OWU

Ogólne Warunki Umów

1. Zakres obowiązywania

(1) Niniejsze Ogólne Warunki Umów (zwane dalej: „OWU”) obowiązują dla wszystkich umów członkowskich pomiędzy FIT/One Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-833), ul. Sienna 73, kapitał zakładowy 5.000 PLN, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000715112 (zwaną dalej: „FIT/One”) a członkami klubu.
(2) Członkami klubu są wszystkie osoby, które na podstawie umowy członkowskiej zawartej z FIT/One są uprawnione do korzystania z jednego albo kilku prowadzonych przez FIT/One klubu fitness (zwane dalej: „kluby fitness” lub pojedynczo „klub fitness”) zgodnie z zawartą umową członkowską.

2. Członkostwo

(1) Członkostwo jest warunkiem korzystania z klubu fitness podczas godzin otwarcia, które ogłoszone są w każdym klubie fitness. Członek klubu jest uprawniony do korzystania z umówionych świadczeń za odpowiednią opłatą.
(2) Członkami klubu mogą być osoby, które ukończyły 15 rok życia. Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia mogą zawrzeć umowę członkowską tylko za zgodą przedstawiciela ustawowego. Małoletnim członkom klubu zezwala się na treningi bez obecności przedstawiciela ustawowego, o ile przedstawiciel ustawowy wyraził na to zgodę.
(3) Członkostwo jest osobiste i nie może być przeniesione na inną osobę. Członek klubu jest zobowiązany do używania środka dostępu do klubu fitness (patrz punkt 3.1.) wyłącznie osobiście i nie może go udostępniać osobom trzecim. W przypadku zawinionego naruszenia powyższego zakazu, członek klubu jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 1000 PLN. Jeżeli członek klubu wykaże, że powstała szkoda jest niższa, lub że szkoda nie powstała, zobowiązany jest do zapłaty sumy odpowiadającej wysokości rzeczywiście wykazanej szkody. FIT/One jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej.
(4) Członek klubu jest zobowiązany, niezwłocznie poinformować klub fitness o zmianie istotnych danych, takich jak między innymi imię, nazwisko, dane konta bankowego, na piśmie. Koszty, które poniósł klub fitness w związku z niezwłocznym niepoinformowaniem przez członka klubu o zmianie danych, obciążają członka klubu.
(5) W momencie zawierania umowy członkowskiej, członkowi klubu zostanie wykonane zdjęcie, które w formie elektronicznej zostanie zapisane w systemie informatycznym FIT/One. Zdjęcie służy kontroli dostępu do klubu fitness, tj. identyfikacji członka klubu w momencie wejścia do klubu fitness oraz zapobiegania wejściu do klubu fitness osób nieuprawnionych.
(6) Klub fitness w celu zapewnienia bezpieczeństwa jest monitorowany, o czym członek klubu zostaje niniejszym poinformowany. Informacja o monitoringu zamieszczona jest także w widocznym miejscu przy wejściu do klubu fitness

3. Korzystanie z klubu fitness

(1) Dostęp do klubu fitness wymaga użycia środka dostępu (aktualnie: opaski członkowskiej). Wstęp jest dozwolony wyłącznie za okazaniem środka dostępu. Członek klubu jest zobowiązany do pilnowania i posiadania przy sobie w klubie fitness środka dostępu i niezwłocznie zgłosić jego utratę.
(2) Członek klubu zobowiązuje się do przestrzegania obowiązującego w klubie fitness regulaminu. Regulamin jest wywieszony w każdym klubie fitness. Personel klubu fitness jest uprawniony do czuwania nad przestrzeganiem regulaminu, a także do udzielania wskazówek członkom klubu fitness w celu zapewnienia przestrzegania zasad bezpieczeństwa i porządku w klubie fitness.
(3) W każdym klubie fitness członkom klubu udostępnione są zamykane szafki. Członek klubu jest uprawniony do bezpłatnego używania szafek w czasie treningu. Używanie szafek inny sposób niż opisany powyżej jest zabronione. Klub fitness lub FIT/One jest uprawniony do otworzenia szafki użytej w nieuprawniony sposób i usunięcia z niej pozostawionych przedmiotów.
(4) Jeśli klub fitness udostępni członkom klubu miejsca parkingowe, członek klubu jest uprawniony do korzystania z nich wyłącznie podczas treningu w klubie fitness. Korzystanie z miejsca parkingowego w inny niż opisany powyżej sposób jest zabronione. Klub fitness jest uprawniony, odholować pojazd zaparkowany w nieuprawniony sposób na koszt członka klubu. Szczegóły są uregulowane w punkcie 9 OWU.

4. Składki członkowskie

(1) Członek klubu może wybrać jedną z następujących form płatności: polecenie zapłaty lub płatność z góry za cały okres trwania umowy członkowskiej.
(2) W przypadku wybrania polecenia zapłaty, umówione składki członkowskie zostaną pobrane z konta bankowego członka klubu miesięcznie z góry w pierwszym dniu każdego miesiąca. Składka proporcjonalna jest należna z rozpoczęciem okresu obowiązywania umowy członkowskiej.
(3) Członek klubu ma także możliwość zapłaty składek członkowskich za cały okres obowiązywania umowy członkowskiej z góry. Płatność może zostać dokonana gotówką lub karta płatniczą w klubie fitness.
(4) W przypadku zawarcia umowy członkowskiej na okres 1 miesiąca, składka członkowska powinna zostać uiszczona najpóźniej w dniu zawarcia umowy członkowskiej.
(5) Członek klubu jest zobowiązany zapewnić, że na podanym przez niego w celu realizacji umowy członkowskiej koncie bankowym znajdują się środki umożliwiające pobranie umówionych z FIT/One opłat. Członek klubu jest zobowiązany pokryć wszelkie koszty związane z niezrealizowaniem powyższych transakcji.
(6) Za wydanie nowemu członkowi klubu środka dostępu oraz kolejne jego wydanie wskutek zawinionej jego utraty lub uszkodzenia pobierana jest opłata aktywacyjna w wysokości 70 PLN.
(7) Dodatkowe produkty i usługi dostępne w klubie fitness, których nie obejmuje umowa członkowska, są dostępne dla członka klubu po uiszczeniu odpowiedniej opłaty.

