniony odholować pojazd zaparkowany w nieuprawniony sposób na koszt członka klubu. Szczegóły są uregulowane w punkcie 9 OWU.

  (3.5) FIT/One dołoży wszelkich starań, aby usługi na rzecz członków klubu fitness świadczone były na najwyższym poziomie, w szczególności, aby zapewnić stałą dostępność wszelkich produktów, napojów, usług, zaplanowanych treningów i obecność trenerów. W przypadku czasowej niedostępności ww. dóbr i usług, niezależnej od FIT/One, FIT/One podejmie niezbędne działania, aby przywrócić ich dostępność w najkrótszym możliwym terminie.

  4. Składki członkowskie i płatności

  (4.1) Spółka umożliwia dokonywanie płatności za członkostwo w klubie fitness w formie:

  (4.1.1) miesięcznej płatności gotówką / płatność kartą płatniczą za pośrednictwem terminalna płatniczego;

  (4.1.2) płatności gotówką / płatności kartą płatniczą za pośrednictwem terminala płatniczego z góry za cały okres trwania umowy członkowskiej;

  (4.1.3) płatności cykliczne kartą płatniczą (kredytową lub debetową) poprzez jej obciążanie w pierwszym dniu każdego miesiąca rozliczeniowego (kalendarzowego), począwszy od daty zawarcia umowy członkowskiej.

  (4.2) W przypadku płatności gotówką lub płatności kartą płatniczą za pośrednictwem terminala płatniczego członek klubu ma możliwość uiszczenia płatności z góry za cały okres trwania umowy członkowskiej lub płatności miesięcznych. W takim przypadku członek klubu jest zobowiązany do zapłaty umówionej składki członkowskiej miesięcznie z góry do pierwszego dnia każdego kolejnego miesiąca na recepcji klubu fitness. Składka proporcjonalna jest należna z rozpoczęciem okresu obowiązywania umowy członkowskiej.

  (4.3) Rozpoczęcie korzystania z płatności cyklicznych (poprzez miesięczne obciążanie karty kredytowej lub debetowej podanej przez członka klubu fitness) następuje w dniu podpisania umowy członkowskiej lub w każdym innym momencie wskazanym przez członka klubu fitness (np. w razie woli zmiany z innej formy płatności na płatności cykliczne). Składka proporcjonalna jest należna z rozpoczęciem okresu korzystania z umowy członkowskiej lub płatności cyklicznych.

  (4.4) W celu zainicjowania płatności cyklicznych niezbędne jest wyrażenie zgody przez członka klubu fitness w umowie członkowskiej na cykliczne obciążanie karty płatniczej (kredytowej lub debetowej). Obciążenie opłatą za kolejny okres korzystania z naszych usług będzie następować automatycznie w dacie nadejścia terminu płatności za kolejny okres korzystania z usług naszego klubu fitness. Aktualny cennik naszych usług w ramach poszczególnych pakietów znajduje się na naszej stronie internetowej.
  FIT/One będzie dokonywać obciążeń karty płatniczej członka klubu w wysokości określonej w umowie członkowskiej. Członek klubu fitness nie zostanie poinformowany o zbliżającym się terminie obciążenia karty płatniczej w kolejnym okresie rozliczeniowym; usługa płatności cyklicznych ulega automatycznemu przedłużeniu w każdym kolejnym okresie rozliczeniowym (w zależności od długości trwania umowy członkowskiej) na czas trwania członkostwa w klubie fitness.
  Płatności cyklicznych można dokonać za pośrednictwem kart płatniczych Visa, Mastercard lub Discover.
  Dostawca usług płatniczych za pomocą płatności cyklicznych jest odpowiedzialny względem członka klubu fitness za pobranie płatności; wszelkie zapytania dotyczące płatności winny być kierowane do dostawcy.
  Obciążenia karty płatniczej będą dokonywane każdego pierwszego dnia miesiąca lub w zdefiniowanym przy zawarciu umowy członkowskiej innym dniu przez cały okres trwania umowy członkowskiej.
  Członek klubu fitness zobowiązuje się zapewnić na karcie płatniczej odpowiednie środki na pokrycie należności za członkostwo. Środki powinny być dostępne w takim czasie, aby możliwe było ich pobranie w terminie określonym w niniejszych OWU lub w umowie członkowskiej. W razie braku środków na pokrycie należności za członkostwo w odpowiednim terminie, FIT/One powiadomi członka klubu za pośrednictwem wiadomości e-mail lub powiadomienia push w aplikacji mobilnej, o nieudanej płatności z powodu braku środków na karcie wraz z prośbą o ich uzupełnienie. Jeżeli przy ponownej próbie nie uda się pobrać należności, wówczas przy najbliższej wizycie członka klubu w naszym klubie fitness zostanie on poproszony o podanie aktualnej (ważnej) karty płatniczej dla płatności cyklicznych lub o dokonanie płatności za kolejny okres rozliczeniowy w innej formie (wskazanej w pkt. 4.1 powyżej).

  (4.5) W trakcie procedury akceptacji płatności cyklicznych, członek klubu fitness będzie poproszony o podanie danych karty płatniczej określonych w pkt. 4.6 powyżej, przy pomocy której będą realizowane płatności oraz innych danych, niezbędnych do realizacji obciążeń. W razie zmiany karty płatniczej, wygaśnięcia jej ważności lub zmiany innych danych, członek klubu fitness zobowiązany jest wskazać nowe dane, w celu utrzymania możliwości dokonywania płatności cyklicznych.  
  Jeżeli członek dokonuje zapłaty kartą płatniczą należącą do osoby trzeciej, ma on obowiązek doręczenia pisemnej zgody właściciela karty na obciążenia dokonywane przez FIT/One z tytułu członkostwa. FIT/One nie ponosi odpowiedzialności za bezprawne obciążenie karty nie będącej własnością członka klubu fitness.

  (4.6) W przypadku, gdy płatność nie zostanie zrealizowana w wybranej formie, istnieje możliwość dokonania szybkiej płatności on-line poprzez pay per click w panelu klubowicza dostępnym na naszej stronie internetowej www.fit-one.de/warszawa.html lub bezpośrednio w klubie fitness.

  (4.7) W umowie członkowskiej członek klubu fitness dokonuje wyboru preferowanej formy płatności. Członek klubu fitness może w każdym czasie dokonać zmiany formy płatności wyłącznie w klubie fitness, wybierając inną formę płatności określoną w pkt. 4.1 powyżej. Zmiana formy płatności nie stanowi zmiany umowy członkowskiej lub wypowiedzenia OWU. Jeżeli w przeszłości w umowach członkowskich dostępne były dla członków klubu fitness inne formy płatności niż określone w pkt 4.1. powyżej i członek klubu fitness na podstawie uprzednio zawartej umowy członkowskiej z tej formy płatności korzysta, FIT/One w miarę możliwości postara się umożliwić członkowi klubu fitness kontynuowanie tej formy płatności.

  (4.8) Za wydanie nowemu członkowi klubu środka dostępu oraz kolejne jego wydanie wskutek zawinionej jego utraty lub uszkodzenia pobierana jest opłata aktywacyjna w wysokości 70,00 PLN.

  (4.9) Dodatkowe produkty i usługi dostępne w klubie fitness, których nie obejmuje umowa członkowska, są dostępne dla członka klubu po uiszczeniu odpowiedniej opłaty.

  (4.10) W przypadku braku lub opóźnienia z zapłatą należnych składek członkowskich, FIT/One zastrzega sobie prawo dochodzenia od członka klubu fitness odsetek za opóźnienie oraz naprawienia szkody na zasadach ogólnych, na którą składają się m.in. poniesione przez FIT/One koszty windykacji należności. 

  5. Czas trwania umowy członkowskiej, wypowiedzenie, zawieszenie

  (5.1) Umowa członkowska jest zawierana na czas określony 12 miesięcy, z zastrzeżeniem pkt 5.3 (przedłużenie umowy o czas zawieszenia członkostwa). Po upływie tego okresu umowa ulega automatycznemu przekształceniu w umowę na czas nieokreślony, chyba, że członek klubu fitness złoży oświadczenie o braku woli przekształcenia umowy w umowę na czas nieokreślony najpóźniej na jeden miesiąc przed końcem obowiązywania umowy na czas określony. Po przekształceniu umowy w umowę na czas nieokreślony, każda ze stron może wypowiedzieć ją z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Wypowiedzenie powinno zostać złożone przez członka klubu fitness na piśmie lub w formie email na adres: info@fit-one.fitness.

  (5.2) Z zastrzeżeniem postanowienia pkt 5.1 powyżej OWU, w okresie obowiązywania umowy członkowskiej zawartej na czas oznaczony 12 miesięcy nie może ona zostać wypowiedziana. Prawo wypowiedzenia umowy z ważnych powodów pozostaje nienaruszone.

  (5.3) W okresie trwania umowy członkowskiej członek klubu fitness uprawniony jest do zawieszenia członkostwa. Zawieszenie jest możliwe na okres co najmniej 1 pełnego miesiąca kalendarzowego, a łączny okres zawieszenia w trakcie trwania umowy zawartej na czas oznaczony 12 miesięcy, a następnie w każdym kolejnym roku obowiązywania umowy członkowskiej, nie może być dłuższy niż 3 miesiące kalendarzowe. Zawieszenie rozpoczyna się z pierwszym dniem miesiąca kalendarzowego i obejmuje pełne miesiące. Okres zawieszenia umowy członek klubu fitness musi określić z góry. Podczas okresu zawieszenia członek nie może korzystać z klubu fitness i jest zwolniony z obowiązku uiszczania składek członkowskich. W przypadku zawieszenia członkostwa w trakcie trwania umowy na czas oznaczony 12 miesięcy umowa przedłuża się automatycznie o czas odpowiadający okresowi zawieszenia. W przypadku zawieszenia członkostwa pobierana jest opłata w wysokości 40,00 PLN na poczet kosztów administracyjnych związanych z zawieszeniem i przywróceniem członkostwa. W okresie zawieszenia prawo do wypowiedzenia umowy członkowskiej nie może być wykonywane, co oznacza w szczególności, że oświadczenie o wypowiedzeniu umowy może zostać złożone przez członka klubu dopiero po zakończeniu okresu zawieszenia; w przypadku złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy w trakcie trwania okresu zawieszania jest ono traktowane tak, jakby zostało złożone pierwszego dnia po upływie okresu zawieszenia.

  (5.4) Jeżeli na początku obowiązywania umowy członkowskiej zawartej na czas oznaczony 12 miesięcy zostało uzgodnione, że członek może korzystać z klubu fitness nieodpłatnie przez określony czas, członkostwo przedłuża się automatycznie o ten okres czasu. W okresie bezpłatnego korzystania z klubu fitness prawo do wypowiedzenia umowy członkowskiej, o którym mowa w ust. 5.1 powyżej nie może być wykonywane, a terminy wypowiedzenia ulegają przedłużeniu o ten okres.

  (5.5) Spółka ma możliwość zawieszenia świadczenia usług na rzecz członka klubu fitness w przypadku braku uiszczenia składki członkowskiej (niezależnie od przyczyny, np. braku środków lub braku zapłaty gotówką) do czasu uregulowania zaległych płatności za uprzednim wezwaniem członka klubu fitness do zapłaty zaległych należności za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail wskazany przez członka klubu w umowie członkowskiej, z wyznaczeniem dodatkowego, 7-dniowego terminu płatności. 

  (5.6) FIT/One zastrzega sobie prawo do zawieszenia świadczenia usług w sytuacjach, gdy wystąpi siła wyższa lub inne wyjątkowe, niemożliwe do przewidzenia i uniknięcia zdarzenie, przez które FIT/One, mimo dołożenia odpowiedniej staranności, nie będzie mógł świadczyć usług zgodnie z umową członkowską (np. wprowadzone zostaną obostrzenia uniemożliwiające lub znacząco utrudniające świadczenie usług w ramach klubu fitness). Podczas okresu zawieszenia członek nie może korzystać z klubu fitness i jest zwolniony z obowiązku uiszczania składek członkowskich. W trakcie trwania umowy członkowskiej na czas oznaczony 12 miesięcy członkostwo przedłuża się o czas odpowiadający okresowi zawieszenia. W okresie zawieszenia prawo do wypowiedzenia umowy członkowskiej nie może być wykonywane, co oznacza w szczególności, że oświadczenie o wypowiedzeniu umowy może zostać złożone przez członka klubu dopiero po zakończeniu okresu zawieszenia; w przypadku złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy w trakcie trwania okresu zawieszania jest ono traktowane tak, jakby zostało złożone pierwszego dnia po upływie okresu zawieszenia.

  6. Zakazane substancje i przedmioty. Zasady ostrożności.

  (6.1) W klubie fitness panuje ścisły zakaz spożywania alkoholu i palenia papierosów. Zabronione jest także spożywanie środków odurzających. Członek klubu może mieć przy sobie wyłącznie takie środki, które służą do jego osobistego użytku i zostały przepisane przez lekarza. Zabronione jest przynoszenie do klubu fitness i posiadanie przy sobie w klubie fitness środków, których celem jest zwiększenie sprawności fizycznej członka klubu fitness. Zabronione jest, odpłatne bądź nieodpłatne, oferowanie ich osobom trzecim na terenie klubu fitness, dostarczanie, pozostawianie lub udostępnianie ich na terenie klubu fitness w jakikolwiek inny sposób. Ponadto, zabronione jest wnoszenie na teren klubu fitness jakichkolwiek przedmiotów niebezpiecznych bądź mogących powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia innych członków klubu, w tym w szczególności ostrych narzędzi, strzykawek, igieł. W przypadku naruszenia przez członka klubu powyższych zakazów, FIT/One jest uprawniony rozwiązać umowę członkowską ze skutkiem natychmiastowym. Członek klubu fitness w takim przypadku jest zobowiązany do naprawienia szkody poniesionej przez Spółkę lub osoby trzecie wskutek naruszenia postanowień niniejszego punktu.

  (6.2) Przed uzyskaniem członkostwa klubu fitness, jeżeli istnieją ku temu wskazania, klient powinien odbyć konsultację lekarską w celu ustalenia, czy występują jakiekolwiek przeciwwskazania zdrowotne do korzystania z usług FIT/One. Przed przystąpieniem do ćwiczeń, członek klubu fitness zobowiązany jest do zapoznania się instrukcją obsługi urządzeń dostępnych w klubie fitness, regulaminem klubu oraz bezwzględnego przestrzegania ich postanowień, a także do bezwzględnego stosowania się do poleceń i wskazówek personelu klubu fitness.

  (6.3) Członek klubu fitness zobowiązany jest do niepozostawiania w miejscach dostępnych dla innych członków klubu fitness zużytych artykułów higienicznych, takich jak plastry, gazy, bandaże itp. Wszelkie zużyte artykuły higieniczne członek klubu zobowiązany jest wyrzucać do przeznaczonych do tego koszów na śmieci. 

  (6.4) FIT/One udostępnia członkom klubu: (1) szafki znajdujące się w pomieszczeniu szatni, nieobjętych monitoringiem, (2) szafki depozytowe znajdujące się przy recepcji klubu fitness, objęte stałym monitoringiem. Wyraźnie zaleca się nie pozostawiać w szafkach udostępnionych członkom klubu fitness w pomieszczeniu szatni żadnych wartościowych przedmiotów lub pieniędzy. Członek klubu fitness zobowiązany jest każdorazowo, przed wyjściem z szatni lub przed odejściem od szafki depozytowej sprawdzić, czy szafka została prawidłowo zamknięta, za pomocą opaski. Członek klubu fitness zobowiązany jest do zachowania należytej staranności w zakresie zamykania szafki po umieszczeniu tam swoich rzeczy. W przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości w działaniu szafek nie należy pozostawiać jakichkolwiek przedmiotów w szafce, a członek klubu zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania personelu klubu fitness o zauważonych nieprawidłowościach. 

  7. Odpowiedzialność

  (7.1) FIT/ One ponosi odpowiedzialność za szkody majątkowe i na osobie członka klubu fitness powstałe w związku z korzystaniem z usług FIT/One na zasadach ogólnych.  

  (7.2) Członek klubu fitness ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone FIT/One lub osobom trzecim, w tym innym członkom klubu fitness, w związku z korzystaniem z klubu fitness na zasadach ogólnych. 

  8. Ochrona danych osobowych

  (8.1) Administratorem danych osobowych przekazanych przy zawieraniu umowy członkowskiej lub zebranych w celu lub w ramach świadczenia usług przez FIT/One lub w ramach innych okoliczności określonych w OWU jest Fit/One Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Sienna 73, 00-833 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000715112, NIP: 5272836152, REGON: 369383038, e-mail: warszawa@fit-one.fitness, numer telefonu: + 48 22 311 78 90 (dalej także Administrator).

  (8.2) FIT/One wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w każdym czasie drogą mailową na następujący adres e-mail: ochronadanych@fit-one.fitness. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych lub realizacją praw osób fizycznych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych.

  (8.3) FIT/One przetwarza dane osobowe członków klubu w różnych celach, zawsze posiadając ku temu podstawę prawną, w szczególności w celu zawarcia lub wykonania umowy członkowskiej i świadczenia innych usług na żądanie członka klubu fitness.

  (8.4) FIT/One przetwarza dane osobowe przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane. Gdy upłynie okres przechowywania danych, dane te są niszczone lub anonimizowane.

  (8.5) Osobom fizycznym, których dane przysługują następujące prawa:

  1. prawo dostępu do danych, tj. prawo zwrócenia się do FIT/One z zapytaniem jakie dane osobowe są przetwarzane,
  2. prawo do sprostowania danych w przypadku, gdy dane posiadane przez FIT/One są nieaktualne,
  3. prawo do usunięcia danych w określonych przypadkach; usunięcie danych jest niemożliwe, gdy obowiązuje umowa członkowska, gdy FIT/One jest z mocy prawa zobowiązany do dalszego przetwarzania (przechowywania) danych lub istnieje inna podstawa prawna upoważniająca FIT/One do dalszego przetwarzania danych,
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania,
  5. prawo do przenoszenia danych, tj. prawo żądania zażądania, aby przetwarzane przez FIT/One dane zostały przekazane w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, także do innego podmiotu (jeżeli jest to technicznie możliwe),
  6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  7. prawo do wycofania udzielonej zgody, przy czym nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody.

  (8.6) Podanie danych osobowych obligatoryjnych w ramach umowy jest dobrowolne, lecz konieczne w celu zawarcia lub wykonania umowy członkowskiej lub realizacji usług. Bez podania tych danych nie będzie możliwe zawarcie umowy lub świadczenie żądanych usług. Podanie danych w celach marketingowych jest całkowicie dobrowolne.

  (8.7) Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych członków klubu oraz praw przysługujących członkom klubu zawarte są w Informacji o ochronie danych osobowych dostępnej na naszej stronie internetowej oraz w klubie fitness.

  9. Używanie parkingu

  (9.1) Członkowie klubu fitness mają możliwość korzystania z darmowych miejsc parkingowych w parkingu podziemnym do 1 godziny. Każda kolejna godzina w parkingu podziemnym jest płatna zgodnie z taryfą operatora. Członkowi klubu nie przysługuje roszczenie o udostępnienie miejsca parkingowego. Długotrwały brak miejsc parkingowych nie jest przyczyną wypowiedzenia umowy członkowskiej. Parkingi naziemne są darmowe, chyba że właściciel lub zarządca budynku wprowadzi stosowne opłaty, to wówczas członkowie klubu fitness będą uprawnieni do korzystania łącznie z 200 miejsc parkingowych w parkingu naziemnym, gdzie 3 godziny dziennie będą darmowe i tylko w czasie treningu członka klubu w klubie fitness.

  10. Reklamacje

  (10.1) Skargi i związane z nimi żądania należy kierować na następujący adres e-mail info@fit-one.fitness, osobiście w recepcji klubu fitness lub pisemnie na aktualny adres siedziby FIT/One.

  (10.2) Członek klubu powinien podać wszystkie znane mu informacje i opisać możliwie dokładnie wszelkie okoliczności, które dotyczą skargi, jak również swoje dane kontaktowe.

  (10.3) FIT/One zajmie stanowisko wobec żądań członka klubu niezwłocznie, nie później niż w ciągu 30 dni po otrzymaniu reklamacji. Informacja dotycząca rozpatrzenia reklamacji zostanie przesłana na podany przez członka klubu adres e-mail lub adres zamieszkania. Ewentualna inna forma kontaktu z członkiem klubu zostanie nawiązany na życzenie członka klubu w preferowany przez niego sposób.

  11. Postanowienia końcowe

  (11.1) FIT/One ma prawo do dokonania zmiany OWU ze skutkiem na przyszłość z ważnych przyczyn. Ważną przyczyną uprawniającą do zmiany OWU jest: 

  • konieczność dostosowania OWU do wymogów wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego,
  • skierowanie do FIT/One wiążących zaleceń, decyzji lub innych aktów administracyjnych przez organ administracji publicznej, o ile wpływają one na treść OWU lub nakładają na FIT/One obowiązek modyfikacji treści OWU,
  • rozszerzenie zakresu Umowy członkowskiej, wymagające modyfikacji treści OWU,
  • modyfikacja systemu płatności i rozliczeń FIT/One.

  FIT/One przekaże członkowi klubu fitness informacje o zmianach OWU, dacie ich wejścia w życie oraz przyczynie zmian na co najmniej 14 dni przed ich wejściem w życie. Informacja, o której mowa w zdaniu poprzednim przekazywana jest  za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail wskazany przez członka klubu w umowie członkowskiej. Członek klubu fitness, który nie akceptuje zmian OWU, uprawniony jest do złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy najpóźniej do końca dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie zmian OWU. W takim przypadku umowa członkowska ulega rozwiązaniu w dniu poprzedzającym dzień wejścia w życie zmienionych OWU na koniec dnia. Wypowiedzenie należy skierować pisemnie na aktualny adres siedziby FIT/One lub złożyć na piśmie w recepcji klubu fitness. Dla zachowania terminu wypowiedzenia wystarczające jest wysłanie oświadczenia o wypowiedzeniu listem poleconym przed jego upływem. Brak wypowiedzenia umowy członkowskiej w ww. terminie oznacza akceptację nowych warunków OWU.

  (11.2) FIT/One uprawniony jest do ustalenia nowych OWU, które stosowane będą względem nowych klientów, którzy uzyskali członkostwo klubu fitness po dniu wejścia w życie nowych OWU.  W takim przypadku, w stosunku do członków klubu fitness, z którymi umowy członkowskie już obowiązują, zastosowanie mają OWU w wersji obowiązującej w dniu zawarcia umowy członkowskiej lub w wersji zmienionej zgodnie z pkt 11.1 powyżej.

  (11.3) Aktualnie obowiązujące wersje OWU są dostępne na naszej stronie internetowej lub w panelu klubowicza. Obowiązujące w przeszłości wersje OWU są dostępne na życzenie członka klub fitness w klubie fitness.

  (11.4) W sprawach nieuregulowanych w OWU stosuje się przepisy prawa polskiego.
   

 • 6 MIESIĘCY

  Ogólne Warunki Umów Fit/One / Umowa / 6 miesięcy

  1. Zakres obowiązywania

  (1.1) Niniejsze Ogólne Warunki Umów (OWU) mają zastosowanie do wszystkich umów członkowskich zawartych pomiędzy FIT/One Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Sienna 73, 00-833 Warszawa, kapitał zakładowy 5.000 PLN, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000715112 (FIT/One lub Spółka), a członkami naszego klubu fitness.

  (1.2) Członkami klubu są osoby, które na podstawie umowy członkowskiej zawartej z FIT/One są uprawnione do korzystania z jednego lub kilku prowadzonych przez FIT/One klubów fitness (kluby fitness lub pojedynczo klub fitness) zgodnie z zawartą pomiędzy Spółką a członkiem klubu fitness umową członkowską.

  2. Członkostwo w klubie fitness

  (2.1) Członkostwo w naszym klubie fitness powstaje z chwilą zawarcia umowy członkowskiej, co ma miejsce w momencie zawarcia umowy członkowskiej (aktualna nasza oferta znajduje się zawsze na naszej stronie internetowej: www.fit-one.de/warszawa.html lub jest dostępna w klubie fitness). 

  (2.2) Członkostwo jest warunkiem wstępu oraz korzystania z klubu fitness podczas jego godzin otwarcia, które ogłoszone są w każdym klubie fitness. Członek klubu jest uprawniony do korzystania z umówionych świadczeń za odpowiednią opłatą. Na terenie klubu obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania osób, które nie są członkami klubu fitness.

  (2.3) Członkami klubu fitness mogą być osoby, które ukończyły 13. rok życia. Osoby, które ukończyły 13. rok życia, a nie ukończyły 18. roku życia mogą zawrzeć umowę członkowską tylko za zgodą przedstawiciela ustawowego (opiekuna prawnego), który dodatkowo może wyrazić zgodę na udział w zajęciach bez obecności przedstawiciela ustawowego (opiekuna prawnego). Małoletnim członkom klubu fitness zezwala się na treningi bez obecności przedstawiciela ustawowego, o ile przedstawiciel ustawowy wyraził na to zgodę. Członkami klubu fitness nie mogą być osoby, które nie ukończyły 13. roku życia, nawet za zgodą przedstawiciela ustawowego (opiekuna prawnego).

  (2.4) Członkostwo jest osobiste. Członek klubu jest zobowiązany do używania środka dostępu do klubu fitness (zgodnie z zasadami w punkcie 3.1 poniżej) wyłącznie osobiście i nie może go udostępniać osobom trzecim w żadnym wypadku. Zakaz udostępniania własnego środka dostępu do klubu fitness jakimkolwiek innym osobom jest bezwzględny i członek klubu jest zobowiązany do jego przestrzegania. Członek Klubu przyjmuje do wiadomości, że bezprawne udostępnienie własnego środka dostępu do klubu fitness naraża FIT/One na straty oraz wiąże się z ryzykiem odpowiedzialności FIT/One za szkody wyrządzone przez te osoby m.in. klubowi fitness, innym osobom przebywającym w klubie oraz właścicielowi budynku oraz innym najemcom budynku. W przypadku zawinionego naruszenia powyższego zakazu FIT/One może zażądać od członka klubu fitness dopuszczającego się naruszenia zapłaty na rzecz FIT/One kary umownej w wysokości 1000 zł za każdy przypadek naruszenia. Prawo do żądania od członka klubu fitness odszkodowania przekraczającego wysokości kary umownej pozostaje nienaruszone. 

  (2.5) Członek klubu jest zobowiązany, niezwłocznie poinformować klub fitness o zmianie istotnych danych, takich jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, dane rachunku bankowego, numer karty kredytowej lub debetowej (lub okresu wygaśnięcia) na piśmie lub w formie e-mail. Koszty, które poniósł klub fitness w związku z niezwłocznym niepoinformowaniem przez członka klubu fitness o zmianie danych, obciążają członka. Dodatkowo, jeśli członek klubu korzysta z panelu klubowicza dostępnego na naszej stronie internetowej, członek klubu może dokonać zmiany swoich danych bezpośrednio w panelu klubowicza. 

  (2.6) W momencie zawierania umowy członkowskiej, członkowi klubu zostanie wykonane zdjęcie, które w formie elektronicznej zostanie zapisane w systemie informatycznym FIT/One. Zdjęcie służy kontroli dostępu do klubu fitness, tj. identyfikacji członka klubu w celu weryfikacji jego uprawnienia do skorzystania z usług klubu fitness. Niezależnie od powyższego personel klubu fitness jest uprawniony każdorazowo do żądania okazania dokumentu tożsamości przy wejściu do klubu fitness celem potwierdzenia tożsamości członka klubu. 

  (2.7) Klub fitness w celu zapewnienia bezpieczeństwa jest monitorowany, o czym członek klubu fitness zostaje niniejszym poinformowany. Informacja o monitoringu zamieszczona jest także w widocznym miejscu przy wejściu do naszego klubu fitness.

  (2.8) W momencie zawierania z nami umowy członkowskiej nowemu członkowi klubu fitness zostanie przekazany login i hasło do panelu klubowicza znajdującego się na naszej stronie internetowej pod adresem: www.fit-one.de/warszawa.html. Login będzie składał się z przekazanego nam adresu e-mail klubowicza, a hasło będzie generowane automatycznie i będzie wymagana jego zmiana przy pierwszym logowaniu do panelu klubowicza. W panelu klubowicza każdy nasz członek będzie mógł sprawdzać, m.in. swoje aktualne dane, formy płatności (w tym przyszłe okresy płatności), grafik zajęć, dokonać ewentualnego zakupu innych usług świadczonych przez klub fitness lub zasilenia swojego konta dla celów płatności dodatkowych usług klubu fitness, etc. 

  (2.9) Na naszej stronie internetowej www.fit-one.de/warszawa.html każdy nowy członek będzie mógł zarezerwować sobie trening w naszym klubie fitness jako zalogowany już członek klubu (poprzez posiadanie już dostępu do panelu klubowicza) lub jako nowy członek klubu fitness (poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na naszej stronie internetowej). Jeśli jesteś nowym członkiem (a nie jesteś jeszcze członkiem klubu fitness) po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego na nasze zajęcia w klubie fitness, musisz udać się do naszego klubu fitness celem skorzystania z zajęć i ewentualnie zawarcia z nami umowy członkowskiej. 
  Dodatkowo, dla członków klubu dostępna jest aplikacja mobilna FIT/One dostępna w sklepach AppStore lub Google Play (lub podobne). Logowanie do aplikacji wymaga podania loginu i hasła (jak przy logowaniu do panelu klubowicza na naszej stronie internetowej).

  (2.10) Możliwe jest przeniesienie praw i obowiązków członka klubu fitness na osobę trzecią (cesja). W przypadku cesji umowy członkowskiej od nowego członka klubu, na którego zostały przeniesione prawa i obowiązki z umowy członkowskiej, pobierana jest opłata w wysokości 70,00 PLN za wydanie / aktywację środka dostępu. Członek klubu fitness zainteresowany dokonaniem cesji powinien skontaktować się z personelem klubu fitness w celu dokonania stosownych formalności.

  3. Korzystanie z klubu fitness

  (3.1) Dostęp do klubu fitness wymaga użycia środka dostępu (aktualnie: opaski członkowskiej). Wstęp jest dozwolony wyłącznie za okazaniem środka dostępu. Członek klubu fitness jest zobowiązany do pilnowania i posiadania przy sobie w klubie fitness środka dostępu i niezwłocznie zgłosić jego utratę.

  (3.2) Członek klubu zobowiązuje się do przestrzegania obowiązującego w klubie fitness regulaminu. Regulamin jest wywieszony w każdym klubie fitness. Personel klubu fitness jest uprawniony do czuwania nad przestrzeganiem regulaminu, a także do udzielania wskazówek członkom klubu fitness w celu zapewnienia przestrzegania zasad bezpieczeństwa i porządku w klubie fitness. W przypadku rażącego naruszenia przez członka klubu postanowień regulaminu, FIT/One uprawniony jest do rozwiązania umowy członkowskiej ze skutkiem natychmiastowym.

  (3.3) W każdym klubie fitness członkom klubu udostępnione są zamykane szafki. Członek klubu fitness jest uprawniony do bezpłatnego używania szafek w czasie treningu. Używanie szafek w inny sposób niż opisany powyżej jest zabronione. Personel klubu fitness jest uprawniony do otworzenia szafki użytej w nieuprawniony sposób i usunięcia z niej pozostawionych przedmiotów.

  (3.4) Jeśli klub fitness udostępni członkom klubu miejsca parkingowe, członek klubu jest uprawniony do korzystania z nich wyłącznie podczas treningu w klubie fitness. Korzystanie z miejsca parkingowego w inny niż opisany powyżej sposób jest zabronione. Klub fitness jest uprawniony odholować pojazd zaparkowany w nieuprawniony sposób na koszt członka klubu. Szczegóły są uregulowane w punkcie 9 OWU. 

  (3.5) FIT/One dołoży wszelkich starań, aby usługi na rzecz członków klubu fitness świadczone były na najwyższym poziomie, w szczególności, aby zapewnić stałą dostępność wszelkich produktów, napojów, usług, zaplanowanych treningów i obecność trenerów. W przypadku czasowej niedostępności ww. dóbr i usług, niezależnej od FIT/One, FIT/One podejmie niezbędne działania, aby przywrócić ich dostępność w najkrótszym możliwym terminie.

  4. Składki członkowskie i płatności

  (4.1) Spółka umożliwia dokonywanie płatności za członkostwo w klubie fitness w formie:

  (4.1.1) miesięcznej płatności gotówką / płatność kartą płatniczą za pośrednictwem terminalna płatniczego;

  (4.1.2) płatności gotówką / płatności kartą płatniczą za pośrednictwem terminala płatniczego z góry za cały okres trwania umowy członkowskiej;

  (4.1.3) płatności cykliczne kartą płatniczą (kredytową lub debetową) poprzez jej obciążanie w pierwszym dniu każdego miesiąca rozliczeniowego (kalendarzowego), począwszy od daty zawarcia umowy członkowskiej.

  (4.2) W przypadku płatności gotówką lub płatności kartą płatniczą za pośrednictwem terminala płatniczego członek klubu ma możliwość uiszczenia płatności z góry za cały okres trwania umowy członkowskiej lub płatności miesięcznych. W takim przypadku członek klubu jest zobowiązany do zapłaty umówionej składki członkowskiej miesięcznie z góry do pierwszego dnia każdego kolejnego miesiąca na recepcji klubu fitness. Składka proporcjonalna jest należna z rozpoczęciem okresu obowiązywania umowy członkowskiej. 

  (4.3) Rozpoczęcie korzystania z płatności cyklicznych (poprzez miesięczne obciążanie karty kredytowej lub debetowej podanej przez członka klubu fitness) następuje w dniu podpisania umowy członkowskiej lub w każdym innym momencie wskazanym przez członka klubu fitness (np. w razie woli zmiany z innej formy płatności na płatności cykliczne). Składka proporcjonalna jest należna z rozpoczęciem okresu korzystania z umowy członkowskiej lub płatności cyklicznych.

  (4.4) W celu zainicjowania płatności cyklicznych niezbędne jest wyrażenie zgody przez członka klubu fitness w umowie członkowskiej na cykliczne obciążanie karty płatniczej (kredytowej lub debetowej). Obciążenie opłatą za kolejny okres korzystania z naszych usług będzie następować automatycznie w dacie nadejścia terminu płatności za kolejny okres korzystania z usług naszego klubu fitness. Aktualny cennik naszych usług w ramach poszczególnych pakietów znajduje się na naszej stronie internetowej.
  FIT/One będzie dokonywać obciążeń karty płatniczej członka klubu w wysokości określonej w umowie członkowskiej. Członek klubu fitness nie zostanie poinformowany o zbliżającym się terminie obciążenia karty płatniczej w kolejnym okresie rozliczeniowym; usługa płatności cyklicznych ulega automatycznemu przedłużeniu w każdym kolejnym okresie rozliczeniowym (w zależności od długości trwania umowy członkowskiej) na czas trwania członkostwa w klubie fitness.  
  Płatności cyklicznych można dokonać za pośrednictwem kart płatniczych Visa, Mastercard lub Discover.
  Dostawca usług płatniczych za pomocą płatności cyklicznych jest odpowiedzialny względem członka klubu fitness za pobranie płatności; wszelkie zapytania dotyczące płatności winny być kierowane do dostawcy.
  Obciążenia karty płatniczej będą dokonywane każdego pierwszego dnia miesiąca lub w zdefiniowanym przy zawarciu umowy członkowskiej innym dniu przez cały okres trwania umowy członkowskiej.
  Członek klubu fitness zobowiązuje się zapewnić na karcie płatniczej odpowiednie środki na pokrycie należności za członkostwo. Środki powinny być dostępne w takim czasie, aby możliwe było ich pobranie w terminie określonym w niniejszych OWU lub w umowie członkowskiej. W razie braku środków na pokrycie należności za członkostwo w odpowiednim terminie, FIT/One powiadomi członka klubu za pośrednictwem wiadomości e-mail lub powiadomienia push w aplikacji mobilnej, o nieudanej płatności z powodu braku środków na karcie wraz z prośbą o ich uzupełnienie. Jeżeli przy ponownej próbie nie uda się pobrać należności, wówczas przy najbliższej wizycie członka klubu w naszym klubie fitness zostanie on poproszony o podanie aktualnej (ważnej) karty płatniczej dla płatności cyklicznych lub o dokonanie płatności za kolejny okres rozliczeniowy w innej formie (wskazanej w pkt. 4.1 powyżej).

  (4.5) W trakcie procedury akceptacji płatności cyklicznych, członek klubu fitness będzie poproszony o podanie danych karty płatniczej określonych w pkt. 4.6 powyżej, przy pomocy której będą realizowane płatności oraz innych danych, niezbędnych do realizacji obciążeń. W razie zmiany karty płatniczej, wygaśnięcia jej ważności lub zmiany innych danych, członek klubu fitness zobowiązany jest wskazać nowe dane, w celu utrzymania możliwości dokonywania płatności cyklicznych.  

  Jeżeli członek dokonuje zapłaty kartą płatniczą należącą do osoby trzeciej, ma on obowiązek doręczenia pisemnej zgody właściciela karty na obciążenia dokonywane przez FIT/One z tytułu członkostwa. FIT/One nie ponosi odpowiedzialności za bezprawne obciążenie karty nie będącej własnością członka klubu fitness.

  (4.6) W przypadku, gdy płatność nie zostanie zrealizowana w wybranej formie, istnieje możliwość dokonania szybkiej płatności on-line poprzez pay per click w panelu klubowicza dostępnym na naszej stronie internetowej www.fit-one.de/warszawa.html lub bezpośrednio w klubie fitness.

  (4.7) W umowie członkowskiej członek klubu fitness dokonuje wyboru preferowanej formy płatności. Członek klubu fitness może w każdym czasie dokonać zmiany formy płatności wyłącznie w klubie fitness, wybierając inną formę płatności określoną w pkt. 4.1 powyżej. Zmiana formy płatności nie stanowi zmiany umowy członkowskiej lub wypowiedzenia OWU. Jeżeli w przeszłości w umowach członkowskich dostępne były dla członków klubu fitness inne formy płatności niż określone w pkt 4.1. powyżej i członek klubu fitness na podstawie uprzednio zawartej umowy członkowskiej z tej formy płatności korzysta, FIT/One w miarę możliwości postara się umożliwić członkowi klubu fitness kontynuowanie tej formy płatności.

  (4.8) Za wydanie nowemu członkowi klubu środka dostępu oraz kolejne jego wydanie wskutek zawinionej jego utraty lub uszkodzenia pobierana jest opłata aktywacyjna w wysokości 70,00 PLN. 

  (4.9) Dodatkowe produkty i usługi dostępne w klubie fitness, których nie obejmuje umowa członkowska, są dostępne dla członka klubu po uiszczeniu odpowiedniej opłaty.

  (4.10) W przypadku braku lub opóźnienia z zapłatą należnych składek członkowskich FIT/One zastrzega sobie prawo dochodzenia od członka klubu fitness odsetek za opóźnienie oraz naprawienia szkody na zasadach ogólnych, na którą składają się m.in. poniesione przez FIT/One koszty windykacji należności.

  5. Czas trwania umowy członkowskiej, wypowiedzenie, zawieszenie

  (5.1) Umowa członkowska jest zawierana na czas określony 6 miesięcy, z zastrzeżeniem pkt 5.3 (przedłużenie umowy o czas zawieszenia członkostwa). Po upływie tego okresu umowa ulega automatycznemu przekształceniu w umowę na czas nieokreślony, chyba, że członek klubu fitness złoży oświadczenie o braku woli przekształcenia umowy w umowę na czas nieokreślony najpóźniej na jeden miesiąc przed końcem obowiązywania umowy na czas określony. Po przekształceniu umowy w umowę na czas nieokreślony, każda ze stron może wypowiedzieć ją z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Wypowiedzenie powinno zostać złożone przez członka klubu fitness na piśmie lub w formie email na adres: info@fit-one.fitness

  (5.2) Z zastrzeżeniem postanowienia pkt 5.1 powyżej OWU, w okresie obowiązywania umowy członkowskiej zawartej na czas oznaczony 6 miesięcy nie może ona zostać wypowiedziana. Prawo wypowiedzenia umowy z ważnych powodów pozostaje nienaruszone.

  (5.3) W okresie trwania umowy członkowskiej członek klubu fitness uprawniony jest do zawieszenia członkostwa. Zawieszenie jest możliwe na okres 1 pełnego miesiąca kalendarzowego, wyłącznie jeden raz w trakcie trwania umowy na czas oznaczony 6 miesięcy. W przypadku przekształcenia umowy członkowskiej w umowę na czas nieokreślony zawieszenie jest możliwe na okres co najmniej 1 pełnego miesiąca kalendarzowego, a łączny okres zawieszenia w trakcie kolejnych 12 miesięcy obowiązywania umowy członkowskiej nie może być dłuższy niż 3 miesiące kalendarzowe. Zawieszenie rozpoczyna się z pierwszym dniem miesiąca kalendarzowego i obejmuje pełne miesiące. Okres zawieszenia umowy członek klubu fitness musi określić z góry. Podczas okresu zawieszenia członek nie może korzystać z klubu fitness i jest zwolniony z obowiązku uiszczania składek członkowskich. W przypadku zawieszenia członkostwa w trakcie trwania umowy na czas oznaczony 6 miesięcy umowa przedłuża się automatycznie o czas odpowiadający okresowi zawieszenia. W przypadku zawieszenia członkostwa pobierana jest opłata w wysokości 40,00 PLN na poczet kosztów administracyjnych związanych z zawieszeniem i przywróceniem członkostwa.  W okresie zawieszenia prawo do wypowiedzenia umowy członkowskiej nie może być wykonywane, co oznacza w szczególności, że oświadczenie o wypowiedzeniu umowy może zostać złożone przez członka klubu dopiero po zakończeniu okresu zawieszenia; w przypadku złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy w trakcie trwania okresu zawieszania jest ono traktowane tak, jakby zostało złożone pierwszego dnia po upływie okresu zawieszenia.

  (5.4) Jeżeli na początku obowiązywania umowy członkowskiej zawartej na czas oznaczony 6 miesięcy zostało uzgodnione, że członek może korzystać z klubu fitness nieodpłatnie przez określony czas, członkostwo przedłuża się automatycznie o ten okres czasu. W okresie bezpłatnego korzystania z klubu fitness prawo do wypowiedzenia umowy członkowskiej, o którym mowa w ust. 5.1 powyżej nie może być wykonywane, a terminy wypowiedzenia ulegają przedłużeniu o ten okres.

  (5.5) Spółka ma możliwość zawieszenia świadczenia usług na rzecz członka klubu fitness w przypadku braku uiszczenia składki członkowskiej (niezależnie od przyczyny, np. braku środków lub braku zapłaty gotówką) do czasu uregulowania zaległych płatności za uprzednim wezwaniem członka klubu fitness do zapłaty zaległych należności za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail wskazany przez członka klubu w umowie członkowskiej, z wyznaczeniem dodatkowego, 7-dniowego terminu płatności.

  (5.6) FIT/One zastrzega sobie prawo do zawieszenia świadczenia usług w sytuacjach, gdy wystąpi siła wyższa lub inne wyjątkowe, niemożliwe do przewidzenia i uniknięcia zdarzenie, przez które FIT/One, mimo dołożenia odpowiedniej staranności, nie będzie mógł świadczyć usług zgodnie z umową członkowską (np. wprowadzone zostaną obostrzenia uniemożliwiające lub znacząco utrudniające świadczenie usług w ramach klubu fitness). Podczas okresu zawieszenia członek nie może korzystać z klubu fitness i jest zwolniony z obowiązku uiszczania składek członkowskich. W trakcie trwania umowy członkowskiej na czas oznaczony 6 miesięcy członkostwo przedłuża się o czas odpowiadający okresowi zawieszenia. W okresie zawieszenia prawo do wypowiedzenia umowy członkowskiej nie może być wykonywane, co oznacza w szczególności, że oświadczenie o wypowiedzeniu umowy może zostać złożone przez członka klubu dopiero po zakończeniu okresu zawieszenia; w przypadku złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy w trakcie trwania okresu zawieszania jest ono traktowane tak, jakby zostało złożone pierwszego dnia po upływie okresu zawieszenia.

  6. Zakazane substancje i przedmioty. Zasady ostrożności.

  (6.1) W klubie fitness panuje ścisły zakaz spożywania alkoholu i palenia papierosów. Zabronione jest także spożywanie środków odurzających. Członek klubu może mieć przy sobie wyłącznie takie środki, które służą do jego osobistego użytku i zostały przepisane przez lekarza. Zabronione jest przynoszenie do klubu fitness i posiadanie przy sobie w klubie fitness środków, których celem jest zwiększenie sprawności fizycznej członka klubu fitness. Zabronione jest, odpłatne bądź nieodpłatne, oferowanie ich osobom trzecim na terenie klubu fitness, dostarczanie, pozostawianie lub udostępnianie ich na terenie klubu fitness w jakikolwiek inny sposób. Ponadto, zabronione jest wnoszenie na teren klubu fitness jakichkolwiek przedmiotów niebezpiecznych bądź mogących powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia innych członków klubu, w tym w szczególności ostrych narzędzi, strzykawek, igieł. W przypadku naruszenia przez członka klubu powyższych zakazów, FIT/One jest uprawniony rozwiązać umowę członkowską ze skutkiem natychmiastowym. Członek klubu fitness w takim przypadku jest zobowiązany do naprawienia szkody poniesionej przez Spółkę lub osoby trzecie wskutek naruszenia postanowień niniejszego punktu.

  (6.2) Przed uzyskaniem członkostwa klubu fitness, jeżeli istnieją ku temu wskazania, klient powinien odbyć konsultację lekarską w celu ustalenia, czy występują jakiekolwiek przeciwwskazania zdrowotne do korzystania z usług FIT/One. Przed przystąpieniem do ćwiczeń, członek klubu fitness zobowiązany jest do zapoznania się instrukcją obsługi urządzeń dostępnych w klubie fitness, regulaminem klubu oraz bezwzględnego przestrzegania ich postanowień, a także do bezwzględnego stosowania się do poleceń i wskazówek personelu klubu fitness.

  (6.3) Członek klubu fitness zobowiązany jest do niepozostawiania w miejscach dostępnych dla innych członków klubu fitness zużytych artykułów higienicznych, takich jak plastry, gazy, bandaże itp. Wszelkie zużyte artykuły higieniczne członek klubu zobowiązany jest wyrzucać do przeznaczonych do tego koszów na śmieci.

  (6.4) FIT/One udostępnia członkom klubu: (1) szafki znajdujące się w pomieszczeniu szatni, nieobjętych monitoringiem, (2) szafki depozytowe znajdujące się przy recepcji klubu fitness, objęte stałym monitoringiem. Wyraźnie zaleca się nie pozostawiać w szafkach udostępnionych członkom klubu fitness w pomieszczeniu szatni żadnych wartościowych przedmiotów lub pieniędzy. Członek klubu fitness zobowiązany jest każdorazowo, przed wyjściem z szatni lub przed odejściem od szafki depozytowej sprawdzić, czy szafka została prawidłowo zamknięta, za pomocą opaski. Członek klubu fitness zobowiązany jest do zachowania należytej staranności w zakresie zamykania szafki po umieszczeniu tam swoich rzeczy. W przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości w działaniu szafek nie należy pozostawiać jakichkolwiek przedmiotów w szafce, a członek klubu zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania personelu klubu fitness o zauważonych nieprawidłowościach.

  7. Odpowiedzialność

  (7.1) FIT/One ponosi odpowiedzialność za szkody majątkowe i na osobie członka klubu fitness powstałe w związku z korzystaniem z usług FIT/One na zasadach ogólnych. 

  (7.2) Członek klubu fitness ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone FIT/One lub osobom trzecim, w tym innym członkom klubu fitness, w związku z korzystaniem z klubu fitness na zasadach ogólnych. 

  8. Ochrona danych osobowych

  (8.1) Administratorem danych osobowych przekazanych przy zawieraniu umowy członkowskiej lub zebranych w celu lub w ramach świadczenia usług przez FIT/One lub w ramach innych okoliczności określonych w OWU jest Fit/One Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Sienna 73, 00-833 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000715112, NIP: 5272836152, REGON: 369383038, e-mail: warszawa@fit-one.fitness, numer telefonu: + 48 22 311 78 90 (dalej także Administrator).

  (8.2) FIT/One wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w każdym czasie drogą mailową na następujący adres e-mail: ochronadanych@fit-one.fitness. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych lub realizacją praw osób fizycznych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych.

  (8.3) FIT/One przetwarza dane osobowe członków klubu w różnych celach, zawsze posiadając ku temu podstawę prawną, w szczególności w celu zawarcia lub wykonania umowy członkowskiej i świadczenia innych usług na żądanie członka klubu fitness. 

  (8.4) FIT/One przetwarza dane osobowe przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane. Gdy upłynie okres przechowywania danych, dane te są niszczone lub anonimizowane.

  (8.5) Osobom fizycznym, których dane przysługują następujące prawa:

  1. prawo dostępu do danych, tj. prawo zwrócenia się do FIT/One z zapytaniem jakie dane osobowe są przetwarzane,
  2. prawo do sprostowania danych w przypadku, gdy dane posiadane przez FIT/One są nieaktualne,
  3. prawo do usunięcia danych w określonych przypadkach; usunięcie danych jest niemożliwe, gdy obowiązuje umowa członkowska, gdy FIT/One jest z mocy prawa zobowiązany do dalszego przetwarzania (przechowywania) danych lub istnieje inna podstawa prawna upoważniająca FIT/One do dalszego przetwarzania danych,
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania,
  5. prawo do przenoszenia danych, tj. prawo żądania zażądania, aby przetwarzane przez FIT/One dane zostały przekazane w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, także do innego podmiotu (jeżeli jest to technicznie możliwe),
  6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  7. prawo do wycofania udzielonej zgody, przy czym nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody.

  (8.6) Podanie danych osobowych obligatoryjnych w ramach umowy jest dobrowolne, lecz konieczne w celu zawarcia lub wykonania umowy członkowskiej lub realizacji usług. Bez podania tych danych nie będzie możliwe zawarcie umowy lub świadczenie żądanych usług. Podanie danych w celach marketingowych jest całkowicie dobrowolne. 

  (8.7) Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych członków klubu oraz praw przysługujących członkom klubu zawarte są w Informacji o ochronie danych osobowych dostępnej na naszej stronie internetowej oraz w klubie fitness.

  9. Używanie parkingu

  (9.1) Członkowie klubu fitness mają możliwość korzystania z darmowych miejsc parkingowych w parkingu podziemnym do 1 godziny. Każda kolejna godzina w parkingu podziemnym jest płatna zgodnie z taryfą operatora. Członkowi klubu nie przysługuje roszczenie o udostępnienie miejsca parkingowego. Długotrwały brak miejsc parkingowych nie jest przyczyną wypowiedzenia umowy członkowskiej. Parkingi naziemne są darmowe, chyba że właściciel lub zarządca budynku wprowadzi stosowne opłaty, to wówczas członkowie klubu fitness będą uprawnieni do korzystania łącznie z 200 miejsc parkingowych w parkingu naziemnym, gdzie 3 godziny dziennie będą darmowe i tylko w czasie treningu członka klubu w klubie fitness.

  10. Reklamacje

  (10.1) Skargi i związane z nimi żądania należy kierować na następujący adres e-mail info@fit-one.fitness, osobiście w recepcji klubu fitness lub pisemnie na aktualny adres siedziby FIT/One. 

  (10.2) Członek klubu powinien podać wszystkie znane mu informacje i opisać możliwie dokładnie wszelkie okoliczności, które dotyczą skargi, jak również swoje dane kontaktowe. 

  (10.3) FIT/One zajmie stanowisko wobec żądań członka klubu niezwłocznie, nie później niż w ciągu 30 dni po otrzymaniu reklamacji. Informacja dotycząca rozpatrzenia reklamacji zostanie przesłana na podany przez członka klubu adres e-mail lub adres zamieszkania. Ewentualna inna forma kontaktu z członkiem klubu zostanie nawiązany na życzenie członka klubu w preferowany przez niego sposób. 

  11. Postanowienia końcowe

  (11.1) FIT/One ma prawo do dokonania zmiany OWU ze skutkiem na przyszłość z ważnych przyczyn. Ważną przyczyną uprawniającą do zmiany OWU jest:, 

  • konieczność dostosowania OWU do wymogów wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego,
  • skierowanie do FIT/One wiążących zaleceń, decyzji lub innych aktów administracyjnych przez organ administracji publicznej, o ile wpływają one na treść OWU lub nakładają na FIT/One obowiązek modyfikacji treści OWU,
  • rozszerzenie zakresu Umowy członkowskiej, wymagające modyfikacji treści OWU,
  • modyfikacja systemu płatności i rozliczeń FIT/One.

  FIT/One przekaże członkowi klubu fitness informacje o zmianach OWU, dacie ich wejścia w życie oraz przyczynie zmian na co najmniej 14 dni przed ich wejściem w życie. Informacja, o której mowa w zdaniu poprzednim przekazywana jest za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail wskazany przez członka klubu w umowie członkowskiej. Członek klubu fitness, który nie akceptuje zmian OWU, uprawniony jest do złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy najpóźniej do końca dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie zmian OWU. W takim przypadku umowa członkowska ulega rozwiązaniu w dniu poprzedzającym dzień wejścia w życie zmienionych OWU na koniec dnia. Wypowiedzenie należy skierować pisemnie na aktualny adres siedziby FIT/One lub złożyć na piśmie w recepcji klubu fitness. Dla zachowania terminu wypowiedzenia wystarczające jest wysłanie oświadczenia o wypowiedzeniu listem poleconym przed jego upływem. Brak wypowiedzenia umowy członkowskiej w ww. terminie oznacza akceptację nowych warunków OWU.

  (11.2) FIT/One uprawniony jest do ustalenia nowych OWU, które stosowane będą względem nowych klientów, którzy uzyskali członkostwo klubu fitness po dniu wejścia w życie nowych OWU. W takim przypadku, w stosunku do członków klubu fitness, z którymi umowy członkowskie już obowiązują, zastosowanie mają OWU w wersji obowiązującej w dniu zawarcia umowy członkowskiej lub w wersji zmienionej zgodnie z pkt 11.1 powyżej. 

  (11.3) Aktualnie obowiązujące wersje OWU są dostępne na naszej stronie internetowej lub w panelu klubowicza. Obowiązujące w przeszłości wersje OWU są dostępne na życzenie członka klub fitness w klubie fitness.

  (11.4) W sprawach nieuregulowanych w OWU stosuje się przepisy prawa polskiego.
   

 • 1 MIESIĄC

  Ogólne Warunki Umów Fit/One / Umowa / 1 miesiąc

  1. Zakres obowiązywania

  (1.1) Niniejsze Ogólne Warunki Umów (OWU) mają zastosowanie do wszystkich umów członkowskich zawartych pomiędzy FIT/One Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Sienna 73, 00-833 Warszawa, kapitał zakładowy 5.000 PLN, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000715112 (FIT/One lub Spółka), a członkami naszego klubu fitness.

  (1.2) Członkami klubu są osoby, które na podstawie umowy członkowskiej zawartej z FIT/One są uprawnione do korzystania z jednego lub kilku prowadzonych przez FIT/One klubów fitness (kluby fitness lub pojedynczo klub fitness) zgodnie z zawartą pomiędzy Spółką a członkiem klubu fitness umową członkowską.

  2. Członkostwo w klubie fitness

  (2.1) Członkostwo w naszym klubie fitness powstaje z chwilą zawarcia umowy członkowskiej, co ma miejsce w momencie zawarcia umowy członkowskiej (aktualna nasza oferta znajduje się zawsze na naszej stronie internetowej: www.fit-one.de/warszawa.html lub jest dostępna w klubie fitness). 

  (2.2) Członkostwo jest warunkiem wstępu oraz korzystania z klubu fitness podczas jego godzin otwarcia, które ogłoszone są w każdym klubie fitness. Członek klubu jest uprawniony do korzystania z umówionych świadczeń za odpowiednią opłatą. Na terenie klubu obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania osób, które nie są członkami klubu fitness.

  (2.3) Członkami klubu fitness mogą być osoby, które ukończyły 13. rok życia. Osoby, które ukończyły 13. rok życia, a nie ukończyły 18. roku życia mogą zawrzeć umowę członkowską tylko za zgodą przedstawiciela ustawowego (opiekuna prawnego), który dodatkowo może wyrazić zgodę na udział w zajęciach bez obecności przedstawiciela ustawowego (opiekuna prawnego). Małoletnim członkom klubu fitness zezwala się na treningi bez obecności przedstawiciela ustawowego, o ile przedstawiciel ustawowy wyraził na to zgodę. Członkami klubu fitness nie mogą być osoby, które nie ukończyły 13. roku życia, nawet za zgodą przedstawiciela ustawowego (opiekuna prawnego).

  (2.4) Członkostwo jest osobiste. Członek klubu jest zobowiązany do używania środka dostępu do klubu fitness (zgodnie z zasadami w punkcie 3.1 poniżej) wyłącznie osobiście i nie może go udostępniać osobom trzecim w żadnym wypadku. Zakaz udostępniania własnego środka dostępu do klubu fitness jakimkolwiek innym osobom jest bezwzględny i członek klubu jest zobowiązany do jego przestrzegania. Członek Klubu przyjmuje do wiadomości, że bezprawne udostępnienie własnego środka dostępu do klubu fitness naraża FIT/One na straty oraz wiąże się z ryzykiem odpowiedzialności FIT/One za szkody wyrządzone przez te osoby m.in. klubowi fitness, innym osobom przebywającym w klubie oraz właścicielowi budynku oraz innym najemcom budynku. W przypadku zawinionego naruszenia powyższego zakazu FIT/One może zażądać od członka klubu fitness dopuszczającego się naruszenia zapłaty na rzecz FIT/One kary umownej w wysokości 1000 zł za każdy przypadek naruszenia. Prawo do żądania od członka klubu fitness odszkodowania przekraczającego wysokości kary umownej pozostaje nienaruszone. 

  (2.5) Członek klubu jest zobowiązany, niezwłocznie poinformować klub fitness o zmianie istotnych danych, takich jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, dane rachunku bankowego, numer karty kredytowej lub debetowej (lub okresu wygaśnięcia) na piśmie lub w formie e-mail. Koszty, które poniósł klub fitness w związku z niezwłocznym niepoinformowaniem przez członka klubu fitness o zmianie danych, obciążają członka. Dodatkowo, jeśli członek klubu korzysta z panelu klubowicza dostępnego na naszej stronie internetowej, członek klubu może dokonać zmiany swoich danych bezpośrednio w panelu klubowicza. 

  (2.6) W momencie zawierania umowy członkowskiej, członkowi klubu zostanie wykonane zdjęcie, które w formie elektronicznej zostanie zapisane w systemie informatycznym FIT/One. Zdjęcie służy kontroli dostępu do klubu fitness, tj. identyfikacji członka klubu w celu weryfikacji jego uprawnienia do skorzystania z usług klubu fitness. Niezależnie od powyższego personel klubu fitness jest uprawniony każdorazowo do żądania okazania dokumentu tożsamości przy wejściu do klubu fitness celem potwierdzenia tożsamości członka klubu. 

  (2.7) Klub fitness w celu zapewnienia bezpieczeństwa jest monitorowany, o czym członek klubu fitness zostaje niniejszym poinformowany. Informacja o monitoringu zamieszczona jest także w widocznym miejscu przy wejściu do naszego klubu fitness.

  (2.8) W momencie zawierania z nami umowy członkowskiej nowemu członkowi klubu fitness zostanie przekazany login i hasło do panelu klubowicza znajdującego się na naszej stronie internetowej pod adresem: www.fit-one.de/warszawa.html. Login będzie składał się z przekazanego nam adresu e-mail klubowicza, a hasło będzie generowane automatycznie i będzie wymagana jego zmiana przy pierwszym logowaniu do panelu klubowicza. W panelu klubowicza każdy nasz członek będzie mógł sprawdzać, m.in. swoje aktualne dane, formy płatności (w tym przyszłe okresy płatności), grafik zajęć, dokonać ewentualnego zakupu innych usług świadczonych przez klub fitness lub zasilenia swojego konta dla celów płatności dodatkowych usług klubu fitness, etc. 

  (2.9) Na naszej stronie internetowej www.fit-one.de/warszawa.html każdy nowy członek będzie mógł zarezerwować sobie trening w naszym klubie fitness jako zalogowany już członek klubu (poprzez posiadanie już dostępu do panelu klubowicza) lub jako nowy członek klubu fitness (poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na naszej stronie internetowej). Jeśli jesteś nowym członkiem (a nie jesteś jeszcze członkiem klubu fitness) po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego na nasze zajęcia w klubie fitness, musisz udać się do naszego klubu fitness celem skorzystania z zajęć i ewentualnie zawarcia z nami umowy członkowskiej. 
  Dodatkowo, dla członków klubu dostępna jest aplikacja mobilna FIT/One, którą można pobrać w sklepach AppStore lub Google Play (lub podobne). Logowanie do aplikacji wymaga podania loginu i hasła (jak przy logowaniu do panelu klubowicza na naszej stronie internetowej).

  (2.10) Możliwe jest przeniesienie praw i obowiązków członka klubu fitness na osobę trzecią (cesja). W przypadku cesji umowy członkowskiej od nowego członka klubu, na którego zostały przeniesione prawa i obowiązki z umowy członkowskiej, pobierana jest opłata w wysokości 70,00 PLN za wydanie / aktywację środka dostępu. Członek klubu fitness zainteresowany dokonaniem cesji powinien skontaktować się z personelem klubu fitness w celu dokonania stosownych formalności

  3. Korzystanie z klubu fitness

  (3.1) Dostęp do klubu fitness wymaga użycia środka dostępu (aktualnie: opaski członkowskiej). Wstęp jest dozwolony wyłącznie za okazaniem środka dostępu. Członek klubu fitness jest zobowiązany do pilnowania i posiadania przy sobie w klubie fitness środka dostępu i niezwłocznie zgłosić jego utratę.

  (3.2) Członek klubu zobowiązuje się do przestrzegania obowiązującego w klubie fitness regulaminu. Regulamin jest wywieszony w każdym klubie fitness. Personel klubu fitness jest uprawniony do czuwania nad przestrzeganiem regulaminu, a także do udzielania wskazówek członkom klubu fitness w celu zapewnienia przestrzegania zasad bezpieczeństwa i porządku w klubie fitness. W przypadku rażącego naruszenia przez członka klubu postanowień regulaminu, FIT/One uprawniony jest do rozwiązania umowy członkowskiej ze skutkiem natychmiastowym.

  (3.3) W każdym klubie fitness członkom klubu udostępnione są zamykane szafki. Członek klubu fitness jest uprawniony do bezpłatnego używania szafek w czasie treningu. Używanie szafek w inny sposób niż opisany powyżej jest zabronione. Personel klubu fitness jest uprawniony do otworzenia szafki użytej w nieuprawniony sposób i usunięcia z niej pozostawionych przedmiotów.

  (3.4) Jeśli klub fitness udostępni członkom klubu miejsca parkingowe, członek klubu jest uprawniony do korzystania z nich wyłącznie podczas treningu w klubie fitness. Korzystanie z miejsca parkingowego w inny niż opisany powyżej sposób jest zabronione. Klub fitness jest uprawniony odholować pojazd zaparkowany w nieuprawniony sposób na koszt członka klubu. Szczegóły są uregulowane w punkcie 9 OWU. 

  (3.5) FIT/One dołoży wszelkich starań, aby usługi na rzecz członków klubu fitness świadczone były na najwyższym poziomie, w szczególności, aby zapewnić stałą dostępność wszelkich produktów, napojów, usług, zaplanowanych treningów i obecność trenerów. W przypadku czasowej niedostępności ww. dóbr i usług, niezależnej od FIT/One, FIT/One podejmie niezbędne działania, aby przywrócić ich dostępność w najkrótszym możliwym terminie.

  4. Składki członkowskie i płatności

  (4.1) Spółka umożliwia dokonywanie płatności za członkostwo w klubie fitness w formie płatności gotówką / płatności kartą płatniczą za pośrednictwem terminala płatniczego z góry za cały okres trwania umowy członkowskiej.

  (4.2) W przypadku, gdy płatność nie zostanie zrealizowana w wybranej formie, istnieje możliwość dokonania szybkiej płatności on-line poprzez pay per click w panelu klubowicza dostępnym na naszej stronie internetowej www.fit-one.de/warszawa.html lub bezpośrednio w klubie fitness.

  (4.3) W związku z zawarciem umowy członkowskiej na okres 1 miesiąca, składka członkowska powinna zostać uiszczona najpóźniej w dniu zawarcia umowy członkowskiej.

  (4.4) Za wydanie nowemu członkowi klubu środka dostępu oraz kolejne jego wydanie wskutek zawinionej jego utraty lub uszkodzenia pobierana jest opłata aktywacyjna w wysokości 70,00 PLN. 

  (4.5) Dodatkowe produkty i usługi dostępne w klubie fitness, których nie obejmuje umowa członkowska, są dostępne dla członka klubu po uiszczeniu odpowiedniej opłaty.

  5. Czas trwania umowy członkowskiej, wypowiedzenie, zawieszenie

  (5.1) Umowa członkowska zostaje zawarta na czas określony 1 miesiąca. Okres obowiązywania umowy członkowskiej liczony jest w takim przypadku od pierwszego dnia skorzystania z usług klubu fitness w ramach umowy członkowskiej. 

  (5.2) Z zastrzeżeniem postanowień OWU, w okresie obowiązywania umowy członkowskiej nie może ona zostać wypowiedziana. Prawo wypowiedzenia umowy z ważnych powodów pozostaje nienaruszone. 

  (5.3) Spółka ma możliwość zawieszenia świadczenia usług na rzecz członka klubu fitness w przypadku braku uiszczenia składki członkowskiej (niezależnie od przyczyny, np. braku środków lub braku zapłaty gotówką) do czasu uregulowania zaległych płatności za uprzednim wezwaniem członka klubu fitness do zapłaty zaległych należności za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail wskazany przez członka klubu w umowie członkowskiej, z wyznaczeniem dodatkowego, 7-dniowego terminu płatności.

  (5.4) FIT/One zastrzega sobie prawo do zawieszenia świadczenia usług w sytuacjach, gdy wystąpi siła wyższa lub inne wyjątkowe, niemożliwe do przewidzenia i uniknięcia zdarzenie, przez które FIT/One, mimo dołożenia odpowiedniej staranności, nie będzie mógł świadczyć usług zgodnie z umową członkowską (np. wprowadzone zostaną obostrzenia uniemożliwiające lub znacząco utrudniające świadczenie usług w ramach klubu fitness). Podczas okresu zawieszenia członek nie może korzystać z klubu fitness i jest zwolniony z obowiązku uiszczania składek członkowskich. W trakcie trwania umowy członkowskiej na czas oznaczony 1 miesiąca członkostwo przedłuża się o czas odpowiadający okresowi zawieszenia. 

  6. Zakazane substancje i przedmioty. Zasady ostrożności.

  (6.1) W klubie fitness panuje ścisły zakaz spożywania alkoholu i palenia papierosów. Zabronione jest także spożywanie środków odurzających. Członek klubu może mieć przy sobie wyłącznie takie środki, które służą do jego osobistego użytku i zostały przepisane przez lekarza. Zabronione jest przynoszenie do klubu fitness i posiadanie przy sobie w klubie fitness środków, których celem jest zwiększenie sprawności fizycznej członka klubu fitness. Zabronione jest, odpłatne bądź nieodpłatne, oferowanie ich osobom trzecim na terenie klubu fitness, dostarczanie, pozostawianie lub udostępnianie ich na terenie klubu fitness w jakikolwiek inny sposób. Ponadto, zabronione jest wnoszenie na teren klubu fitness jakichkolwiek przedmiotów niebezpiecznych bądź mogących powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia innych członków klubu, w tym w szczególności ostrych narzędzi, strzykawek, igieł. W przypadku naruszenia przez członka klubu powyższych zakazów, FIT/One jest uprawniony rozwiązać umowę członkowską ze skutkiem natychmiastowym. Członek klubu fitness w takim przypadku jest zobowiązany do naprawienia szkody poniesionej przez Spółkę lub osoby trzecie wskutek naruszenia postanowień niniejszego punktu.

  (6.2) Przed uzyskaniem członkostwa klubu fitness, jeżeli istnieją ku temu wskazania, klient powinien odbyć konsultację lekarską w celu ustalenia, czy występują jakiekolwiek przeciwwskazania zdrowotne do korzystania z usług FIT/One. Przed przystąpieniem do ćwiczeń, członek klubu fitness zobowiązany jest do zapoznania się instrukcją obsługi urządzeń dostępnych w klubie fitness, regulaminem klubu oraz bezwzględnego przestrzegania ich postanowień, a także do bezwzględnego stosowania się do poleceń i wskazówek personelu klubu fitness.

  (6.3) Członek klubu fitness zobowiązany jest do niepozostawiania w miejscach dostępnych dla innych członków klubu fitness zużytych artykułów higienicznych, takich jak plastry, gazy, bandaże itp. Wszelkie zużyte artykuły higieniczne członek klubu zobowiązany jest wyrzucać do przeznaczonych do tego koszów na śmieci.

  (6.4) FIT/One udostępnia członkom klubu: (1) szafki znajdujące się w pomieszczeniu szatni, nieobjętych monitoringiem, (2) szafki depozytowe znajdujące się przy recepcji klubu fitness, objęte stałym monitoringiem. Wyraźnie zaleca się nie pozostawiać w szafkach udostępnionych członkom klubu fitness w pomieszczeniu szatni żadnych wartościowych przedmiotów lub pieniędzy. Członek klubu fitness zobowiązany jest każdorazowo, przed wyjściem z szatni lub przed odejściem od szafki depozytowej sprawdzić, czy szafka została prawidłowo zamknięta, za pomocą opaski. Członek klubu fitness zobowiązany jest do zachowania należytej staranności w zakresie zamykania szafki po umieszczeniu tam swoich rzeczy. W przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości w działaniu szafek nie należy pozostawiać jakichkolwiek przedmiotów w szafce, a członek klubu zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania personelu klubu fitness o zauważonych nieprawidłowościach.

  7. Odpowiedzialność

  (7.1) FIT/ One ponosi odpowiedzialność za szkody majątkowe i na osobie członka klubu fitness powstałe w związku z korzystaniem z usług FIT/One na zasadach ogólnych.

  (7.2) Członek klubu fitness ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone FIT/One lub osobom trzecim, w tym innym członkom klubu fitness, w związku z korzystaniem z klubu fitness na zasadach ogólnych. 

  8. Ochrona danych osobowych

  (8.1) Administratorem danych osobowych przekazanych przy zawieraniu umowy członkowskiej lub zebranych w celu lub w ramach świadczenia usług przez FIT/One lub w ramach innych okoliczności określonych w OWU jest Fit/One Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Sienna 73, 00-833 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000715112, NIP: 5272836152, REGON: 369383038, e-mail: warszawa@fit-one.fitness, numer telefonu: + 48 22 311 78 90 (dalej także Administrator).

  (8.2) FIT/One wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w każdym czasie drogą mailową na następujący adres e-mail: ochronadanych@fit-one.fitness. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych lub realizacją praw osób fizycznych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych.

  (8.3) FIT/One przetwarza dane osobowe członków klubu w różnych celach, zawsze posiadając ku temu podstawę prawną, w szczególności w celu zawarcia lub wykonania umowy członkowskiej i świadczenia innych usług na żądanie członka klubu fitness. 

  (8.4) FIT/One przetwarza dane osobowe przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane. Gdy upłynie okres przechowywania danych, dane te są niszczone lub anonimizowane.

  (8.5) Osobom fizycznym, których dane przysługują następujące prawa:

  1. prawo dostępu do danych, tj. prawo zwrócenia się do FIT/One z zapytaniem jakie dane osobowe są przetwarzane,
  2. prawo do sprostowania danych w przypadku, gdy dane posiadane przez FIT/One są nieaktualne,
  3. prawo do usunięcia danych w określonych przypadkach; usunięcie danych jest niemożliwe, gdy obowiązuje umowa członkowska, gdy FIT/One jest z mocy prawa zobowiązany do dalszego przetwarzania (przechowywania) danych lub istnieje inna podstawa prawna upoważniająca FIT/One do dalszego przetwarzania danych,
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania,
  5. prawo do przenoszenia danych, tj. prawo żądania zażądania, aby przetwarzane przez FIT/One dane zostały przekazane w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, także do innego podmiotu (jeżeli jest to technicznie możliwe),
  6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  7. prawo do wycofania udzielonej zgody, przy czym nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody.

  (8.6) Podanie danych osobowych obligatoryjnych w ramach umowy jest dobrowolne, lecz konieczne w celu zawarcia lub wykonania umowy członkowskiej lub realizacji usług. Bez podania tych danych nie będzie możliwe zawarcie umowy lub świadczenie żądanych usług. Podanie danych w celach marketingowych jest całkowicie dobrowolne. 

  (8.7) Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych członków klubu oraz praw przysługujących członkom klubu zawarte są w Informacji o ochronie danych osobowych dostępnej na naszej stronie internetowej oraz w klubie fitness.

  9. Używanie parkingu

  (9.1) Członkowie klubu fitness mają możliwość korzystania z darmowych miejsc parkingowych w parkingu podziemnym do 1 godziny. Każda kolejna godzina w parkingu podziemnym jest płatna zgodnie z taryfą operatora. Członkowi klubu nie przysługuje roszczenie o udostępnienie miejsca parkingowego. Długotrwały brak miejsc parkingowych nie jest przyczyną wypowiedzenia umowy członkowskiej. Parkingi naziemne są darmowe, chyba że właściciel lub zarządca budynku wprowadzi stosowne opłaty, to wówczas członkowie klubu fitness będą uprawnieni do korzystania łącznie z 200 miejsc parkingowych w parkingu naziemnym, gdzie 3 godziny dziennie będą darmowe i tylko w czasie treningu członka klubu w klubie fitness.

  10. Reklamacje

  (10.1) Skargi i związane z nimi żądania należy kierować na następujący adres e-mail info@fit-one.fitness, osobiście w recepcji klubu fitness lub pisemnie na aktualny adres siedziby FIT/One. 

  (10.2) Członek klubu powinien podać wszystkie znane mu informacje i opisać możliwie dokładnie wszelkie okoliczności, które dotyczą skargi, jak również swoje dane kontaktowe. 

  (10.3) FIT/One zajmie stanowisko wobec żądań członka klubu niezwłocznie, nie później niż w ciągu 30 dni po otrzymaniu reklamacji. Informacja dotycząca rozpatrzenia reklamacji zostanie przesłana na podany przez członka klubu adres e-mail lub adres zamieszkania. Ewentualna inna forma kontaktu z członkiem klubu zostanie nawiązany na życzenie członka klubu w preferowany przez niego sposób. 

  11. Postanowienia końcowe

  (11.1) FIT/One ma prawo do dokonania zmiany OWU ze skutkiem na przyszłość z ważnych przyczyn. Ważną przyczyną uprawniającą do zmiany OWU jest:

  • konieczność dostosowania OWU do wymogów wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego,
  • skierowanie do FIT/One wiążących zaleceń, decyzji lub innych aktów administracyjnych przez organ administracji publicznej, o ile wpływają one na treść OWU lub nakładają na FIT/One obowiązek modyfikacji treści OWU,
  • rozszerzenie zakresu Umowy członkowskiej, wymagające modyfikacji treści OWU,
  • modyfikacja systemu płatności i rozliczeń FIT/One.

  FIT/One przekaże członkowi klubu fitness informacje o zmianach OWU, dacie ich wejścia w życie oraz przyczynie zmian na co najmniej 14 dni przed ich wejściem w życie. Informacja, o której mowa w zdaniu poprzednim przekazywana jest za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail wskazany przez członka klubu w umowie członkowskiej. Członek klubu fitness, który nie akceptuje zmian OWU, uprawniony jest do złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy najpóźniej do końca dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie zmian OWU. W takim przypadku umowa członkowska ulega rozwiązaniu w dniu poprzedzającym dzień wejścia w życie zmienionych OWU na koniec dnia. Wypowiedzenie należy skierować pisemnie na aktualny adres siedziby FIT/One lub złożyć na piśmie w recepcji klubu fitness. Dla zachowania terminu wypowiedzenia wystarczające jest wysłanie oświadczenia o wypowiedzeniu listem poleconym przed jego upływem. Brak wypowiedzenia umowy członkowskiej w ww. terminie oznacza akceptację nowych warunków OWU.

  (11.2) FIT/One uprawniony jest do ustalenia nowych OWU, które stosowane będą względem nowych klientów, którzy uzyskali członkostwo klubu fitness po dniu wejścia w życie nowych OWU. W takim przypadku, w stosunku do członków klubu fitness, z którymi umowy członkowskie już obowiązują, zastosowanie mają OWU w wersji obowiązującej w dniu zawarcia umowy członkowskiej lub w wersji zmienionej zgodnie z pkt 11.1 powyżej. 

  (11.3) Aktualnie obowiązujące wersje OWU są dostępne na naszej stronie internetowej lub w panelu klubowicza. Obowiązujące w przeszłości wersje OWU są dostępne na życzenie członka klub fitness w klubie fitness.

  (11.4) W sprawach nieuregulowanych w OWU stosuje się przepisy prawa polskiego.
   

Ważny od 01.08.2020

 • REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ FIT/One

  1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w Akcji Promocyjnej prowadzonej w klubie fitness FIT/One w Warszawie.

  2. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest FIT/One Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Sienna 73, 00-833 Warszawa, kapitał zakładowy 5.000 PLN, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000715112 (FIT/One).

  3. Uczestnikiem Akcji Promocyjnej mogą być:

  a. obecni członkowie klubu fitness FIT/One, którzy mają aktywną umowę członkowską dotyczącą korzystania z klubu fitness FIT/One w Warszawie na okres 12 miesięcy lub na okres 6 miesięcy i nie posiadają żadnych zaległości w płatnościach opłaty członkowskiej;
  b. bosoby niebędące w chwili skorzystania z Akcji Promocyjnej członkami klubu fitness FIT/One.

  4. Akcja Promocyjna trwa w do odwołania. FIT/One zastrzega sobie prawo do odwołania Akcji promocyjnej w każdym czasie z zachowaniem 7-dniowego terminu. Informację o zakończeniu trwania Akcji Promocyjnej FIT/One zamieści na swojej stronie internetowej.

  5. W ramach Akcji Promocyjnej osobom uprawnionym do uczestnictwa w Akcji Promocyjnej (wskazanym w pkt. 3 powyżej) w okresie trwania Akcji Promocyjnej (wskazanym w pkt. 4 powyżej) umożliwione zostanie zawarcie umów członkowskich dotyczących korzystania z klubu fitness FIT/One w Warszawie na okres 12 miesięcy na następujących warunkach:

  a. umowa członkowska VIP obejmująca pakiety: BASIC, SPA & MORE oraz DRINK & MORE, w której miesięczna składka członkowska wynosić będzie 59,00 PLN (w tym VAT);
  b. umowa członkowska VIP Gold obejmująca pakiety: BASIC, SPA & MORE, DRINK & MORE oraz PERSONAL & MORE, w której miesięczna składka członkowska wynosić będzie 79,00 PLN (w tym VAT).

  6. W przypadku, gdy osobami korzystającymi z Akcji Promocyjnej będą obecni członkowie klubu fitness FIT/One zastosowanie znajdują dodatkowo poniższe zasady:

  a. w celu wzięcia udziału w Akcji Promocyjnej obecni członkowie oraz FIT/One zawierać będą porozumienie, na podstawie którego dojdzie do rozwiązania dotychczasowej umowy członkowskiej oraz zawarcia nowej umowy członkowskiej, na warunkach wynikających z Akcji Promocyjnej;
  b. zawarcie nowej umowy członkowskiej w ramach Akcji Promocyjnej skuteczne jest od kolejnego pełnego miesiąca kalendarzowego;
  c. w związku z wcześniejszym rozwiązaniem dotychczas obowiązującej umowy członkowskiej pobierana będzie w momencie podpisania nowej umowy członkowskiej opłata w wysokości 70,00 PLN;
  d. członkom związanym dotychczas umową członkowską VIP Gold nie będzie w ramach Akcji Promocyjnej przysługiwała możliwość zmiany umowy członkowskiej na umowę VIP; członkowie Ci będą uprawnieni jedynie do zmiany obowiązującej ich umowy na umowę członkowską VIP Gold na warunkach wynikających z Akcji Promocyjnej.

  7. Wszelkie informacje o Akcji Promocyjnej zawarte w materiałach promocyjnych i reklamowych mają wyłącznie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają postanowienia niniejszego Regulaminu, Ogólnych Warunków Akcji Promocyjnej oraz umów członkowskich zawartych w ramach Akcji Promocyjnej.

  8. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej Organizatora oraz w portalu klienta.

  9. Warunkiem skorzystania z Akcji Promocyjnej jest akceptacja niniejszego Regulaminu oraz Ogólnych Warunków Akcji Promocyjnej.

  10. Wszelkie ewentualne skargi lub żądania, związane ze sposobem przebiegu Akcji Promocyjnej należy kierować do Organizatora zgodnie z zasadami wynikającymi z Ogólnych Warunków Akcji Promocyjnej.

 • Ogólne Warunki Akcji Promocyjnej Fit/One Umowa / 12 miesięcy

  Ogólne Warunki Akcji Promocyjnej Fit/One / Umowa / 12 miesięcy

  1. Zakres obowiązywania

  1.1 Niniejsze Ogólne Warunki Akcji Promocyjnej(OWAP) mają zastosowanie do wszystkich umów członkowskich zawartych w ramach Akcji Promocyjnej pomiędzy FIT/One Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Sienna 73, 00-833 Warszawa, kapitał zakładowy 5.000 PLN, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000715112 (FIT/One lub Spółka), a członkami naszego klubu fitness.

  1.2 Członkami klubu są osoby, które na podstawie umowy członkowskiej zawartej z FIT/One są uprawnione do korzystania z jednego lub kilku prowadzonych przez FIT/One klubów fitness (kluby fitness lub pojedynczo klub fitness) zgodnie z zawartą pomiędzy Spółką a członkiem klubu fitness umową członkowską.

  1.3 Regulamin Akcji Promocyjnej jest dostępny w każdym z klubów fitness lub na naszej stronie internetowej: www.fit-one.de/warszawa.html.

  2. Członkostwo w klubie fitness

  2.1 Członkostwo w naszym klubie fitness powstaje z chwilą zawarcia umowy członkowskiej (aktualna nasza oferta znajduje się zawsze na naszej stronie internetowej: www.fit-one.de/warszawa.html lub jest dostępna w klubie fitness).

  2.2 Członkostwo jest warunkiem korzystania z klubu fitness podczas jego godzin otwarcia, które ogłoszone są w każdym klubie fitness. Członek klubu jest uprawniony do korzystania z umówionych świadczeń za odpowiednią opłatą.

  2.3 Członkami klubu fitness mogą być osoby, które ukończyły 13. rok życia. Osoby, które ukończyły 13. rok życia, a nie ukończyły 18. roku życia mogą zawrzeć umowę członkowską tylko za zgodą przedstawiciela ustawowego (opiekuna prawnego), który dodatkowo może wyrazić zgodę na udział w zajęciach bez obecności przedstawiciela ustawowego (opiekuna prawnego). Małoletnim członkom klubu fitness zezwala się na treningi bez obecności przedstawiciela ustawowego, o ile przedstawiciel ustawowy wyraził na to zgodę. Członkami klubu fitness nie mogą być osoby, które nie ukończyły 13. roku życia, nawet za zgodą przedstawiciela ustawowego (opiekuna prawnego).

  2.4 Członkostwo jest osobiste i nie może być przeniesione na inną osobę. Członek klubu jest zobowiązany do używania środka dostępu do klubu fitness (zgodnie z zasadami w punkcie 3.1 poniżej) wyłącznie osobiście i nie może go udostępniać osobom trzecim w żadnym wypadku. Zakaz udostępniania własnego środka dostępu do klubu fitness jakimkolwiek innym osobom jest bezwzględny i członek klubu jest zobowiązany do jego przestrzegania. Członek klubu przyjmuje do wiadomości, że bezprawne udostępnienie własnego środka dostępu do klubu fitness naraża FIT/One na straty oraz wiąże się z ryzykiem odpowiedzialności FIT/One za szkody wyrządzone przez te osoby m.in. klubowi fitness, innym osobom przebywającym w klubie oraz właścicielowi budynku oraz innym najemcom budynku. W przypadku
  zawinionego naruszenia powyższego zakazu FIT/One może zażądać od członka klubu fitness dopuszczającego się naruszenia zapłaty na rzecz FIT/One kary umownej w wysokości 1000 zł za każdy przypadek naruszenia. Prawo do żądania od członka klubu fitness odszkodowania przekraczającego wysokości kary umownej pozostaje nienaruszone.

  2.5 Członek klubu jest zobowiązany, niezwłocznie poinformować klub fitness o zmianie istotnych danych, takich jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, dane rachunku bankowego, numer karty kredytowej lub debetowej (lub okresu wygaśnięcia) na piśmie lub w formie e-mail. Koszty, które poniósł klub fitness w związku z niezwłocznym niepoinformowaniem przez członka klubu fitness o zmianie danych, obciążają członka. Dodatkowo, jeśli członek klubu korzysta z panelu klubowicza dostępnego na naszej stronie internetowej, członek klubu może dokonać zmiany swoich danych bezpośrednio w panelu klubowicza.

  2.6 W momencie zawierania umowy członkowskiej, członkowi klubu zostanie wykonane zdjęcie, które w formie elektronicznej zostanie zapisane w systemie informatycznym FIT/One. Zdjęcie służy kontroli dostępu do klubu fitness, tj. identyfikacji członka klubu w celu weryfikacji jego uprawnienia do skorzystania z usług klubu fitness.

  2.7 Klub fitness w celu zapewnienia bezpieczeństwa jest monitorowany, o czym członek klubu fitness zostaje niniejszym poinformowany. Informacja o monitoringu zamieszczona jest także w widocznym miejscu przy wejściu do naszego klubu fitness.

  2.8 W momencie zawierania z nami umowy członkowskiej nowemu członkowi klubu fitness zostanie przekazany login i hasło do panelu klubowicza znajdującego się na naszej stronie internetowej pod adresem: www.fit-one.de/warszawa.html. Login będzie składał się z przekazanego nam adresu e-mail klubowicza, a hasło będzie generowane automatycznie i będzie wymagana jego zmiana przy pierwszym logowaniu do panelu klubowicza. W panelu klubowicza każdy nasz członek będzie mógł sprawdzać, m.in. swoje aktualne dane, formy płatności (w tym przyszłe okresy płatności), grafik zajęć, dokonać ewentualnego zakupu innych usług świadczonych przez klub fitness lub zasilenia swojego konta dla celów płatności dodatkowych usług klubu fitness, etc.

  2.9 Na naszej stronie internetowej www.fit-one.de/warszawa.html każdy nowy członek będzie mógł zarezerwować sobie trening w naszym klubie fitness jako zalogowany już członek klubu (poprzez posiadanie już dostępu do panelu klubowicza) lub jako nowy członek klubu fitness (poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na naszej stronie internetowej). Jeśli jesteś nowym członkiem (a nie jesteś jeszcze członkiem klubu fitness) po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego na nasze zajęcia w klubie fitness, musisz udać się do naszego klubu fitness celem skorzystania z zajęć i ewentualnie zawarcia z nami umowy członkowskiej.
  Dodatkowo, dla członków klubu dostępna jest aplikacja mobilna FIT/One dostępna w sklepach AppStore lub Google Play (lub podobne). Logowanie do aplikacji wymaga podania loginu i hasła (jak przy logowaniu do panelu klubowicza na naszej stronie internetowej).

  3. Korzystanie z klubu fitness

  3.1 Dostęp do klubu fitness wymaga użycia środka dostępu (aktualnie: opaski członkowskiej). Wstęp jest dozwolony wyłącznie za okazaniem środka dostępu. Członek klubu fitness jest zobowiązany do pilnowania i posiadania przy sobie w klubie fitness środka dostępu i niezwłocznie zgłosić jego utratę.

  3.2 Członek klubu zobowiązuje się do przestrzegania obowiązującego w klubie fitness regulaminu. Regulamin jest wywieszony w każdym klubie fitness. Personel klubu fitness jest uprawniony do czuwania nad przestrzeganiem regulaminu, a także do udzielania wskazówek członkom klubu fitness w celu zapewnienia przestrzegania zasad bezpieczeństwa i porządku w klubie fitness.

  3.3 W każdym klubie fitness członkom klubu udostępnione są zamykane szafki. Członek klubu fitness jest uprawniony do bezpłatnego używania szafek w czasie treningu. Używanie szafek w inny sposób niż opisany powyżej jest zabronione. Personel klubu fitness jest uprawniony do otworzenia szafki użytej w nieuprawniony sposób i usunięcia z niej pozostawionych przedmiotów.

  3.4 Jeśli klub fitness udostępni członkom klubu miejsca parkingowe, członek klubu jest uprawniony do korzystania z nich wyłącznie podczas treningu w klubie fitness. Korzystanie z miejsca parkingowego w inny niż opisany powyżej sposób jest zabronione. Klub fitness jest uprawniony odholować pojazd zaparkowany w nieuprawniony sposób na koszt członka klubu. Szczegóły są uregulowane w punkcie 9 OWAP.

  4. Składki członkowskie i płatności

  4.1 Spółka umożliwia dokonywanie płatności za członkostwo w klubie fitness w formie:
  4.1.1 miesięcznej płatności gotówką / płatność kartą płatniczą za pośrednictwem terminalna płatniczego;
  4.1.2 płatności gotówką / płatności kartą płatniczą za pośrednictwem terminala płatniczego z góry za cały okres trwania umowy członkowskiej;
  4.1.3 płatności cykliczne kartą płatniczą (kredytową lub debetową) poprzez jej obciążanie w pierwszym dniu każdego miesiąca rozliczeniowego (kalendarzowego), począwszy od daty zawarcia umowy członkowskiej.

  4.2 W przypadku płatności gotówką lub płatności kartą płatniczą za pośrednictwem terminala płatniczego członek klubu ma możliwość uiszczenia płatności z góry za cały okres trwania umowy członkowskiej lub płatności miesięcznych. W takim przypadku członek klubu jest zobowiązany do zapłaty umówionej składki członkowskiej miesięcznie z góry do pierwszego dnia każdego kolejnego miesiąca na recepcji klubu fitness. Składka proporcjonalna jest należna z rozpoczęciem okresu obowiązywania umowy członkowskiej.

  4.3 Rozpoczęcie korzystania z płatności cyklicznych (poprzez miesięczne obciążanie karty kredytowej lub debetowej podanej przez członka klubu fitness) następuje w dniu podpisania umowy członkowskiej lub w każdym innym momencie wskazanym przez członka klubu fitness (np. w razie woli zmiany z innej formy płatności na płatności cykliczne). Składka proporcjonalna jest należna z rozpoczęciem okresu korzystania z umowy członkowskiej lub płatności cyklicznych.

  4.4 W celu zainicjowania płatności cyklicznych niezbędne jest wyrażenie zgody przez członka klubu fitness w umowie członkowskiej na cykliczne obciążanie karty płatniczej (kredytowej lub debetowej). Obciążenie opłatą za kolejny okres korzystania z naszych usług będzie następować automatycznie w dacie nadejścia terminu płatności za kolejny okres korzystania z usług naszego klubu fitness. Aktualny cennik naszych usług w ramach Akcji Promocyjnej znajduje się na naszej stronie internetowej.
  FIT/One będzie dokonywać obciążeń karty płatniczej członka klubu w wysokości określonej w umowie członkowskiej. Członek klubu fitness nie zostanie poinformowany o zbliżającym się terminie obciążenia karty płatniczej w kolejnym okresie rozliczeniowym; usługa płatności cyklicznych ulega automatycznemu przedłużeniu w każdym kolejnym okresie rozliczeniowym (w zależności od długości trwania umowy członkowskiej) na czas trwania członkostwa w klubie fitness.
  Płatności cyklicznych można dokonać za pośrednictwem kart płatniczych Visa, Mastercard lub Discover.
  Dostawca usług płatniczych za pomocą płatności cyklicznych jest odpowiedzialny względem członka klubu fitness za pobranie płatności; wszelkie zapytania dotyczące płatności winny być kierowane do dostawcy.
  Obciążenia karty płatniczej będą dokonywane każdego pierwszego dnia miesiąca lub w zdefiniowanym przy zawarciu umowy członkowskiej innym dniu przez cały okres trwania umowy członkowskiej.
  Członek klubu fitness zobowiązuje się zapewnić na karcie płatniczej odpowiednie środki na pokrycie należności za członkostwo. Środki powinny być dostępne w takim czasie, aby możliwe było ich pobranie w terminie określonym w niniejszych OWAP lub w umowie członkowskiej. W razie braku środków na pokrycie należności za członkostwo w odpowiednim terminie, FIT/One powiadomi członka klubu za pośrednictwem wiadomości e-mail lub powiadomienia push w aplikacji mobilnej, o nieudanej płatności z powodu braku środków na karcie wraz z prośbą o ich uzupełnienie. Jeżeli przy ponownej próbie nie uda się pobrać należności, wówczas przy najbliższej wizycie członka klubu w naszym klubie fitness zostanie on poproszony o podanie aktualnej (ważnej) karty płatniczej dla płatności cyklicznych lub o dokonanie płatności za kolejny okres rozliczeniowy w innej formie (wskazanej w pkt. 4.1 powyżej).

  4.5 W trakcie procedury akceptacji płatności cyklicznych, członek klubu fitness będzie poproszony o podanie danych karty płatniczej określonych w pkt. 4.6 powyżej, przy pomocy której będą realizowane płatności oraz innych danych, niezbędnych do realizacji obciążeń. W razie zmiany karty płatniczej, wygaśnięcia jej ważności lub zmiany innych danych, członek klubu fitness zobowiązany jest wskazać nowe dane, w celu utrzymania możliwości dokonywania płatności cyklicznych.
  Jeżeli członek dokonuje zapłaty kartą płatniczą należącą do osoby trzeciej, ma on obowiązek doręczenia pisemnej zgody właściciela karty na obciążenia dokonywane przez FIT/One z tytułu członkostwa. FIT/One nie ponosi odpowiedzialności za bezprawne obciążenie karty nie będącej własnością członka klubu fitness.

  4.6 W przypadku, gdy płatność nie zostanie zrealizowana w wybranej formie, istnieje możliwość dokonania szybkiej płatności on-line poprzez pay per click w panelu
  klubowicza dostępnym na naszej stronie internetowej www.fit-one.de/warszawa.html lub bezpośrednio w klubie fitness.

  4.7 W umowie członkowskiej członek klubu fitness dokonuje wyboru preferowanej formy płatności. Członek klubu fitness może w każdym czasie dokonać zmiany formy płatności wyłącznie w klubie fitness, wybierając inną formę płatności określoną w pkt. 4.1 powyżej. Zmiana formy płatności nie stanowi zmiany umowy członkowskiej lub wypowiedzenia OWAP. Jeżeli w przeszłości w umowach członkowskich dostępne były dla członków klubu fitness inne formy płatności niż określone w pkt 4.1. powyżej i członek klubu fitness na podstawie uprzednio zawartej umowy członkowskiej z tej formy płatności korzysta, FIT/One w miarę możliwości postara się umożliwić członkowi klubu fitness kontynuowanie tej formy płatności.

  4.8 Za wydanie nowemu członkowi klubu środka dostępu oraz kolejne jego wydanie wskutek zawinionej jego utraty lub uszkodzenia pobierana jest opłata aktywacyjna w wysokości 70,00 PLN.

  4.9 Dodatkowe produkty i usługi dostępne w klubie fitness, których nie obejmuje umowa członkowska, są dostępne dla członka klubu po uiszczeniu odpowiedniej opłaty.

  4.10 W przypadku braku zapłaty należnych składek członkowskich FIT/One zastrzega sobie prawo dochodzenia od członka klubu fitness pokrycia wszelkich powstałych kosztów windykacyjnych.

  5. Czas trwania umowy członkowskiej, wypowiedzenie, zawieszenie

  5.1 Umowa członkowska jest zawierana na okres 12 miesięcy. Jeżeli umowa zawarta na czas oznaczony 12 miesięcy nie zostanie wypowiedziana przez członka klubu najpóźniej na dwa miesiące przed końcem jej obowiązywania przekształca się w umowę na czas nieoznaczony. Po upływie 12-miesięczego okresu obowiązywania każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Wypowiedzenie powinno zostać złożone przez członka klubu fitness na piśmie lub w formie email na adres: info@fit-one.fitness.

  5.2 Z zastrzeżeniem postanowienia pkt 5.1 powyżej OWAP, w okresie obowiązywania umowy członkowskiej zawartej na czas oznaczony 12 miesięcy nie może ona zostać wypowiedziana. Prawo do wypowiedzenia umowy z ważnych powodów pozostaje nienaruszone, przy czym krótkotrwała, incydentalna niedostępność niektórych usług lub produktów (w szczególności brak niektórych napojów, spowodowane powodami technicznymi krótkotrwała niedostępność wody, kawy, itp., odwołanie danego treningu lub zajęć sportowych, krótkotrwała niedostępność trenera, dietetyka, usług solarium itp.) nie uprawniają członka klubu do wypowiedzenia umowy członkowskiej z ważnych powodów.

  5.3 Członkostwo może zostać zawieszone z powodu udokumentowanej choroby (np. przedkładając stosowne zaświadczenie lekarskie), ciąży, obowiązku odbycia służby wojskowej lub innej porównywalnej przeszkody. Czas zawieszenia umowy członkowskiej zostaje ustalony z góry. Zawieszenie jest możliwe w wypadku ciągłej nieobecności członka klubu przez okres co najmniej 1 miesiąca. Łączny okres zawieszenia w trakcie trwania umowy na czas oznaczony 12 miesięcy nie może być dłuższy niż 3 miesiące. W każdym kolejnym roku obowiązywania umowy członkowskiej łączny okres zawieszenia nie może przekraczać 3 miesięcy
  kalendarzowych. Podczas okresu zawieszenia członek nie może korzystać z klubu fitness i jest zwolniony z obowiązku uiszczania składek członkowskich. W trakcie trwania umowy na czas oznaczony 12 miesięcy członkostwo przedłuża się automatycznie o czas odpowiadający okresowi zawieszenia. W przypadku zawieszenia członkostwa pobierana jest opłata w wysokości 40,00 PLN. Jeżeli członek klubu wykaże, że koszty poniesione przez FIT/One wskutek zawieszenia umowy członkowskiej są niższe lub że koszt nie powstał, zobowiązany jest do zapłaty udowodnionej sumy. W okresie zawieszenia prawo do wypowiedzenia umowy członkowskiej (zawartej na czas oznaczony 12 miesięcy oraz po upływie tego okresu umowy na czas nieoznaczony), o którym mowa w ust. 5.1 powyżej nie może być wykonywane, a terminy wypowiedzenia ulegają przedłużeniu o okres zawieszenia.

  5.4 Jeżeli na początku obowiązywania umowy członkowskiej zawartej na czas oznaczony 12 miesięcy zostało uzgodnione, że członek może korzystać z klubu fitness nieodpłatnie przez określony czas, członkostwo przedłuża się automatycznie o ten okres czasu. W okresie bezpłatnego korzystania z klubu fitness prawo do wypowiedzenia umowy członkowskiej, o którym mowa w ust. 5.1 powyżej nie może być wykonywane, a terminy wypowiedzenia ulegają przedłużeniu o ten okres.

  5.5 Spółka ma możliwość zawieszenia świadczenia usług na rzecz członka klubu fitness w przypadku braku uiszczenia składki członkowskiej (niezależnie od przyczyny, np. braku środków lub braku zapłaty gotówką) w klubie fitness do czasu uregulowania zaległych płatności.

  5.6 FIT/One zastrzega sobie prawo do zawieszenia świadczenia usług w sytuacjach, gdy wystąpi siła wyższa lub inne wyjątkowe, niemożliwe do przewidzenia i uniknięcia zdarzenie, przez które FIT/One, mimo dołożenia odpowiedniej staranności, nie będzie mógł świadczyć usług zgodnie z umową członkowską (np. wprowadzone zostaną obostrzenia uniemożliwiające lub znacząco utrudniające świadczenie usług w ramach klubu fitness). Podczas okresu zawieszenia członek nie może korzystać z klubu fitness i jest zwolniony z obowiązku uiszczania składek członkowskich. W trakcie trwania umowy członkowskiej na czas oznaczony 12 miesięcy członkostwo przedłuża się o czas odpowiadający okresowi zawieszenia. W okresie zawieszenia prawo do wypowiedzenia umowy członkowskiej (zawartej na czas oznaczony 12 miesięcy oraz po upływie tego okresu umowy na czas nieoznaczony), o którym mowa w ust. 5.1 powyżej nie może być wykonywane, a terminy wypowiedzenia ulegają przedłużeniu o okres zawieszenia.

  6. Zakazane substancje i przedmioty

  6.1 W klubie fitness panuje ścisły zakaz spożywania alkoholu i palenia papierosów. Zabronione jest także spożywanie środków odurzających. Członek klubu może mieć przy sobie wyłącznie takie środki, które służą do jego osobistego użytku i zostały przepisane przez lekarza. Zabronione jest przynoszenie do klubu fitness i posiadanie przy sobie w klubie fitness środków, których celem jest zwiększenie sprawności fizycznej członka klubu fitness. Zabronione jest, odpłatne bądź nieodpłatne, oferowanie ich osobom trzecim na terenie klubu fitness, dostarczanie, pozostawianie lub udostępnianie ich na terenie klubu fitness w jakikolwiek inny sposób. W przypadku naruszenia przez członka klubu powyższych zakazów, FIT/One jest uprawniony rozwiązać umowę członkowską ze skutkiem natychmiastowym. Członek klubu fitness w takim przypadku jest zobowiązany do naprawienia szkody poniesionej przez Spółkę wskutek naruszenia postanowień niniejszego punktu.

  7. Odpowiedzialność

  7.1 Członek klubu korzysta z klubu fitness na własną odpowiedzialność i własne ryzyko. W przypadku wątpliwości dotyczących stanu zdrowia, członek klubu powinien przed przystąpieniem do ćwiczeń poddać się badaniu lekarskiemu. FIT/One nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia ciała, szkody i utratę majątku członka klubu, jeżeli nie powstały one z winy FIT/One. FIT/One i personel klubu fitness nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki i obrażenia, które powstały w klubie fitness na skutek nie używania sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcją obsługi, regulaminem klubu fitness i wskazówkami personelu klubu fitness. Wszelkie następstwa ww. działań obciążają w całości członka klubu.

  7.2 Wyraźnie zaleca się nie pozostawiać w szafkach udostępnionych członkom klubu fitness żadnych wartościowych przedmiotów lub pieniędzy.

  8. Ochrona danych osobowych

  8.1 Administratorem danych osobowych przekazanych przy zawieraniu umowy członkowskiej lub zebranych w celu lub w ramach świadczenia usług przez FIT/One lub w ramach innych okoliczności określonych w OWAP jest Fit/One Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Sienna 73, 00-833 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000715112, NIP: 5272836152, REGON: 369383038, e-mail: warszawa@fit-one.fitness, numer telefonu: + 48 22 311 71 31 (dalej także Administrator).

  8.2 FIT/One wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w każdym czasie drogą mailową na następujący adres e-mail: ochronadanych@fit-one.fitness. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych lub realizacją praw osób fizycznych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych.

  8.3 FIT/One przetwarza dane osobowe członków klubu w różnych celach, zawsze posiadając ku temu podstawę prawną, w szczególności w celu zawarcia lub wykonania umowy członkowskiej i świadczenia innych usług na żądanie członka klubu fitness.

  8.4 FIT/One przetwarza dane osobowe przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane. Gdy upłynie okres przechowywania danych, dane te są niszczone lub anonimizowane.

  8.5 Osobom fizycznym, których dane przysługują następujące prawa:
  1) prawo dostępu do danych, tj. prawo zwrócenia się do FIT/One z zapytaniem jakie dane osobowe są przetwarzane,
  2) prawo do sprostowania danych w przypadku, gdy dane posiadane przez FIT/One są nieaktualne,
  3) prawo do usunięcia danych w określonych przypadkach; usunięcie danych jest niemożliwe, gdy obowiązuje umowa członkowska, gdy FIT/One jest z mocy prawa zobowiązany do dalszego przetwarzania (przechowywania) danych lub istnieje inna podstawa prawna upoważniająca FIT/One do dalszego przetwarzania danych,
  4) prawo do ograniczenia przetwarzania,
  5) prawo do przenoszenia danych, tj. prawo żądania zażądania, aby przetwarzane przez FIT/One dane zostały przekazane w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, także do innego podmiotu (jeżeli jest to technicznie możliwe),
  6) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  7) prawo do wycofania udzielonej zgody, przy czym nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody.

  8.6 Podanie danych osobowych obligatoryjnych w ramach umowy jest dobrowolne, lecz konieczne w celu zawarcia lub wykonania umowy członkowskiej lub realizacji usług. Bez podania tych danych nie będzie możliwe zawarcie umowy lub świadczenie żądanych usług. Podanie danych w celach marketingowych jest całkowicie dobrowolne.

  8.7 Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych członków klubu oraz praw przysługujących członkom klubu zawarte są w Informacji o ochronie danych osobowych dostępnej na naszej stronie internetowej oraz w klubie fitness.

  9. Używanie parkingu

  9.1 Członkowie klubu fitness mają możliwość korzystania z darmowych miejsc parkingowych w parkingu podziemnym do 1 godziny. Każda kolejna godzina w parkingu podziemnym jest płatna zgodnie z taryfą operatora. Członkowi klubu nie przysługuje roszczenie o udostępnienie miejsca parkingowego. Długotrwały brak miejsc parkingowych nie jest przyczyną wypowiedzenia umowy członkowskiej. Parkingi naziemne są darmowe, chyba że właściciel lub zarządca budynku wprowadzi stosowne opłaty, to wówczas członkowie klubu fitness będą uprawnieni do korzystania łącznie z 200 miejsc parkingowych w parkingu naziemnym, gdzie 3 godziny dziennie będą darmowe i tylko w czasie treningu członka klubu w klubie fitness.

  10. Reklamacje

  10.1 Skargi i związane z nimi żądania należy kierować na następujący adres e-mail info@fit-one.fitness, osobiście w recepcji klubu fitness lub pisemnie na aktualny adres siedziby FIT/One.

  10.2 Członek klubu powinien podać wszystkie znane mu informacje i opisać możliwie dokładnie wszelkie okoliczności, które dotyczą skargi, jak również swoje dane kontaktowe.

  10.3 FIT/One zajmie stanowisko wobec żądań członka klubu niezwłocznie, nie później niż w ciągu 30 dni po otrzymaniu reklamacji. Informacja dotycząca rozpatrzenia reklamacji zostanie przesłana na podany przez członka klubu adres e-mail lub adres zamieszkania. Ewentualna inna forma kontaktu z członkiem klubu zostanie nawiązany na życzenie członka klubu w preferowany przez niego sposób.

  11. Postanowienia końcowe

  11.1 Zmiany OWAP ze skutkiem na przyszłość, są możliwe w każdym czasie w stosunku do członków klubu fitness, z którymi umowy członkowskie obowiązują. Są one skuteczne pod warunkiem przedstawienia dotychczasowemu członkowi klubu fitness
  wprowadzonych zmian OWAP. W przypadku braku wyrażenia zgody przez członka klubu na zmiany OWAP, jest on uprawniony do wypowiedzenia umowy członkowskiej w formie pisemnej z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia liczonego od momentu otrzymania informacji o zmianach, w terminie 7 dni od dnia przedstawienia wprowadzonych zmian. Wypowiedzenie należy skierować pisemnie na aktualny adres siedziby FIT/One. Brak wypowiedzenia umowy członkowskiej w ww. terminie oznacza akceptację nowych warunków OWAP.

  11.2 Niezależnie od pkt. 11.1 powyżej, FIT/One jest uprawniony do zmiany OWAP na przyszłość w każdym czasie w stosunku do nowych członków klubu fitness, tj. do osób, które zawierają umowy członkowskie po dniu wprowadzenia nowych OWAP. W takim przypadku, w stosunku do członków klubu fitness, z którymi umowy członkowskie już obowiązują, zastosowanie mają OWAP w wersji obowiązującej w dniu zawarcia umowy członkowskiej lub w wersji zmienionej zgodnie z pkt 11.1 powyżej.

  11.3 Aktualnie obowiązujące wersje OWAP są dostępne na naszej stronie internetowej lub w panelu klubowicza. Obowiązujące w przeszłości wersje OWAP są dostępne na życzenie członka klub fitness w klubie fitness.

  11.4 W sprawach nieuregulowanych w OWAP stosuje się przepisy prawa polskiego.

Ważny od 24.12.2019

 • 1 miesięcy

  Ogólne Warunki Umów Fit/One
  Umowa / 1 miesiąc


  1. Zakres obowiązywania

  1.1 Niniejsze Ogólne Warunki Umów (OWU) mają zastosowanie do wszystkich umów członkowskich zawartych pomiędzy FIT/One Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Sienna 73, 00-833 Warszawa, kapitał zakładowy 5.000 PLN, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000715112 (FIT/One lub Spółka), a członkami naszego klubu fitness.
  1.2 Członkami klubu są osoby, które na podstawie umowy członkowskiej zawartej z FIT/One są uprawnione do korzystania z jednego lub kilku prowadzonych przez FIT/One klubów fitness (kluby fitness lub pojedynczo klub fitness) zgodnie z zawartą pomiędzy Spółką a członkiem klubu fitness umową członkowską.

  2. Członkostwo w klubie fitness

  2.1 Członkostwo w naszym klubie fitness powstaje z chwilą zawarcia umowy członkowskiej, co ma miejsce w momencie zawarcia umowy członkowskiej (aktualna nasza oferta znajduje się zawsze na naszej stronie internetowej: www.fit-one.de/warszawa.html lub jest dostępna w klubie fitness).

  2.2 Członkostwo jest warunkiem korzystania z klubu fitness podczas jego godzin otwarcia, które ogłoszone są w każdym klubie fitness. Członek klubu jest uprawniony do korzystania z umówionych świadczeń za odpowiednią opłatą.

  2.3 Członkami klubu fitness mogą być osoby, które ukończyły 13. rok życia. Osoby, które ukończyły 13. rok życia, a nie ukończyły 18. roku życia mogą zawrzeć umowę członkowską tylko za zgodą przedstawiciela ustawowego (opiekuna prawnego), który dodatkowo może wyrazić zgodę na udział w zajęciach bez obecności przedstawiciela ustawowego (opiekuna prawnego). Małoletnim członkom klubu fitness zezwala się na treningi bez obecności przedstawiciela ustawowego, o ile przedstawiciel ustawowy wyraził na to zgodę. Członkami klubu fitness nie mogą być osoby, które nie ukończyły 13. roku życia, nawet za zgodą przedstawiciela ustawowego (opiekuna prawnego).

  2.4 Członkostwo jest osobiste i nie może być przeniesione na inną osobę. Członek klubu jest zobowiązany do używania środka dostępu do klubu fitness (zgodnie z zasadami w punkcie 3.1 poniżej) wyłącznie osobiście i nie może go udostępniać osobom trzecim w żadnym wypadku. Zakaz udostępniania własnego środka dostępu do klubu fitness jakimkolwiek innym osobom jest bezwzględny i członek klubu jest zobowiązany do jego przestrzegania. Członek Klubu przyjmuje do wiadomości, że bezprawne udostępnienie własnego środka dostępu do klubu fitness naraża FIT/One na straty oraz wiąże się z ryzykiem odpowiedzialności FIT/One za szkody wyrządzone przez te osoby m.in. klubowi fitness, innym osobom przebywającym w klubie oraz właścicielowi budynku oraz innym najemcom budynku. W przypadku zawinionego naruszenia powyższego zakazu FIT/One może zażądać od członka klubu fitness dopuszczającego się naruszenia zapłaty na rzecz FIT/One kary umownej w wysokości 1000 zł za każdy przypadek naruszenia. Prawo do żądania od
  członka klubu fitness odszkodowania przekraczającego wysokości kary umownej pozostaje nienaruszone.

  2.5 Członek klubu jest zobowiązany, niezwłocznie poinformować klub fitness o zmianie istotnych danych, takich jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, dane rachunku bankowego, numer karty kredytowej lub debetowej (lub okresu wygaśnięcia) na piśmie lub w formie e-mail. Koszty, które poniósł klub fitness w związku z niezwłocznym niepoinformowaniem przez członka klubu fitness o zmianie danych, obciążają członka. Dodatkowo, jeśli członek klubu korzysta z panelu klubowicza dostępnego na naszej stronie internetowej, członek klubu może dokonać zmiany swoich danych bezpośrednio w panelu klubowicza.

  2.6 W momencie zawierania umowy członkowskiej, członkowi klubu zostanie wykonane zdjęcie, które w formie elektronicznej zostanie zapisane w systemie informatycznym FIT/One. Zdjęcie służy kontroli dostępu do klubu fitness, tj. identyfikacji członka klubu w celu weryfikacji jego uprawnienia do skorzystania z usług klubu fitness.

  2.7 Klub fitness w celu zapewnienia bezpieczeństwa jest monitorowany, o czym członek klubu fitness zostaje niniejszym poinformowany. Informacja o monitoringu zamieszczona jest także w widocznym miejscu przy wejściu do naszego klubu fitness.

  2.8 W momencie zawierania z nami umowy członkowskiej nowemu członkowi klubu fitness zostanie przekazany login i hasło do panelu klubowicza znajdującego się na naszej stronie internetowej pod adresem: www.fit-one.de/warszawa.html. Login będzie składał się z przekazanego nam adresu e-mail klubowicza, a hasło będzie generowane automatycznie i będzie wymagana jego zmiana przy pierwszym logowaniu do panelu klubowicza. W panelu klubowicza każdy nasz członek będzie mógł sprawdzać, m.in. swoje aktualne dane, formy płatności (w tym przyszłe okresy płatności), grafik zajęć, dokonać ewentualnego zakupu innych usług świadczonych przez klub fitness lub zasilenia swojego konta dla celów płatności dodatkowych usług klubu fitness, etc.

  2.9 Na naszej stronie internetowej www.fit-one.de/warszawa.html każdy nowy członek będzie mógł zarezerwować sobie trening w naszym klubie fitness jako zalogowany już członek klubu (poprzez posiadanie już dostępu do panelu klubowicza) lub jako nowy członek klubu fitness (poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na naszej stronie internetowej). Jeśli jesteś nowym członkiem (a nie jesteś jeszcze członkiem klubu fitness) po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego na nasze zajęcia w klubie fitness, musisz udać się do naszego klubu fitness celem skorzystania z zajęć i ewentualnie zawarcia z nami umowy członkowskiej.
  Dodatkowo, dla członków klubu dostępna jest aplikacja mobilna FIT/One, którą można pobrać w sklepach AppStore lub Google Play (lub podobne). Logowanie do aplikacji wymaga podania loginu i hasła (jak przy logowaniu do panelu klubowicza na naszej stronie internetowej).


  3. Korzystanie z klubu fitness

  3.1 Dostęp do klubu fitness wymaga użycia środka dostępu (aktualnie: opaski członkowskiej). Wstęp jest dozwolony wyłącznie za okazaniem środka dostępu.
  Członek klubu fitness jest zobowiązany do pilnowania i posiadania przy sobie w klubie fitness środka dostępu i niezwłocznie zgłosić jego utratę.

  3.2 Członek klubu zobowiązuje się do przestrzegania obowiązującego w klubie fitness regulaminu. Regulamin jest wywieszony w każdym klubie fitness. Personel klubu fitness jest uprawniony do czuwania nad przestrzeganiem regulaminu, a także do udzielania wskazówek członkom klubu fitness w celu zapewnienia przestrzegania zasad bezpieczeństwa i porządku w klubie fitness.

  3.3 W każdym klubie fitness członkom klubu udostępnione są zamykane szafki. Członek klubu fitness jest uprawniony do bezpłatnego używania szafek w czasie treningu. Używanie szafek w inny sposób niż opisany powyżej jest zabronione. Personel klubu fitness jest uprawniony do otworzenia szafki użytej w nieuprawniony sposób i usunięcia z niej pozostawionych przedmiotów.

  3.4 Jeśli klub fitness udostępni członkom klubu miejsca parkingowe, członek klubu jest uprawniony do korzystania z nich wyłącznie podczas treningu w klubie fitness. Korzystanie z miejsca parkingowego w inny niż opisany powyżej sposób jest zabronione. Klub fitness jest uprawniony odholować pojazd zaparkowany w nieuprawniony sposób na koszt członka klubu. Szczegóły są uregulowane w punkcie 9 OWU.

  4. Składki członkowskie i płatności

  4.1 Spółka umożliwia dokonywanie płatności za członkostwo w klubie fitness w formie płatności gotówką / płatności kartą płatniczą za pośrednictwem terminala płatniczego z góry za cały okres trwania umowy członkowskiej.

  4.2 W przypadku, gdy płatność nie zostanie zrealizowana w wybranej formie, istnieje możliwość dokonania szybkiej płatności on-line poprzez pay per click w panelu klubowicza dostępnym na naszej stronie internetowej www.fit-one.de/warszawa.html lub bezpośrednio w klubie fitness.

  4.3 W związku z zawarciem umowy członkowskiej na okres 1 miesiąca, składka członkowska powinna zostać uiszczona najpóźniej w dniu zawarcia umowy członkowskiej.

  4.4 Za wydanie nowemu członkowi klubu środka dostępu oraz kolejne jego wydanie wskutek zawinionej jego utraty lub uszkodzenia pobierana jest opłata aktywacyjna w wysokości 70,00 PLN.

  4.5 Dodatkowe produkty i usługi dostępne w klubie fitness, których nie obejmuje umowa członkowska, są dostępne dla członka klubu po uiszczeniu odpowiedniej opłaty.


  5. Czas trwania umowy członkowskiej, wypowiedzenie, zawieszenie

  5.1 Umowa członkowska zostaje zawarta na okres 1 miesiąca. Okres obowiązywania umowy członkowskiej liczony jest w takim przypadku od pierwszego dnia skorzystania z usług klubu fitness w ramach umowy członkowskiej.

  5.2 Z zastrzeżeniem postanowień OWU, w okresie obowiązywania umowy członkowskiej nie może ona zostać wypowiedziana. Prawo do wypowiedzenia umowy z ważnych powodów pozostaje nienaruszone, przy czym krótkotrwała, incydentalna niedostępność niektórych usług lub produktów (w szczególności brak niektórych napojów, spowodowane powodami technicznymi krótkotrwała niedostępność wody, kawy, itp., odwołanie danego treningu lub zajęć sportowych, krótkotrwała niedostępność trenera, dietetyka, usług solarium itp.) nie uprawniają członka klubu do wypowiedzenia umowy członkowskiej z ważnych powodów.

  5.3 Spółka ma możliwość zawieszenia świadczenia usług na rzecz członka klubu fitness w przypadku braku uiszczenia składki członkowskiej (niezależnie od przyczyny, np. braku środków lub braku zapłaty gotówką) w klubie fitness do czasu uregulowania zaległych płatności.


  6. Zakazane substancje i przedmioty

  6.1 W klubie fitness panuje ścisły zakaz spożywania alkoholu i palenia papierosów. Zabronione jest także spożywanie środków odurzających. Członek klubu może mieć przy sobie wyłącznie takie środki, które służą do jego osobistego użytku i zostały przepisane przez lekarza. Zabronione jest przynoszenie do klubu fitness i posiadanie przy sobie w klubie fitness środków, których celem jest zwiększenie sprawności fizycznej członka klubu fitness. Zabronione jest, odpłatne bądź nieodpłatne, oferowanie ich osobom trzecim na terenie klubu fitness, dostarczanie, pozostawianie lub udostępnianie ich na terenie klubu fitness w jakikolwiek inny sposób. W przypadku naruszenia przez członka klubu powyższych zakazów, FIT/One jest uprawniony rozwiązać umowę członkowską ze skutkiem natychmiastowym. Członek klubu fitness w takim przypadku jest zobowiązany do naprawienia szkody poniesionej przez Spółkę wskutek naruszenia postanowień niniejszego punktu.


  7. Odpowiedzialność

  7.1 Członek klubu korzysta z klubu fitness na własną odpowiedzialność i własne ryzyko. W przypadku wątpliwości dotyczących stanu zdrowia, członek klubu powinien przed przystąpieniem do ćwiczeń poddać się badaniu lekarskiemu. FIT/One nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia ciała, szkody i utratę majątku członka klubu, jeżeli nie powstały one z winy FIT/One. FIT/One i personel klubu fitness nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki i obrażenia, które powstały w klubie fitness na skutek nie używania sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcją obsługi, regulaminem klubu fitness i wskazówkami personelu klubu fitness. Wszelkie następstwa ww. działań obciążają w całości członka klubu.

  7.2 Wyraźnie zaleca się nie pozostawiać w szafkach udostępnionych członkom klubu fitness żadnych wartościowych przedmiotów lub pieniędzy.


  8. Ochrona danych osobowych

  8.1 Administratorem danych osobowych przekazanych przy zawieraniu umowy członkowskiej lub zebranych w celu lub w ramach świadczenia usług przez FIT/One lub w ramach innych okoliczności określonych w OWU jest Fit/One Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Sienna 73, 00-833 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000715112, NIP: 5272836152, REGON: 369383038, e-mail: warszawa@fit-one.fitness, numer telefonu: + 48 22 311 71 31 (dalej także Administrator).

  8.2 FIT/One wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w każdym czasie drogą mailową na następujący adres e-mail: ochronadanych@fit-one.fitness. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych lub realizacją praw osób fizycznych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych.

  8.3 FIT/One przetwarza dane osobowe członków klubu w różnych celach, zawsze posiadając ku temu podstawę prawną, w szczególności w celu zawarcia lub wykonania umowy członkowskiej i świadczenia innych usług na żądanie członka klubu fitness.

  8.4 FIT/One przetwarza dane osobowe przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane. Gdy upłynie okres przechowywania danych, dane te są niszczone lub anonimizowane.

  8.5 Osobom fizycznym, których dane przysługują następujące prawa:
  1) prawo dostępu do danych, tj. prawo zwrócenia się do FIT/One z zapytaniem jakie dane osobowe są przetwarzane,
  2) prawo do sprostowania danych w przypadku, gdy dane posiadane przez FIT/One są nieaktualne,
  3) prawo do usunięcia danych w określonych przypadkach; usunięcie danych jest niemożliwe, gdy obowiązuje umowa członkowska, gdy FIT/One jest z mocy prawa zobowiązany do dalszego przetwarzania (przechowywania) danych lub istnieje inna podstawa prawna upoważniająca FIT/One do dalszego przetwarzania danych,
  4) prawo do ograniczenia przetwarzania,
  5) prawo do przenoszenia danych, tj. prawo żądania zażądania, aby przetwarzane przez FIT/One dane zostały przekazane w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, także do innego podmiotu (jeżeli jest to technicznie możliwe),
  6) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  7) prawo do wycofania udzielonej zgody, przy czym nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody.

  8.6 Podanie danych osobowych obligatoryjnych w ramach umowy jest dobrowolne, lecz konieczne w celu zawarcia lub wykonania umowy członkowskiej lub realizacji usług. Bez podania tych danych nie będzie możliwe zawarcie umowy lub świadczenie żądanych usług. Podanie danych w celach marketingowych jest całkowicie dobrowolne.

  8.7 Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych członków klubu oraz praw przysługujących członkom klubu zawarte są w Informacji o ochronie danych osobowych dostępnej na naszej stronie internetowej oraz w klubie fitness.

  9. Używanie parkingu

  9.1 Członkowie klubu fitness mają możliwość korzystania z darmowych miejsc parkingowych w parkingu podziemnym do 1 godziny. Każda kolejna godzina w parkingu podziemnym jest płatna zgodnie z taryfą operatora. Członkowi klubu nie przysługuje roszczenie o udostępnienie miejsca parkingowego. Długotrwały brak miejsc parkingowych nie jest przyczyną wypowiedzenia umowy członkowskiej. Parkingi naziemne są darmowe, chyba że właściciel lub zarządca budynku wprowadzi stosowne opłaty, to wówczas członkowie klubu fitness będą uprawnieni do korzystania łącznie z 200 miejsc parkingowych w parkingu naziemnym, gdzie 3 godziny dziennie będą darmowe i tylko w czasie treningu członka klubu w klubie fitness.


  10. Reklamacje

  10.1 Skargi i związane z nimi żądania należy kierować na następujący adres e-mail info@fit-one.fitness, osobiście w recepcji klubu fitness lub pisemnie na aktualny adres siedziby FIT/One.

  10.2 Członek klubu powinien podać wszystkie znane mu informacje i opisać możliwie dokładnie wszelkie okoliczności, które dotyczą skargi, jak również swoje dane kontaktowe.

  10.3 FIT/One zajmie stanowisko wobec żądań członka klubu niezwłocznie, nie później niż w ciągu 30 dni po otrzymaniu reklamacji. Informacja dotycząca rozpatrzenia reklamacji zostanie przesłana na podany przez członka klubu adres e-mail lub adres zamieszkania. Ewentualna inna forma kontaktu z członkiem klubu zostanie nawiązany na życzenie członka klubu w preferowany przez niego sposób.


  11. Postanowienia końcowe

  11.1 Zmiany OWU ze skutkiem na przyszłość, są możliwe w każdym czasie w stosunku do członków klubu fitness, z którymi umowy członkowskie obowiązują. Są one skuteczne pod warunkiem przedstawienia dotychczasowemu członkowi klubu fitness wprowadzonych zmian OWU. W przypadku braku wyrażenia zgody przez członka klubu na zmiany OWU, jest on uprawniony do wypowiedzenia umowy członkowskiej w formie pisemnej z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia liczonego od momentu otrzymania informacji o zmianach, w terminie 7 dni od dnia przedstawienia wprowadzonych zmian. Wypowiedzenie należy skierować pisemnie na aktualny adres siedziby FIT/One. Brak wypowiedzenia umowy członkowskiej w ww. terminie oznacza akceptację nowych warunków OWU.

  11.2 Niezależnie od pkt. 11.1 powyżej, FIT/One jest uprawniony do zmiany OWU na przyszłość w każdym czasie w stosunku do nowych członków klubu fitness, tj. do osób, które zawierają umowy członkowskie po dniu wprowadzenia nowych OWU. W takim przypadku, w stosunku do członków klubu fitness, z którymi umowy członkowskie już obowiązują, zastosowanie mają OWU w wersji obowiązującej w dniu zawarcia umowy członkowskiej lub w wersji zmienionej zgodnie z pkt 11.1 powyżej.

  11.3 Aktualnie obowiązujące wersje OWU są dostępne na naszej stronie internetowej lub w panelu klubowicza. Obowiązujące w przeszłości wersje OWU są dostępne na życzenie członka klub fitness w klubie fitness.

  11.4 W sprawach nieuregulowanych w OWU stosuje się przepisy prawa polskiego.

 • 6 miesięcy

  Ogólne Warunki Umów Fit/One

  Umowa / 6 miesięcy


  1. Zakres obowiązywania

  1.1 Niniejsze Ogólne Warunki Umów (OWU) mają zastosowanie do wszystkich umów członkowskich zawartych pomiędzy FIT/One Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Sienna 73, 00-833 Warszawa, kapitał zakładowy 5.000 PLN, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000715112 (FIT/One lub Spółka), a członkami naszego klubu fitness.

  1.2 Członkami klubu są osoby, które na podstawie umowy członkowskiej zawartej z FIT/One są uprawnione do korzystania z jednego lub kilku prowadzonych przez FIT/One klubów fitness (kluby fitness lub pojedynczo klub fitness) zgodnie z zawartą pomiędzy Spółką a członkiem klubu fitness umową członkowską.

  2. Członkostwo w klubie fitness

  2.1 Członkostwo w naszym klubie fitness powstaje z chwilą zawarcia umowy członkowskiej, co ma miejsce w momencie zawarcia umowy członkowskiej (aktualna nasza oferta znajduje się zawsze na naszej stronie internetowej: www.fit-one.de/warszawa.html lub jest dostępna w klubie fitness).

  2.2 Członkostwo jest warunkiem korzystania z klubu fitness podczas jego godzin otwarcia, które ogłoszone są w każdym klubie fitness. Członek klubu jest uprawniony do korzystania z umówionych świadczeń za odpowiednią opłatą.

  2.3 Członkami klubu fitness mogą być osoby, które ukończyły 13. rok życia. Osoby, które ukończyły 13. rok życia, a nie ukończyły 18. roku życia mogą zawrzeć umowę członkowską tylko za zgodą przedstawiciela ustawowego (opiekuna prawnego), który dodatkowo może wyrazić zgodę na udział w zajęciach bez obecności przedstawiciela ustawowego (opiekuna prawnego). Małoletnim członkom klubu fitness zezwala się na treningi bez obecności przedstawiciela ustawowego, o ile przedstawiciel ustawowy wyraził na to zgodę. Członkami klubu fitness nie mogą być osoby, które nie ukończyły 13. roku życia, nawet za zgodą przedstawiciela ustawowego (opiekuna prawnego).

  2.4 Członkostwo jest osobiste i nie może być przeniesione na inną osobę. Członek klubu jest zobowiązany do używania środka dostępu do klubu fitness (zgodnie z zasadami w punkcie 3.1 poniżej) wyłącznie osobiście i nie może go udostępniać osobom trzecim w żadnym wypadku. Zakaz udostępniania własnego środka dostępu do klubu fitness jakimkolwiek innym osobom jest bezwzględny i członek klubu jest zobowiązany do jego przestrzegania. Członek Klubu przyjmuje do wiadomości, że bezprawne udostępnienie własnego środka dostępu do klubu fitness naraża FIT/One na straty oraz wiąże się z ryzykiem odpowiedzialności FIT/One za szkody wyrządzone przez te osoby m.in. klubowi fitness, innym osobom przebywającym w klubie oraz właścicielowi budynku oraz innym najemcom budynku. W przypadku zawinionego naruszenia powyższego zakazu FIT/One może zażądać od członka klubu fitness dopuszczającego się naruszenia zapłaty na rzecz FIT/One kary umownej w wysokości 1000 zł za każdy przypadek naruszenia. Prawo do żądania od
  członka klubu fitness odszkodowania przekraczającego wysokości kary umownej pozostaje nienaruszone.

  2.5 Członek klubu jest zobowiązany, niezwłocznie poinformować klub fitness o zmianie istotnych danych, takich jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, dane rachunku bankowego, numer karty kredytowej lub debetowej (lub okresu wygaśnięcia) na piśmie lub w formie e-mail. Koszty, które poniósł klub fitness w związku z niezwłocznym niepoinformowaniem przez członka klubu fitness o zmianie danych, obciążają członka. Dodatkowo, jeśli członek klubu korzysta z panelu klubowicza dostępnego na naszej stronie internetowej, członek klubu może dokonać zmiany swoich danych bezpośrednio w panelu klubowicza.

  2.6 W momencie zawierania umowy członkowskiej, członkowi klubu zostanie wykonane zdjęcie, które w formie elektronicznej zostanie zapisane w systemie informatycznym FIT/One. Zdjęcie służy kontroli dostępu do klubu fitness, tj. identyfikacji członka klubu w celu weryfikacji jego uprawnienia do skorzystania z usług klubu fitness.

  2.7 Klub fitness w celu zapewnienia bezpieczeństwa jest monitorowany, o czym członek klubu fitness zostaje niniejszym poinformowany. Informacja o monitoringu zamieszczona jest także w widocznym miejscu przy wejściu do naszego klubu fitness.

  2.8 W momencie zawierania z nami umowy członkowskiej nowemu członkowi klubu fitness zostanie przekazany login i hasło do panelu klubowicza znajdującego się na naszej stronie internetowej pod adresem: www.fit-one.de/warszawa.html. Login będzie składał się z przekazanego nam adresu e-mail klubowicza, a hasło będzie generowane automatycznie i będzie wymagana jego zmiana przy pierwszym logowaniu do panelu klubowicza. W panelu klubowicza każdy nasz członek będzie mógł sprawdzać, m.in. swoje aktualne dane, formy płatności (w tym przyszłe okresy płatności), grafik zajęć, dokonać ewentualnego zakupu innych usług świadczonych przez klub fitness lub zasilenia swojego konta dla celów płatności dodatkowych usług klubu fitness, etc.

  2.9 Na naszej stronie internetowej www.fit-one.de/warszawa.html każdy nowy członek będzie mógł zarezerwować sobie trening w naszym klubie fitness jako zalogowany już członek klubu (poprzez posiadanie już dostępu do panelu klubowicza) lub jako nowy członek klubu fitness (poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na naszej stronie internetowej). Jeśli jesteś nowym członkiem (a nie jesteś jeszcze członkiem klubu fitness) po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego na nasze zajęcia w klubie fitness, musisz udać się do naszego klubu fitness celem skorzystania z zajęć i ewentualnie zawarcia z nami umowy członkowskiej.
  Dodatkowo, dla członków klubu dostępna jest aplikacja mobilna FIT/One dostępna w sklepach AppStore lub Google Play (lub podobne). Logowanie do aplikacji wymaga podania loginu i hasła (jak przy logowaniu do panelu klubowicza na naszej stronie internetowej).

  3. Korzystanie z klubu fitness

  3.1 Dostęp do klubu fitness wymaga użycia środka dostępu (aktualnie: opaski członkowskiej). Wstęp jest dozwolony wyłącznie za okazaniem środka dostępu.
  Członek klubu fitness jest zobowiązany do pilnowania i posiadania przy sobie w klubie fitness środka dostępu i niezwłocznie zgłosić jego utratę.

  3.2 Członek klubu zobowiązuje się do przestrzegania obowiązującego w klubie fitness regulaminu. Regulamin jest wywieszony w każdym klubie fitness. Personel klubu fitness jest uprawniony do czuwania nad przestrzeganiem regulaminu, a także do udzielania wskazówek członkom klubu fitness w celu zapewnienia przestrzegania zasad bezpieczeństwa i porządku w klubie fitness.

  3.3 W każdym klubie fitness członkom klubu udostępnione są zamykane szafki. Członek klubu fitness jest uprawniony do bezpłatnego używania szafek w czasie treningu. Używanie szafek w inny sposób niż opisany powyżej jest zabronione. Personel klubu fitness jest uprawniony do otworzenia szafki użytej w nieuprawniony sposób i usunięcia z niej pozostawionych przedmiotów.

  3.4 Jeśli klub fitness udostępni członkom klubu miejsca parkingowe, członek klubu jest uprawniony do korzystania z nich wyłącznie podczas treningu w klubie fitness. Korzystanie z miejsca parkingowego w inny niż opisany powyżej sposób jest zabronione. Klub fitness jest uprawniony odholować pojazd zaparkowany w nieuprawniony sposób na koszt członka klubu. Szczegóły są uregulowane w punkcie 9 OWU.

  4. Składki członkowskie i płatności

  4.1 Spółka umożliwia dokonywanie płatności za członkostwo w klubie fitness w formie:

  4.1.1 miesięcznej płatności gotówką / płatność kartą płatniczą za pośrednictwem terminalna płatniczego;

  4.1.2 płatności gotówką / płatności kartą płatniczą za pośrednictwem terminala płatniczego z góry za cały okres trwania umowy członkowskiej;

  4.1.3 płatności cykliczne kartą płatniczą (kredytową lub debetową) poprzez jej obciążanie w pierwszym dniu każdego miesiąca rozliczeniowego (kalendarzowego), począwszy od daty zawarcia umowy członkowskiej.

  4.2 W przypadku płatności gotówką lub płatności kartą płatniczą za pośrednictwem terminala płatniczego członek klubu ma możliwość uiszczenia płatności z góry za cały okres trwania umowy członkowskiej lub płatności miesięcznych. W takim przypadku członek klubu jest zobowiązany do zapłaty umówionej składki członkowskiej miesięcznie z góry do pierwszego dnia każdego kolejnego miesiąca na recepcji klubu fitness. Składka proporcjonalna jest należna z rozpoczęciem okresu obowiązywania umowy członkowskiej.

  4.3 Rozpoczęcie korzystania z płatności cyklicznych (poprzez miesięczne obciążanie karty kredytowej lub debetowej podanej przez członka klubu fitness) następuje w dniu podpisania umowy członkowskiej lub w każdym innym momencie wskazanym przez członka klubu fitness (np. w razie woli zmiany z innej formy płatności na płatności cykliczne). Składka proporcjonalna jest należna z rozpoczęciem okresu korzystania z umowy członkowskiej lub płatności cyklicznych.

  4.4 W celu zainicjowania płatności cyklicznych niezbędne jest wyrażenie zgody przez członka klubu fitness w umowie członkowskiej na cykliczne obciążanie karty płatniczej (kredytowej lub debetowej). Obciążenie opłatą za kolejny okres korzystania z naszych usług będzie następować automatycznie w dacie nadejścia terminu płatności za kolejny okres korzystania z usług naszego klubu fitness.
  Aktualny cennik naszych usług w ramach poszczególnych pakietów znajduje się na naszej stronie internetowej.
  FIT/One będzie dokonywać obciążeń karty płatniczej członka klubu w wysokości określonej w umowie członkowskiej. Członek klubu fitness nie zostanie poinformowany o zbliżającym się terminie obciążenia karty płatniczej w kolejnym okresie rozliczeniowym; usługa płatności cyklicznych ulega automatycznemu przedłużeniu w każdym kolejnym okresie rozliczeniowym (w zależności od długości trwania umowy członkowskiej) na czas trwania członkostwa w klubie fitness.
  Płatności cyklicznych można dokonać za pośrednictwem kart płatniczych Visa, Mastercard lub Discover.
  Dostawca usług płatniczych za pomocą płatności cyklicznych jest odpowiedzialny względem członka klubu fitness za pobranie płatności; wszelkie zapytania dotyczące płatności winny być kierowane do dostawcy.
  Obciążenia karty płatniczej będą dokonywane każdego pierwszego dnia miesiąca lub w zdefiniowanym przy zawarciu umowy członkowskiej innym dniu przez cały okres trwania umowy członkowskiej.
  Członek klubu fitness zobowiązuje się zapewnić na karcie płatniczej odpowiednie środki na pokrycie należności za członkostwo. Środki powinny być dostępne w takim czasie, aby możliwe było ich pobranie w terminie określonym w niniejszych OWU lub w umowie członkowskiej. W razie braku środków na pokrycie należności za członkostwo w odpowiednim terminie, FIT/One powiadomi członka klubu za pośrednictwem wiadomości e-mail lub powiadomienia push w aplikacji mobilnej, o nieudanej płatności z powodu braku środków na karcie wraz z prośbą o ich uzupełnienie. Jeżeli przy ponownej próbie nie uda się pobrać należności, wówczas przy najbliższej wizycie członka klubu w naszym klubie fitness zostanie on poproszony o podanie aktualnej (ważnej) karty płatniczej dla płatności cyklicznych lub o dokonanie płatności za kolejny okres rozliczeniowy w innej formie (wskazanej w pkt. 4.1 powyżej).

  4.5 W trakcie procedury akceptacji płatności cyklicznych, członek klubu fitness będzie poproszony o podanie danych karty płatniczej określonych w pkt. 4.6 powyżej, przy pomocy której będą realizowane płatności oraz innych danych, niezbędnych do realizacji obciążeń. W razie zmiany karty płatniczej, wygaśnięcia jej ważności lub zmiany innych danych, członek klubu fitness zobowiązany jest wskazać nowe dane, w celu utrzymania możliwości dokonywania płatności cyklicznych.
  Jeżeli członek dokonuje zapłaty kartą płatniczą należącą do osoby trzeciej, ma on obowiązek doręczenia pisemnej zgody właściciela karty na obciążenia dokonywane przez FIT/One z tytułu członkostwa. FIT/One nie ponosi odpowiedzialności za bezprawne obciążenie karty nie będącej własnością członka klubu fitness.

  4.6 W przypadku, gdy płatność nie zostanie zrealizowana w wybranej formie, istnieje możliwość dokonania szybkiej płatności on-line poprzez pay per click w panelu klubowicza dostępnym na naszej stronie internetowej www.fit-one.de/warszawa.html lub bezpośrednio w klubie fitness.

  4.7 W umowie członkowskiej członek klubu fitness dokonuje wyboru preferowanej formy płatności. Członek klubu fitness może w każdym czasie dokonać zmiany formy płatności wyłącznie w klubie fitness, wybierając inną formę płatności
  określoną w pkt. 4.1 powyżej. Zmiana formy płatności nie stanowi zmiany umowy członkowskiej lub wypowiedzenia OWU. Jeżeli w przeszłości w umowach członkowskich dostępne były dla członków klubu fitness inne formy płatności niż określone w pkt 4.1. powyżej i członek klubu fitness na podstawie uprzednio zawartej umowy członkowskiej z tej formy płatności korzysta, FIT/One w miarę możliwości postara się umożliwić członkowi klubu fitness kontynuowanie tej formy płatności.

  4.8 W przypadku zawarcia umowy członkowskiej na okres 1 miesiąca, składka członkowska powinna zostać uiszczona najpóźniej w dniu zawarcia umowy członkowskiej.

  4.9 Za wydanie nowemu członkowi klubu środka dostępu oraz kolejne jego wydanie wskutek zawinionej jego utraty lub uszkodzenia pobierana jest opłata aktywacyjna w wysokości 70,00 PLN.

  4.10 Dodatkowe produkty i usługi dostępne w klubie fitness, których nie obejmuje umowa członkowska, są dostępne dla członka klubu po uiszczeniu odpowiedniej opłaty.

  4.11 W przypadku braku zapłaty należnych składek członkowskich FIT/One zastrzega sobie prawo dochodzenia od członka klubu fitness pokrycia wszelkich powstałych kosztów windykacyjnych.

  5. Czas trwania umowy członkowskiej, wypowiedzenie, zawieszenie

  5.1 Umowa członkowska jest zawierana na okres 6 miesięcy. Jeżeli umowa zawarta na czas oznaczony 6 miesięcy nie zostanie wypowiedziana przez członka klubu fitness najpóźniej na jeden miesiąc przed końcem jej obowiązywania przekształca się w umowę na czas nieoznaczony. Po upływie 6-miesięczego okresu obowiązywania każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Wypowiedzenie powinno zostać złożone przez członka klubu fitness na piśmie lub w formie email na adres: info@fit-one.fitness.

  5.2 Z zastrzeżeniem postanowienia pkt 5.1 powyżej OWU, w okresie obowiązywania umowy członkowskiej zawartej na czas oznaczony 6 miesięcy nie może ona zostać wypowiedziana. Prawo do wypowiedzenia umowy z ważnych powodów pozostaje nienaruszone, przy czym krótkotrwała, incydentalna niedostępność niektórych usług lub produktów (w szczególności brak niektórych napojów, spowodowane powodami technicznymi krótkotrwała niedostępność wody, kawy, itp., odwołanie danego treningu lub zajęć sportowych, krótkotrwała niedostępność trenera, dietetyka, usług solarium itp.) nie uprawniają członka klubu do wypowiedzenia umowy członkowskiej z ważnych powodów.

  5.3 Członkostwo może zostać zawieszone z powodu udokumentowanej choroby (np. przedkładając stosowne zaświadczenie lekarskie), ciąży, obowiązku odbycia służby wojskowej lub innej porównywalnej przeszkody. Czas zawieszenia umowy członkowskiej zostaje ustalony z góry. Zawieszenie jest możliwe w wypadku ciągłej nieobecności członka klubu przez okres co najmniej 1 miesiąca wyłącznie jeden raz w trakcie trwania umowy na czas oznaczony 6 miesięcy. W przypadku przekształcenia się umowy członkowskiej w umowę na czas nieoznaczony w każdym kolejnym roku obowiązywania umowy członkowskiej łączny okres zawieszenia nie może przekraczać 3 miesięcy kalendarzowych. Podczas okresu zawieszenia członek nie może korzystać z klubu fitness i jest zwolniony z obowiązku uiszczania składek
  członkowskich. W trakcie trwania umowy na czas oznaczony 6 miesięcy członkostwo przedłuża się automatycznie o czas odpowiadający okresowi zawieszenia. W przypadku zawieszenia członkostwa pobierana jest opłata w wysokości 40,00 PLN. Jeżeli członek klubu wykaże, że koszty poniesione przez FIT/One wskutek zawieszenia umowy członkowskiej są niższe lub że koszt nie powstał, zobowiązany jest do zapłaty udowodnionej sumy. W okresie zawieszenia prawo do wypowiedzenia umowy członkowskiej (zawartej na czas oznaczony 6 miesięcy oraz po upływie tego okresu umowy na czas nieoznaczony), o których mowa w ust. 5.1 powyżej nie może być wykonywane, a terminy wypowiedzenia ulegają przedłużeniu o okres zawieszenia.

  5.4 Jeżeli na początku obowiązywania umowy członkowskiej zawartej na czas oznaczony 6 miesięcy zostało uzgodnione, że członek może korzystać z klubu fitness nieodpłatnie przez określony czas, członkostwo przedłuża się automatycznie o ten okres czasu. W okresie bezpłatnego korzystania z klubu fitness prawo do wypowiedzenia umowy członkowskiej, o którym mowa w ust. 5.1 powyżej nie może być wykonywane, a terminy wypowiedzenia ulegają przedłużeniu o ten okres.

  5.5 Spółka ma możliwość zawieszenia świadczenia usług na rzecz członka klubu fitness w przypadku braku uiszczenia składki członkowskiej (niezależnie od przyczyny, np. braku środków lub braku zapłaty gotówką) w klubie fitness do czasu uregulowania zaległych płatności.

  6. Zakazane substancje i przedmioty

  6.1 W klubie fitness panuje ścisły zakaz spożywania alkoholu i palenia papierosów. Zabronione jest także spożywanie środków odurzających. Członek klubu może mieć przy sobie wyłącznie takie środki, które służą do jego osobistego użytku i zostały przepisane przez lekarza. Zabronione jest przynoszenie do klubu fitness i posiadanie przy sobie w klubie fitness środków, których celem jest zwiększenie sprawności fizycznej członka klubu fitness. Zabronione jest, odpłatne bądź nieodpłatne, oferowanie ich osobom trzecim na terenie klubu fitness, dostarczanie, pozostawianie lub udostępnianie ich na terenie klubu fitness w jakikolwiek inny sposób. W przypadku naruszenia przez członka klubu powyższych zakazów, FIT/One jest uprawniony rozwiązać umowę członkowską ze skutkiem natychmiastowym. Członek klubu fitness w takim przypadku jest zobowiązany do naprawienia szkody poniesionej przez Spółkę wskutek naruszenia postanowień niniejszego punktu.

  7. Odpowiedzialność

  7.1 Członek klubu korzysta z klubu fitness na własną odpowiedzialność i własne ryzyko. W przypadku wątpliwości dotyczących stanu zdrowia, członek klubu powinien przed przystąpieniem do ćwiczeń poddać się badaniu lekarskiemu. FIT/One nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia ciała, szkody i utratę majątku członka klubu, jeżeli nie powstały one z winy FIT/One. FIT/One i personel klubu fitness nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki i obrażenia, które powstały w klubie fitness na skutek nie używania sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcją obsługi, regulaminem klubu fitness i wskazówkami personelu klubu fitness. Wszelkie następstwa ww. działań obciążają w całości członka klubu.

  7.2 Wyraźnie zaleca się nie pozostawiać w szafkach udostępnionych członkom klubu fitness żadnych wartościowych przedmiotów lub pieniędzy.

  8. Ochrona danych osobowych

  8.1 Administratorem danych osobowych przekazanych przy zawieraniu umowy członkowskiej lub zebranych w celu lub w ramach świadczenia usług przez FIT/One lub w ramach innych okoliczności określonych w OWU jest Fit/One Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Sienna 73, 00-833 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000715112, NIP: 5272836152, REGON: 369383038, e-mail: warszawa@fit-one.fitness, numer telefonu: + 48 22 311 71 31 (dalej także Administrator).

  8.2 FIT/One wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w każdym czasie drogą mailową na następujący adres e-mail: ochronadanych@fit-one.fitness. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych lub realizacją praw osób fizycznych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych.

  8.3 FIT/One przetwarza dane osobowe członków klubu w różnych celach, zawsze posiadając ku temu podstawę prawną, w szczególności w celu zawarcia lub wykonania umowy członkowskiej i świadczenia innych usług na żądanie członka klubu fitness.

  8.4 FIT/One przetwarza dane osobowe przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane. Gdy upłynie okres przechowywania danych, dane te są niszczone lub anonimizowane.

  8.5 Osobom fizycznym, których dane przysługują następujące prawa:
  1) prawo dostępu do danych, tj. prawo zwrócenia się do FIT/One z zapytaniem jakie dane osobowe są przetwarzane,
  2) prawo do sprostowania danych w przypadku, gdy dane posiadane przez FIT/One są nieaktualne,
  3) prawo do usunięcia danych w określonych przypadkach; usunięcie danych jest niemożliwe, gdy obowiązuje umowa członkowska, gdy FIT/One jest z mocy prawa zobowiązany do dalszego przetwarzania (przechowywania) danych lub istnieje inna podstawa prawna upoważniająca FIT/One do dalszego przetwarzania danych,
  4) prawo do ograniczenia przetwarzania,
  5) prawo do przenoszenia danych, tj. prawo żądania zażądania, aby przetwarzane przez FIT/One dane zostały przekazane w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, także do innego podmiotu (jeżeli jest to technicznie możliwe),
  6) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  7) prawo do wycofania udzielonej zgody, przy czym nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody.

  8.6 Podanie danych osobowych obligatoryjnych w ramach umowy jest dobrowolne, lecz konieczne w celu zawarcia lub wykonania umowy członkowskiej lub realizacji usług. Bez podania tych danych nie będzie możliwe zawarcie umowy lub świadczenie żądanych usług. Podanie danych w celach marketingowych jest całkowicie dobrowolne.

  8.7 Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych członków klubu oraz praw przysługujących członkom klubu zawarte są w Informacji o ochronie danych osobowych dostępnej na naszej stronie internetowej oraz w klubie fitness.

  9. Używanie parkingu

  9.1 Członkowie klubu fitness mają możliwość korzystania z darmowych miejsc parkingowych w parkingu podziemnym do 1 godziny. Każda kolejna godzina w parkingu podziemnym jest płatna zgodnie z taryfą operatora. Członkowi klubu nie przysługuje roszczenie o udostępnienie miejsca parkingowego. Długotrwały brak miejsc parkingowych nie jest przyczyną wypowiedzenia umowy członkowskiej. Parkingi naziemne są darmowe, chyba że właściciel lub zarządca budynku wprowadzi stosowne opłaty, to wówczas członkowie klubu fitness będą uprawnieni do korzystania łącznie z 200 miejsc parkingowych w parkingu naziemnym, gdzie 3 godziny dziennie będą darmowe i tylko w czasie treningu członka klubu w klubie fitness.

  10. Reklamacje

  10.1 Skargi i związane z nimi żądania należy kierować na następujący adres e-mail info@fit-one.fitness, osobiście w recepcji klubu fitness lub pisemnie na aktualny adres siedziby FIT/One.

  10.2 Członek klubu powinien podać wszystkie znane mu informacje i opisać możliwie dokładnie wszelkie okoliczności, które dotyczą skargi, jak również swoje dane kontaktowe.

  10.3 FIT/One zajmie stanowisko wobec żądań członka klubu niezwłocznie, nie później niż w ciągu 30 dni po otrzymaniu reklamacji. Informacja dotycząca rozpatrzenia reklamacji zostanie przesłana na podany przez członka klubu adres e-mail lub adres zamieszkania. Ewentualna inna forma kontaktu z członkiem klubu zostanie nawiązany na życzenie członka klubu w preferowany przez niego sposób.

  11. Postanowienia końcowe

  11.1 Zmiany OWU ze skutkiem na przyszłość, są możliwe w każdym czasie w stosunku do członków klubu fitness, z którymi umowy członkowskie obowiązują. Są one skuteczne pod warunkiem przedstawienia dotychczasowemu członkowi klubu fitness wprowadzonych zmian OWU. W przypadku braku wyrażenia zgody przez członka klubu na zmiany OWU, jest on uprawniony do wypowiedzenia umowy członkowskiej w formie pisemnej z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia liczonego od momentu otrzymania informacji o zmianach, w terminie 7 dni od dnia przedstawienia wprowadzonych zmian. Wypowiedzenie należy skierować pisemnie na aktualny adres siedziby FIT/One. Brak wypowiedzenia umowy członkowskiej w ww. terminie oznacza akceptację nowych warunków OWU.

  11.2 Niezależnie od pkt. 11.1 powyżej, FIT/One jest uprawniony do zmiany OWU na przyszłość w każdym czasie w stosunku do nowych członków klubu fitness, tj. do osób, które zawierają umowy członkowskie po dniu wprowadzenia nowych OWU. W takim przypadku, w stosunku do członków klubu fitness, z którymi umowy członkowskie już obowiązują, zastosowanie mają OWU w wersji obowiązującej w
  dniu zawarcia umowy członkowskiej lub w wersji zmienionej zgodnie z pkt 11.1 powyżej.

  11.3 Aktualnie obowiązujące wersje OWU są dostępne na naszej stronie internetowej lub w panelu klubowicza. Obowiązujące w przeszłości wersje OWU są dostępne na życzenie członka klub fitness w klubie fitness.

  11.4 W sprawach nieuregulowanych w OWU stosuje się przepisy prawa polskiego.

 • 12 miesięcy

  Ogólne Warunki Umów Fit/One
  Umowa / 12 miesięcy

  1. Zakres obowiązywania

  1.1 Niniejsze Ogólne Warunki Umów (OWU) mają zastosowanie do wszystkich umów członkowskich zawartych pomiędzy FIT/One Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Sienna 73, 00-833 Warszawa, kapitał zakładowy 5.000 PLN, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000715112 (FIT/One lub Spółka), a członkami naszego klubu fitness.
  1.2 Członkami klubu są osoby, które na podstawie umowy członkowskiej zawartej z FIT/One są uprawnione do korzystania z jednego lub kilku prowadzonych przez FIT/One klubów fitness (kluby fitness lub pojedynczo klub fitness) zgodnie z zawartą pomiędzy Spółką a członkiem klubu fitness umową członkowską.

  2. Członkostwo w klubie fitness
  2.1 Członkostwo w naszym klubie fitness powstaje z chwilą zawarcia umowy członkowskiej, co ma miejsce w momencie zawarcia umowy członkowskiej (aktualna nasza oferta znajduje się zawsze na naszej stronie internetowej: www.fit-one.de/warszawa.html lub jest dostępna w klubie fitness).
  2.2 Członkostwo jest warunkiem korzystania z klubu fitness podczas jego godzin otwarcia, które ogłoszone są w każdym klubie fitness. Członek klubu jest uprawniony do korzystania z umówionych świadczeń za odpowiednią opłatą.
  2.3 Członkami klubu fitness mogą być osoby, które ukończyły 13. rok życia. Osoby, które ukończyły 13. rok życia, a nie ukończyły 18. roku życia mogą zawrzeć umowę członkowską tylko za zgodą przedstawiciela ustawowego (opiekuna prawnego), który dodatkowo może wyrazić zgodę na udział w zajęciach bez obecności przedstawiciela ustawowego (opiekuna prawnego). Małoletnim członkom klubu fitness zezwala się na treningi bez obecności przedstawiciela ustawowego, o ile przedstawiciel ustawowy wyraził na to zgodę. Członkami klubu fitness nie mogą być osoby, które nie ukończyły 13. roku życia, nawet za zgodą przedstawiciela ustawowego (opiekuna prawnego).
  2.4 Członkostwo jest osobiste i nie może być przeniesione na inną osobę. Członek klubu jest zobowiązany do używania środka dostępu do klubu fitness (zgodnie z zasadami w punkcie 3.1 poniżej) wyłącznie osobiście i nie może go udostępniać osobom trzecim w żadnym wypadku. Zakaz udostępniania własnego środka dostępu do klubu fitness jakimkolwiek innym osobom jest bezwzględny i członek klubu jest zobowiązany do jego przestrzegania. Członek Klubu przyjmuje do wiadomości, że bezprawne udostępnienie własnego środka dostępu do klubu fitness naraża FIT/One na straty oraz wiąże się z ryzykiem odpowiedzialności FIT/One za szkody wyrządzone przez te osoby m.in. klubowi fitness, innym osobom przebywającym w klubie oraz właścicielowi budynku oraz innym najemcom budynku. W przypadku zawinionego naruszenia powyższego zakazu FIT/One może zażądać od członka klubu fitness dopuszczającego się naruszenia zapłaty na rzecz FIT/One kary umownej w wysokości 1000 zł za każdy przypadek naruszenia. Prawo do żądania od
  członka klubu fitness odszkodowania przekraczającego wysokości kary umownej pozostaje nienaruszone. 
  2.5 Członek klubu jest zobowiązany, niezwłocznie poinformować klub fitness o zmianie istotnych danych, takich jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, dane rachunku bankowego, numer karty kredytowej lub debetowej (lub okresu wygaśnięcia) na piśmie lub w formie e-mail. Koszty, które poniósł klub fitness w związku z niezwłocznym niepoinformowaniem przez członka klubu fitness o zmianie danych, obciążają członka. Dodatkowo, jeśli członek klubu korzysta z panelu klubowicza dostępnego na naszej stronie internetowej, członek klubu może dokonać zmiany swoich danych bezpośrednio w panelu klubowicza.
  2.6 W momencie zawierania umowy członkowskiej, członkowi klubu zostanie wykonane zdjęcie, które w formie elektronicznej zostanie zapisane w systemie informatycznym FIT/One. Zdjęcie służy kontroli dostępu do klubu fitness, tj. identyfikacji członka klubu w celu weryfikacji jego uprawnienia do skorzystania z usług klubu fitness.
  2.7 Klub fitness w celu zapewnienia bezpieczeństwa jest monitorowany, o czym członek klubu fitness zostaje niniejszym poinformowany. Informacja o monitoringu zamieszczona jest także w widocznym miejscu przy wejściu do naszego klubu fitness.
  2.8 W momencie zawierania z nami umowy członkowskiej nowemu członkowi klubu fitness zostanie przekazany login i hasło do panelu klubowicza znajdującego się na naszej stronie internetowej pod adresem: www.fit-one.de/warszawa.html. Login będzie składał się z przekazanego nam adresu e-mail klubowicza, a hasło będzie generowane automatycznie i będzie wymagana jego zmiana przy pierwszym logowaniu do panelu klubowicza. W panelu klubowicza każdy nasz członek będzie mógł sprawdzać, m.in. swoje aktualne dane, formy płatności (w tym przyszłe okresy płatności), grafik zajęć, dokonać ewentualnego zakupu innych usług świadczonych przez klub fitness lub zasilenia swojego konta dla celów płatności dodatkowych usług klubu fitness, etc.
  2.9 Na naszej stronie internetowej www.fit-one.de/warszawa.html każdy nowy członek będzie mógł zarezerwować sobie trening w naszym klubie fitness jako zalogowany już członek klubu (poprzez posiadanie już dostępu do panelu klubowicza) lub jako nowy członek klubu fitness (poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na naszej stronie internetowej). Jeśli jesteś nowym członkiem (a nie jesteś jeszcze członkiem klubu fitness) po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego na nasze zajęcia w klubie fitness, musisz udać się do naszego klubu fitness celem skorzystania z zajęć i ewentualnie zawarcia z nami umowy członkowskiej.
  Dodatkowo, dla członków klubu dostępna jest aplikacja mobilna FIT/One dostępna w sklepach AppStore lub Google Play (lub podobne). Logowanie do aplikacji wymaga podania loginu i hasła (jak przy logowaniu do panelu klubowicza na naszej stronie internetowej).

  3. Korzystanie z klubu fitness

  3.1 Dostęp do klubu fitness wymaga użycia środka dostępu (aktualnie: opaski członkowskiej). Wstęp jest dozwolony wyłącznie za okazaniem środka dostępu.
  Członek klubu fitness jest zobowiązany do pilnowania i posiadania przy sobie w klubie fitness środka dostępu i niezwłocznie zgłosić jego utratę.
  3.2 Członek klubu zobowiązuje się do przestrzegania obowiązującego w klubie fitness regulaminu. Regulamin jest wywieszony w każdym klubie fitness. Personel klubu fitness jest uprawniony do czuwania nad przestrzeganiem regulaminu, a także do udzielania wskazówek członkom klubu fitness w celu zapewnienia przestrzegania zasad bezpieczeństwa i porządku w klubie fitness.
  3.3 W każdym klubie fitness członkom klubu udostępnione są zamykane szafki. Członek klubu fitness jest uprawniony do bezpłatnego używania szafek w czasie treningu. Używanie szafek w inny sposób niż opisany powyżej jest zabronione. Personel klubu fitness jest uprawniony do otworzenia szafki użytej w nieuprawniony sposób i usunięcia z niej pozostawionych przedmiotów.
  3.4 Jeśli klub fitness udostępni członkom klubu miejsca parkingowe, członek klubu jest uprawniony do korzystania z nich wyłącznie podczas treningu w klubie fitness. Korzystanie z miejsca parkingowego w inny niż opisany powyżej sposób jest zabronione. Klub fitness jest uprawniony odholować pojazd zaparkowany w nieuprawniony sposób na koszt członka klubu. Szczegóły są uregulowane w punkcie 9 OWU.

  4. Składki członkowskie i płatności

  4.1 Spółka umożliwia dokonywanie płatności za członkostwo w klubie fitness w formie:
  4.1.1 miesięcznej płatności gotówką / płatność kartą płatniczą za pośrednictwem terminalna płatniczego;
  4.1.2 płatności gotówką / płatności kartą płatniczą za pośrednictwem terminala płatniczego z góry za cały okres trwania umowy członkowskiej;
  4.1.3 płatności cykliczne kartą płatniczą (kredytową lub debetową) poprzez jej obciążanie w pierwszym dniu każdego miesiąca rozliczeniowego (kalendarzowego), począwszy od daty zawarcia umowy członkowskiej.
  4.2 W przypadku płatności gotówką lub płatności kartą płatniczą za pośrednictwem terminala płatniczego członek klubu ma możliwość uiszczenia płatności z góry za cały okres trwania umowy członkowskiej lub płatności miesięcznych. W takim przypadku członek klubu jest zobowiązany do zapłaty umówionej składki członkowskiej miesięcznie z góry do pierwszego dnia każdego kolejnego miesiąca na recepcji klubu fitness. Składka proporcjonalna jest należna z rozpoczęciem okresu obowiązywania umowy członkowskiej.
  4.3 Rozpoczęcie korzystania z płatności cyklicznych (poprzez miesięczne obciążanie karty kredytowej lub debetowej podanej przez członka klubu fitness) następuje w dniu podpisania umowy członkowskiej lub w każdym innym momencie wskazanym przez członka klubu fitness (np. w razie woli zmiany z innej formy płatności na płatności cykliczne). Składka proporcjonalna jest należna z rozpoczęciem okresu korzystania z umowy członkowskiej lub płatności cyklicznych.
  4.4 W celu zainicjowania płatności cyklicznych niezbędne jest wyrażenie zgody przez członka klubu fitness w umowie członkowskiej na cykliczne obciążanie karty płatniczej (kredytowej lub debetowej). Obciążenie opłatą za kolejny okres korzystania z naszych usług będzie następować automatycznie w dacie nadejścia terminu płatności za kolejny okres korzystania z usług naszego klubu fitness.
  Aktualny cennik naszych usług w ramach poszczególnych pakietów znajduje się na naszej stronie internetowej.
  FIT/One będzie dokonywać obciążeń karty płatniczej członka klubu w wysokości określonej w umowie członkowskiej. Członek klubu fitness nie zostanie poinformowany o zbliżającym się terminie obciążenia karty płatniczej w kolejnym okresie rozliczeniowym; usługa płatności cyklicznych ulega automatycznemu przedłużeniu w każdym kolejnym okresie rozliczeniowym (w zależności od długości trwania umowy członkowskiej) na czas trwania członkostwa w klubie fitness.
  Płatności cyklicznych można dokonać za pośrednictwem kart płatniczych Visa, Mastercard lub Discover.
  Dostawca usług płatniczych za pomocą płatności cyklicznych jest odpowiedzialny względem członka klubu fitness za pobranie płatności; wszelkie zapytania dotyczące płatności winny być kierowane do dostawcy.
  Obciążenia karty płatniczej będą dokonywane każdego pierwszego dnia miesiąca lub w zdefiniowanym przy zawarciu umowy członkowskiej innym dniu przez cały okres trwania umowy członkowskiej.
  Członek klubu fitness zobowiązuje się zapewnić na karcie płatniczej odpowiednie środki na pokrycie należności za członkostwo. Środki powinny być dostępne w takim czasie, aby możliwe było ich pobranie w terminie określonym w niniejszych OWU lub w umowie członkowskiej. W razie braku środków na pokrycie należności za członkostwo w odpowiednim terminie, FIT/One powiadomi członka klubu za pośrednictwem wiadomości e-mail lub powiadomienia push w aplikacji mobilnej, o nieudanej płatności z powodu braku środków na karcie wraz z prośbą o ich uzupełnienie. Jeżeli przy ponownej próbie nie uda się pobrać należności, wówczas przy najbliższej wizycie członka klubu w naszym klubie fitness zostanie on poproszony o podanie aktualnej (ważnej) karty płatniczej dla płatności cyklicznych lub o dokonanie płatności za kolejny okres rozliczeniowy w innej formie (wskazanej w pkt. 4.1 powyżej).
  4.5 W trakcie procedury akceptacji płatności cyklicznych, członek klubu fitness będzie poproszony o podanie danych karty płatniczej określonych w pkt. 4.6 powyżej, przy pomocy której będą realizowane płatności oraz innych danych, niezbędnych do realizacji obciążeń. W razie zmiany karty płatniczej, wygaśnięcia jej ważności lub zmiany innych danych, członek klubu fitness zobowiązany jest wskazać nowe dane, w celu utrzymania możliwości dokonywania płatności cyklicznych.
  Jeżeli członek dokonuje zapłaty kartą płatniczą należącą do osoby trzeciej, ma on obowiązek doręczenia pisemnej zgody właściciela karty na obciążenia dokonywane przez FIT/One z tytułu członkostwa. FIT/One nie ponosi odpowiedzialności za bezprawne obciążenie karty nie będącej własnością członka klubu fitness.
  4.6 W przypadku, gdy płatność nie zostanie zrealizowana w wybranej formie, istnieje możliwość dokonania szybkiej płatności on-line poprzez pay per click w panelu klubowicza dostępnym na naszej stronie internetowej www.fit-one.de/warszawa.html lub bezpośrednio w klubie fitness.
  4.7 W umowie członkowskiej członek klubu fitness dokonuje wyboru preferowanej formy płatności. Członek klubu fitness może w każdym czasie dokonać zmiany formy płatności wyłącznie w klubie fitness, wybierając inną formę płatności
  określoną w pkt. 4.1 powyżej. Zmiana formy płatności nie stanowi zmiany umowy członkowskiej lub wypowiedzenia OWU. Jeżeli w przeszłości w umowach członkowskich dostępne były dla członków klubu fitness inne formy płatności niż określone w pkt 4.1. powyżej i członek klubu fitness na podstawie uprzednio zawartej umowy członkowskiej z tej formy płatności korzysta, FIT/One w miarę możliwości postara się umożliwić członkowi klubu fitness kontynuowanie tej formy płatności.
  4.8 W przypadku zawarcia umowy członkowskiej na okres 1 miesiąca, składka członkowska powinna zostać uiszczona najpóźniej w dniu zawarcia umowy członkowskiej.
  4.9 Za wydanie nowemu członkowi klubu środka dostępu oraz kolejne jego wydanie wskutek zawinionej jego utraty lub uszkodzenia pobierana jest opłata aktywacyjna w wysokości 70,00 PLN.
  4.10 Dodatkowe produkty i usługi dostępne w klubie fitness, których nie obejmuje umowa członkowska, są dostępne dla członka klubu po uiszczeniu odpowiedniej opłaty.
  4.11 W przypadku braku zapłaty należnych składek członkowskich FIT/One zastrzega sobie prawo dochodzenia od członka klubu fitness pokrycia wszelkich powstałych kosztów windykacyjnych.

  5. Czas trwania umowy członkowskiej, wypowiedzenie, zawieszenie

  5.1 Umowa członkowska jest zawierana na okres 12 miesięcy. Jeżeli umowa zawarta na czas oznaczony 12 miesięcy nie zostanie wypowiedziana przez członka klubu najpóźniej na dwa miesiące przed końcem jej obowiązywania przekształca się w umowę na czas nieoznaczony. Po upływie 12-miesięczego okresu obowiązywania każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Wypowiedzenie powinno zostać złożone przez członka klubu fitness na piśmie lub w formie email na adres: info@fit-one.fitness.
  5.2 Z zastrzeżeniem postanowienia pkt 5.1 powyżej OWU, w okresie obowiązywania umowy członkowskiej zawartej na czas oznaczony 12 miesięcy nie może ona zostać wypowiedziana. Prawo do wypowiedzenia umowy z ważnych powodów pozostaje nienaruszone, przy czym krótkotrwała, incydentalna niedostępność niektórych usług lub produktów (w szczególności brak niektórych napojów, spowodowane powodami technicznymi krótkotrwała niedostępność wody, kawy, itp., odwołanie danego treningu lub zajęć sportowych, krótkotrwała niedostępność trenera, dietetyka, usług solarium itp.) nie uprawniają członka klubu do wypowiedzenia umowy członkowskiej z ważnych powodów.
  5.3 Członkostwo może zostać zawieszone z powodu udokumentowanej choroby (np. przedkładając stosowne zaświadczenie lekarskie), ciąży, obowiązku odbycia służby wojskowej lub innej porównywalnej przeszkody. Czas zawieszenia umowy członkowskiej zostaje ustalony z góry. Zawieszenie jest możliwe w wypadku ciągłej nieobecności członka klubu przez okres co najmniej 1 miesiąca. Łączny okres zawieszenia w trakcie trwania umowy na czas oznaczony 12 miesięcy nie może być dłuższy niż 3 miesiące. W każdym kolejnym roku obowiązywania umowy członkowskiej łączny okres zawieszenia nie może przekraczać 3 miesięcy kalendarzowych. Podczas okresu zawieszenia członek nie może korzystać z klubu fitness i jest zwolniony z obowiązku uiszczania składek członkowskich. W trakcie trwania umowy na czas oznaczony 12 miesięcy członkostwo przedłuża się
  automatycznie o czas odpowiadający okresowi zawieszenia. W przypadku zawieszenia członkostwa pobierana jest opłata w wysokości 40,00 PLN. Jeżeli członek klubu wykaże, że koszty poniesione przez FIT/One wskutek zawieszenia umowy członkowskiej są niższe lub że koszt nie powstał, zobowiązany jest do zapłaty udowodnionej sumy. W okresie zawieszenia prawo do wypowiedzenia umowy członkowskiej (zawartej na czas oznaczony 12 miesięcy oraz po upływie tego okresu umowy na czas nieoznaczony), o których mowa w ust. 5.1 powyżej nie może być wykonywane, a terminy wypowiedzenia ulegają przedłużeniu o okres zawieszenia.
  5.4 Jeżeli na początku obowiązywania umowy członkowskiej zawartej na czas oznaczony 12 miesięcy zostało uzgodnione, że członek może korzystać z klubu fitness nieodpłatnie przez określony czas, członkostwo przedłuża się automatycznie o ten okres czasu. W okresie bezpłatnego korzystania z klubu fitness prawo do wypowiedzenia umowy członkowskiej, o którym mowa w ust. 5.1 powyżej nie może być wykonywane, a terminy wypowiedzenia ulegają przedłużeniu o ten okres.
  5.5 Spółka ma możliwość zawieszenia świadczenia usług na rzecz członka klubu fitness w przypadku braku uiszczenia składki członkowskiej (niezależnie od przyczyny, np. braku środków lub braku zapłaty gotówką) w klubie fitness do czasu uregulowania zaległych płatności.

  6. Zakazane substancje i przedmioty

  6.1 W klubie fitness panuje ścisły zakaz spożywania alkoholu i palenia papierosów. Zabronione jest także spożywanie środków odurzających. Członek klubu może mieć przy sobie wyłącznie takie środki, które służą do jego osobistego użytku i zostały przepisane przez lekarza. Zabronione jest przynoszenie do klubu fitness i posiadanie przy sobie w klubie fitness środków, których celem jest zwiększenie sprawności fizycznej członka klubu fitness. Zabronione jest, odpłatne bądź nieodpłatne, oferowanie ich osobom trzecim na terenie klubu fitness, dostarczanie, pozostawianie lub udostępnianie ich na terenie klubu fitness w jakikolwiek inny sposób. W przypadku naruszenia przez członka klubu powyższych zakazów, FIT/One jest uprawniony rozwiązać umowę członkowską ze skutkiem natychmiastowym. Członek klubu fitness w takim przypadku jest zobowiązany do naprawienia szkody poniesionej przez Spółkę wskutek naruszenia postanowień niniejszego punktu.

  7. Odpowiedzialność

  7.1 Członek klubu korzysta z klubu fitness na własną odpowiedzialność i własne ryzyko. W przypadku wątpliwości dotyczących stanu zdrowia, członek klubu powinien przed przystąpieniem do ćwiczeń poddać się badaniu lekarskiemu. FIT/One nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia ciała, szkody i utratę majątku członka klubu, jeżeli nie powstały one z winy FIT/One. FIT/One i personel klubu fitness nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki i obrażenia, które powstały w klubie fitness na skutek nie używania sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcją obsługi, regulaminem klubu fitness i wskazówkami personelu klubu fitness. Wszelkie następstwa ww. działań obciążają w całości członka klubu.
  7.2 Wyraźnie zaleca się nie pozostawiać w szafkach udostępnionych członkom klubu fitness żadnych wartościowych przedmiotów lub pieniędzy.

  8. Ochrona danych osobowych

  8.1 Administratorem danych osobowych przekazanych przy zawieraniu umowy członkowskiej lub zebranych w celu lub w ramach świadczenia usług przez FIT/One lub w ramach innych okoliczności określonych w OWU jest Fit/One Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Sienna 73, 00-833 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000715112, NIP: 5272836152, REGON: 369383038, e-mail: warszawa@fit-one.fitness, numer telefonu: + 48 22 311 71 31 (dalej także Administrator).
  8.2 FIT/One wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w każdym czasie drogą mailową na następujący adres e-mail: ochronadanych@fit-one.fitness. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych lub realizacją praw osób fizycznych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych.
  8.3 FIT/One przetwarza dane osobowe członków klubu w różnych celach, zawsze posiadając ku temu podstawę prawną, w szczególności w celu zawarcia lub wykonania umowy członkowskiej i świadczenia innych usług na żądanie członka klubu fitness.
  8.4 FIT/One przetwarza dane osobowe przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane. Gdy upłynie okres przechowywania danych, dane te są niszczone lub anonimizowane.
  8.5 Osobom fizycznym, których dane przysługują następujące prawa:
  1) prawo dostępu do danych, tj. prawo zwrócenia się do FIT/One z zapytaniem jakie dane osobowe są przetwarzane,
  2) prawo do sprostowania danych w przypadku, gdy dane posiadane przez FIT/One są nieaktualne,
  3) prawo do usunięcia danych w określonych przypadkach; usunięcie danych jest niemożliwe, gdy obowiązuje umowa członkowska, gdy FIT/One jest z mocy prawa zobowiązany do dalszego przetwarzania (przechowywania) danych lub istnieje inna podstawa prawna upoważniająca FIT/One do dalszego przetwarzania danych,
  4) prawo do ograniczenia przetwarzania,
  5) prawo do przenoszenia danych, tj. prawo żądania zażądania, aby przetwarzane przez FIT/One dane zostały przekazane w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, także do innego podmiotu (jeżeli jest to technicznie możliwe),
  6) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  7) prawo do wycofania udzielonej zgody, przy czym nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody.
  8.6 Podanie danych osobowych obligatoryjnych w ramach umowy jest dobrowolne, lecz konieczne w celu zawarcia lub wykonania umowy członkowskiej lub realizacji usług. Bez podania tych danych nie będzie możliwe zawarcie umowy lub świadczenie żądanych usług. Podanie danych w celach marketingowych jest całkowicie dobrowolne.
  8.7 Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych członków klubu oraz praw przysługujących członkom klubu zawarte są w Informacji o ochronie danych osobowych dostępnej na naszej stronie internetowej oraz w klubie fitness.

  9. Używanie parkingu

  9.1 Członkowie klubu fitness mają możliwość korzystania z darmowych miejsc parkingowych w parkingu podziemnym do 1 godziny. Każda kolejna godzina w parkingu podziemnym jest płatna zgodnie z taryfą operatora. Członkowi klubu nie przysługuje roszczenie o udostępnienie miejsca parkingowego. Długotrwały brak miejsc parkingowych nie jest przyczyną wypowiedzenia umowy członkowskiej. Parkingi naziemne są darmowe, chyba że właściciel lub zarządca budynku wprowadzi stosowne opłaty, to wówczas członkowie klubu fitness będą uprawnieni do korzystania łącznie z 200 miejsc parkingowych w parkingu naziemnym, gdzie 3 godziny dziennie będą darmowe i tylko w czasie treningu członka klubu w klubie fitness.

  10. Reklamacje

  10.1 Skargi i związane z nimi żądania należy kierować na następujący adres e-mail info@fit-one.fitness, osobiście w recepcji klubu fitness lub pisemnie na aktualny adres siedziby FIT/One.
  10.2 Członek klubu powinien podać wszystkie znane mu informacje i opisać możliwie dokładnie wszelkie okoliczności, które dotyczą skargi, jak również swoje dane kontaktowe.
  10.3 FIT/One zajmie stanowisko wobec żądań członka klubu niezwłocznie, nie później niż w ciągu 30 dni po otrzymaniu reklamacji. Informacja dotycząca rozpatrzenia reklamacji zostanie przesłana na podany przez członka klubu adres e-mail lub adres zamieszkania. Ewentualna inna forma kontaktu z członkiem klubu zostanie nawiązany na życzenie członka klubu w preferowany przez niego sposób.

  11. Postanowienia końcowe

  11.1 Zmiany OWU ze skutkiem na przyszłość, są możliwe w każdym czasie w stosunku do członków klubu fitness, z którymi umowy członkowskie obowiązują. Są one skuteczne pod warunkiem przedstawienia dotychczasowemu członkowi klubu fitness wprowadzonych zmian OWU. W przypadku braku wyrażenia zgody przez członka klubu na zmiany OWU, jest on uprawniony do wypowiedzenia umowy członkowskiej w formie pisemnej z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia liczonego od momentu otrzymania informacji o zmianach, w terminie 7 dni od dnia przedstawienia wprowadzonych zmian. Wypowiedzenie należy skierować pisemnie na aktualny adres siedziby FIT/One. Brak wypowiedzenia umowy członkowskiej w ww. terminie oznacza akceptację nowych warunków OWU.
  11.2 Niezależnie od pkt. 11.1 powyżej, FIT/One jest uprawniony do zmiany OWU na przyszłość w każdym czasie w stosunku do nowych członków klubu fitness, tj. do osób, które zawierają umowy członkowskie po dniu wprowadzenia nowych OWU. W takim przypadku, w stosunku do członków klubu fitness, z którymi umowy członkowskie już obowiązują, zastosowanie mają OWU w wersji obowiązującej w dniu zawarcia umowy członkowskiej lub w wersji zmienionej zgodnie z pkt 11.1 powyżej.
  11.3 Aktualnie obowiązujące wersje OWU są dostępne na naszej stronie internetowej lub w panelu klubowicza. Obowiązujące w przeszłości wersje OWU są dostępne na życzenie członka klub fitness w klubie fitness.
  11.4 W sprawach nieuregulowanych w OWU stosuje się przepisy prawa polskiego.

Ważny do 23.12.2019

 • OWU

  OWU

  Ogólne Warunki Umów

  1. Zakres obowiązywania

  (1) Niniejsze Ogólne Warunki Umów (zwane dalej: „OWU”) obowiązują dla wszystkich umów członkowskich pomiędzy FIT/One Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-833), ul. Sienna 73, kapitał zakładowy 5.000 PLN, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000715112 (zwaną dalej: „FIT/One”) a członkami klubu.
  (2) Członkami klubu są wszystkie osoby, które na podstawie umowy członkowskiej zawartej z FIT/One są uprawnione do korzystania z jednego albo kilku prowadzonych przez FIT/One klubu fitness (zwane dalej: „kluby fitness” lub pojedynczo „klub fitness”) zgodnie z zawartą umową członkowską.

  2. Członkostwo

  (1) Członkostwo jest warunkiem korzystania z klubu fitness podczas godzin otwarcia, które ogłoszone są w każdym klubie fitness. Członek klubu jest uprawniony do korzystania z umówionych świadczeń za odpowiednią opłatą.
  (2) Członkami klubu mogą być osoby, które ukończyły 15 rok życia. Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia mogą zawrzeć umowę członkowską tylko za zgodą przedstawiciela ustawowego. Małoletnim członkom klubu zezwala się na treningi bez obecności przedstawiciela ustawowego, o ile przedstawiciel ustawowy wyraził na to zgodę.
  (3) Członkostwo jest osobiste i nie może być przeniesione na inną osobę. Członek klubu jest zobowiązany do używania środka dostępu do klubu fitness (patrz punkt 3.1.) wyłącznie osobiście i nie może go udostępniać osobom trzecim. W przypadku zawinionego naruszenia powyższego zakazu, członek klubu jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 1000 PLN. Jeżeli członek klubu wykaże, że powstała szkoda jest niższa, lub że szkoda nie powstała, zobowiązany jest do zapłaty sumy odpowiadającej wysokości rzeczywiście wykazanej szkody. FIT/One jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej.
  (4) Członek klubu jest zobowiązany, niezwłocznie poinformować klub fitness o zmianie istotnych danych, takich jak między innymi imię, nazwisko, dane konta bankowego, na piśmie. Koszty, które poniósł klub fitness w związku z niezwłocznym niepoinformowaniem przez członka klubu o zmianie danych, obciążają członka klubu.
  (5) W momencie zawierania umowy członkowskiej, członkowi klubu zostanie wykonane zdjęcie, które w formie elektronicznej zostanie zapisane w systemie informatycznym FIT/One. Zdjęcie służy kontroli dostępu do klubu fitness, tj. identyfikacji członka klubu w momencie wejścia do klubu fitness oraz zapobiegania wejściu do klubu fitness osób nieuprawnionych.
  (6) Klub fitness w celu zapewnienia bezpieczeństwa jest monitorowany, o czym członek klubu zostaje niniejszym poinformowany. Informacja o monitoringu zamieszczona jest także w widocznym miejscu przy wejściu do klubu fitness

  3. Korzystanie z klubu fitness

  (1) Dostęp do klubu fitness wymaga użycia środka dostępu (aktualnie: opaski członkowskiej). Wstęp jest dozwolony wyłącznie za okazaniem środka dostępu. Członek klubu jest zobowiązany do pilnowania i posiadania przy sobie w klubie fitness środka dostępu i niezwłocznie zgłosić jego utratę.
  (2) Członek klubu zobowiązuje się do przestrzegania obowiązującego w klubie fitness regulaminu. Regulamin jest wywieszony w każdym klubie fitness. Personel klubu fitness jest uprawniony do czuwania nad przestrzeganiem regulaminu, a także do udzielania wskazówek członkom klubu fitness w celu zapewnienia przestrzegania zasad bezpieczeństwa i porządku w klubie fitness.
  (3) W każdym klubie fitness członkom klubu udostępnione są zamykane szafki. Członek klubu jest uprawniony do bezpłatnego używania szafek w czasie treningu. Używanie szafek inny sposób niż opisany powyżej jest zabronione. Klub fitness lub FIT/One jest uprawniony do otworzenia szafki użytej w nieuprawniony sposób i usunięcia z niej pozostawionych przedmiotów.
  (4) Jeśli klub fitness udostępni członkom klubu miejsca parkingowe, członek klubu jest uprawniony do korzystania z nich wyłącznie podczas treningu w klubie fitness. Korzystanie z miejsca parkingowego w inny niż opisany powyżej sposób jest zabronione. Klub fitness jest uprawniony, odholować pojazd zaparkowany w nieuprawniony sposób na koszt członka klubu. Szczegóły są uregulowane w punkcie 9 OWU.

  4. Składki członkowskie

  (1) Członek klubu może wybrać jedną z następujących form płatności: polecenie zapłaty lub płatność z góry za cały okres trwania umowy członkowskiej.
  (2) W przypadku wybrania polecenia zapłaty, umówione składki członkowskie zostaną pobrane z konta bankowego członka klubu miesięcznie z góry w pierwszym dniu każdego miesiąca. Składka proporcjonalna jest należna z rozpoczęciem okresu obowiązywania umowy członkowskiej.
  (3) Członek klubu ma także możliwość zapłaty składek członkowskich za cały okres obowiązywania umowy członkowskiej z góry. Płatność może zostać dokonana gotówką lub karta płatniczą w klubie fitness.
  (4) W przypadku zawarcia umowy członkowskiej na okres 1 miesiąca, składka członkowska powinna zostać uiszczona najpóźniej w dniu zawarcia umowy członkowskiej.
  (5) Członek klubu jest zobowiązany zapewnić, że na podanym przez niego w celu realizacji umowy członkowskiej koncie bankowym znajdują się środki umożliwiające pobranie umówionych z FIT/One opłat. Członek klubu jest zobowiązany pokryć wszelkie koszty związane z niezrealizowaniem powyższych transakcji.
  (6) Za wydanie nowemu członkowi klubu środka dostępu oraz kolejne jego wydanie wskutek zawinionej jego utraty lub uszkodzenia pobierana jest opłata aktywacyjna w wysokości 70 PLN.
  (7) Dodatkowe produkty i usługi dostępne w klubie fitness, których nie obejmuje umowa członkowska, są dostępne dla członka klubu po uiszczeniu odpowiedniej opłaty.

  5. Czas trwania umowy członkowskiej, wypowiedzenie, zawieszenie

  (1) Z zastrzeżeniem ust. 5.2 poniżej minimalny okres obowiązywania umowy członkowskiej wynosi 6 lub 12 miesięcy. Umowa członkowska zawarta na okres 6 miesięcy przedłuża się automatycznie o dalsze 6 miesięcy, jeżeli nie zostanie wypowiedziana przez członka klubu lub przez FIT/One najpóźniej na jeden miesiąc przed końcem jej obowiązywania. Umowa członkowska zawarta na okres 12 miesięcy przedłuża się automatycznie o dalsze 12 miesięcy, jeżeli nie zostanie wypowiedziana przez członka klubu lub przez FIT/ One najpóźniej na dwa miesiące przed końcem jej obowiązywania. Wypowiedzenie powinno zostać złożone przez członka klubu na piśmie lub w formie dokumentowej.
  (2) Umowa członkowska może również zostać zawarta na okres 1 miesiąca, w tym wypadku postanowień ust. 5.4.- 5.5 nie stosuje się. Okres obowiązywania umowy liczony jest w takim przypadku od dnia pierwszego skorzystania z usług klubu fitness w ramach umowy.
  (3) Z zastrzeżeniem postanowień OWU, w okresie obowiązywania umowy członkowskiej, umowa nie może zostać wypowiedziana. Prawo do wypowiedzenia umowy z ważnych powodów pozostaje nienaruszone.
  (4) W przypadku przeprowadzki członka klubu na stałe do miejscowości, która jest oddalona o 50 kilometrów od klubu fitness FIT/One, za zgodą FIT/One możliwe jest przeniesienie praw i obowiązków członka klubu wynikających z umowy członkowskiej na inną osobę (cesja członkostwa). Powyższe obowiązuje tylko w przypadku przeprowadzki do miejscowości, w której nie ma klubu fitness FIT/One. Cesja członkostwa może nastąpić po uprzednim uregulowaniu przez członka klubu wszystkich wymagalnych należności z tytułu umowy członkowskiej wobec FIT/One. Cesja członkostwa wiąże się z obowiązkiem dokonania przez nowego członka klubu opłaty za wydanie środka dostępu jak również wniesieniem innych opłat, jeżeli obowiązek ich wniesienia wynika z umowy członkowskiej lub OWU. W przypadku cesji członkostwa członek klubu jest obowiązany uiścić opłatę w wysokości 40 PLN.
  (5) Członkostwo może zostać zawieszone z powodu udokumentowanej choroby, ciąży, obowiązku odbycia służby wojskowej lub innej porównywalnej przeszkody. Czas zawieszenia umowy członkowskiej zostaje ustalony z góry. Zawieszenie jest możliwe w wypadku ciągłej nieobecności członka klubu przez okres powyżej 8 tygodni. Podczas okresu zawieszenia członek nie może korzystać ze klubu fitness i jest zwolniony z obowiązku uiszczania składek członkowskich. Członkostwo przedłuża się automatycznie o czas zawieszenia. W przypadku zawieszenia członkostwa pobierana jest opłata w wysokości 40 PLN. Jeżeli członek klubu wykaże, że koszty poniesione przez FIT/One wskutek zawieszenia umowy członkowskiej są niższe lub że koszt nie powstał, zobowiązany jest do zapłaty udowodnionej sumy. W okresie zawieszenia prawo do wypowiedzenia umowy członkowskiej, o którym mowa w ust. 5.1 powyżej nie może być wykonywane, a terminy wypowiedzenia ulegają przedłużeniu o okres zawieszenia.
  (6) Jeżeli na początku obowiązywania umowy członkowskiej zostało uzgodnione, że członek klubu może korzystać z klubu fitness nieodpłatnie przez określony czas, członkostwo przedłuża się automatycznie o ten okres czasu. W okresie bezpłatnego korzystania z klubu fitness prawo do wypowiedzenia umowy członkowskiej, o którym mowa w ust. 5.1 powyżej nie może być wykonywane, a terminy wypowiedzenia ulegają przedłużeniu o ten okres.

  6. Zakazane substancje i przedmioty

  W klubie fitness panuje ścisły zakaz spożywania alkoholu i palenia papierosów. Zabronione jest także spożywanie środków odurzających. Członek klubu może mieć przy sobie wyłącznie takie środki, które służą do jego osobistego użytku i zostały przepisane przez lekarza. Zabronione jest przynoszenie do klubu fitness i posiadanie przy sobie w klubie fitness środków, których celem jest zwiększenie sprawności fizycznej członka klubu. Zabronione jest, odpłatne bądź nieodpłatne oferowanie ich osobom trzecim na terenie klubu fitness, dostarczanie, pozostawianie lub udostępnianie ich na terenie klubu fitness w jakikolwiek inny sposób. W przypadku naruszenia przez członka klubu powyższych zakazów, FIT/One jest uprawniony rozwiązać umowę członkowską ze skutkiem natychmiastowym. Członek klubu w takim przypadku jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 1000 PLN. Członek klubu ma prawo wykazać, że poniesiona szkoda jest mniejsza lub nie powstała. FIT/One ma prawo dochodzić odszkodowania przewyższającego ustaloną karę umowną.

  7. Odpowiedzialność

  (1) Członek klubu korzysta ze klubu fitness na własną odpowiedzialność i własne ryzyko. W przypadku wątpliwości dotyczących stanu zdrowia, członek klubu powinien przed przystąpieniem do ćwiczeń poddać się badaniu lekarskiemu. FIT/One nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia ciała, szkody i utratę majątku członka klubu, jeżeli nie powstały one z winy FIT/One. FIT/One i personel klubu fitness nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki i obrażenia, które powstały w klubie fitness na skutek nie używania sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcją obsługi, regulaminem klubu fitness i wskazówkami personelu klubu fitness. Wszelkie następstwa ww. działań obciążają w całości członka klubu.
  (2) Wyraźnie zaleca się, nie pozostawiać w szafkach udostępnionych członkom klubu żadnych wartościowych przedmiotów ani pieniędzy.

  8. Ochrona danych osobowych

  (1) Administratorem danych osobowych przekazanych przy zawieraniu umowy członkowskiej lub zebranych w celu lub w ramach świadczenia usług przez FIT/One lub w ramach innych okoliczności określonych w OWU jest Fit/One Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Sienna 73, 00-833 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000715112, NIP: 5272836152, REGON: 369383038, e-mail: warszawa@fit-one.fitness, numer telefonu: + 48 22 311 71 31 (dalej także „Administrator”).
  (2) FIT/One wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w każdym czasie drogą mailową na następujący adres e-mail: ochronadanych@fit-one.fitness. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych lub realizacją praw osób fizycznych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych.
  (3) FIT/One przetwarza dane osobowe członków klubu w różnych celach, zawsze posiadając ku temu podstawę prawną, w szczególności w celu zawarcia lub wykonania umowy członkowskiej i świadczenia innych usług na żądanie członka klubu.
  (4) FIT/One przetwarza dane osobowe przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane. Gdy upłynie okres przechowywania danych, dane te są niszczone lub anonimizowane.
  (5) Osobom fizycznym, których dane przysługują następujące prawa:.

  1. prawo dostępu do danych, tj. prawo zwrócenia się do FIT/One z zapytaniem jakie dane osobowe są przetwarzane,
  2. prawo do sprostowania danych w przypadku, gdy dane posiadane przez FIT/One są nieaktualne,
  3. prawo do usunięcia danych w określonych przypadkach; usunięcie danych jest niemożliwe, gdy obowiązuje umowa członkowska, gdy FIT/One jest z mocy prawa zobowiązany do dalszego przetwarzania (przechowywania) danych lub istnieje inna podstawa prawna upoważniająca FIT/One do dalszego przetwarzania danych,
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania,
  5. prawo do przenoszenia danych, tj. prawo żądania zażądania, aby przetwarzane przez FIT/ One dane zostały przekazane w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, także do innego podmiotu (jeżeli jest to technicznie możliwe),
  6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  7. prawo do wycofania udzielonej zgody, przy czym nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody.

  (6) Podanie danych osobowych obligatoryjnych w ramach umowy jest dobrowolne, lecz konieczne w celu zawarcia lub wykonania umowy członkowskiej lub realizacji usług. Bez podania tych danych nie będzie możliwe zawarcie umowy lub świadczenie żądanych usług. Podanie danych w celach marketingowych jest całkowicie dobrowolne.
  (7) Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych członków klubu oraz praw przysługujących członkom klubu zawarte są w Informacji o ochronie danych osobowych dostępnej na naszej stronie internetowej oraz w klubie fitness.

  9. Używanie parkingu

  FIT/One udostępnia wszystkim członkom klubu z umową członkowską VIP i VIP Gold darmowe miejsca parkingowe. Używanie miejsca parkingowego jest ograniczone do 2 godzin dziennie i dozwolone tylko w czasie treningu członka klubu w klubie fitness. FIT/One zastrzega sobie prawo do odpłatnego odholowania pojazdu zaparkowanego niezgodnie z powyższymi zasadami. Członkowi klubu nie przysługuje roszczenie o udostępnienie miejsca parkingowego. Długotrwały brak miejsc parkingowych nie jest przyczyną wypowiedzenia umowy członkowskiej.

  10. Reklamacje

  (1) Skargi i związane z nimi żądania należy kierować na następujący adres e-mail info@fit-one.fitness osobiście w recepcji klubu fitness lub pisemnie na aktualny adres siedziby FIT/One.
  (2) Członek klubu powinien podać wszystkie znane mu informacje i opisać możliwie dokładnie wszelkie okoliczności, które dotyczą skargi, jak również swoje dane kontaktowe i numer PESEL.
  (3) FIT/One zajmie stanowisko wobec żądań członka klubu niezwłocznie, nie później niż w ciągu 30 dni po otrzymaniu reklamacji. Informacja dotycząca rozpatrzenia reklamacji zostanie przesłana na podany przez członka klubu adres e-mail lub adres zamieszkania. Ewentualnie kontakt z członkiem klubu zostanie nawiązany na życzenie członka klubu w preferowany przez niego sposób.

  11. Postanowienia końcowe

  Zmiany OWU ze skutkiem na przyszłość są możliwe w każdym czasie. Są one skuteczne pod warunkiem przedstawienia członkowi klubu wprowadzonych zmian. W przypadku braku wyrażenia zgody przez członka klubu na zmiany OWU, jest on uprawniony do wypowiedzenia umowy członkowskiej w formie pisemnej z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia liczonego od momentu otrzymania informacji o zmianach. Wypowiedzenie należy skierować pisemnie na aktualny adres siedziby FIT/One.