5. Czas trwania umowy członkowskiej, wypowiedzenie, zawieszenie

(1) Z zastrzeżeniem ust. 5.2 poniżej minimalny okres obowiązywania umowy członkowskiej wynosi 6 lub 12 miesięcy. Umowa członkowska zawarta na okres 6 miesięcy przedłuża się automatycznie o dalsze 6 miesięcy, jeżeli nie zostanie wypowiedziana przez członka klubu lub przez FIT/One najpóźniej na jeden miesiąc przed końcem jej obowiązywania. Umowa członkowska zawarta na okres 12 miesięcy przedłuża się automatycznie o dalsze 12 miesięcy, jeżeli nie zostanie wypowiedziana przez członka klubu lub przez FIT/ One najpóźniej na dwa miesiące przed końcem jej obowiązywania. Wypowiedzenie powinno zostać złożone przez członka klubu na piśmie lub w formie dokumentowej.
(2) Umowa członkowska może również zostać zawarta na okres 1 miesiąca, w tym wypadku postanowień ust. 5.4.- 5.5 nie stosuje się. Okres obowiązywania umowy liczony jest w takim przypadku od dnia pierwszego skorzystania z usług klubu fitness w ramach umowy.
(3) Z zastrzeżeniem postanowień OWU, w okresie obowiązywania umowy członkowskiej, umowa nie może zostać wypowiedziana. Prawo do wypowiedzenia umowy z ważnych powodów pozostaje nienaruszone.
(4) W przypadku przeprowadzki członka klubu na stałe do miejscowości, która jest oddalona o 50 kilometrów od klubu fitness FIT/One, za zgodą FIT/One możliwe jest przeniesienie praw i obowiązków członka klubu wynikających z umowy członkowskiej na inną osobę (cesja członkostwa). Powyższe obowiązuje tylko w przypadku przeprowadzki do miejscowości, w której nie ma klubu fitness FIT/One. Cesja członkostwa może nastąpić po uprzednim uregulowaniu przez członka klubu wszystkich wymagalnych należności z tytułu umowy członkowskiej wobec FIT/One. Cesja członkostwa wiąże się z obowiązkiem dokonania przez nowego członka klubu opłaty za wydanie środka dostępu jak również wniesieniem innych opłat, jeżeli obowiązek ich wniesienia wynika z umowy członkowskiej lub OWU. W przypadku cesji członkostwa członek klubu jest obowiązany uiścić opłatę w wysokości 40 PLN.
(5) Członkostwo może zostać zawieszone z powodu udokumentowanej choroby, ciąży, obowiązku odbycia służby wojskowej lub innej porównywalnej przeszkody. Czas zawieszenia umowy członkowskiej zostaje ustalony z góry. Zawieszenie jest możliwe w wypadku ciągłej nieobecności członka klubu przez okres powyżej 8 tygodni. Podczas okresu zawieszenia członek nie może korzystać ze klubu fitness i jest zwolniony z obowiązku uiszczania składek członkowskich. Członkostwo przedłuża się automatycznie o czas zawieszenia. W przypadku zawieszenia członkostwa pobierana jest opłata w wysokości 40 PLN. Jeżeli członek klubu wykaże, że koszty poniesione przez FIT/One wskutek zawieszenia umowy członkowskiej są niższe lub że koszt nie powstał, zobowiązany jest do zapłaty udowodnionej sumy. W okresie zawieszenia prawo do wypowiedzenia umowy członkowskiej, o którym mowa w ust. 5.1 powyżej nie może być wykonywane, a terminy wypowiedzenia ulegają przedłużeniu o okres zawieszenia.
(6) Jeżeli na początku obowiązywania umowy członkowskiej zostało uzgodnione, że członek klubu może korzystać z klubu fitness nieodpłatnie przez określony czas, członkostwo przedłuża się automatycznie o ten okres czasu. W okresie bezpłatnego korzystania z klubu fitness prawo do wypowiedzenia umowy członkowskiej, o którym mowa w ust. 5.1 powyżej nie może być wykonywane, a terminy wypowiedzenia ulegają przedłużeniu o ten okres.

6. Zakazane substancje i przedmioty

W klubie fitness panuje ścisły zakaz spożywania alkoholu i palenia papierosów. Zabronione jest także spożywanie środków odurzających. Członek klubu może mieć przy sobie wyłącznie takie środki, które służą do jego osobistego użytku i zostały przepisane przez lekarza. Zabronione jest przynoszenie do klubu fitness i posiadanie przy sobie w klubie fitness środków, których celem jest zwiększenie sprawności fizycznej członka klubu. Zabronione jest, odpłatne bądź nieodpłatne oferowanie ich osobom trzecim na terenie klubu fitness, dostarczanie, pozostawianie lub udostępnianie ich na terenie klubu fitness w jakikolwiek inny sposób. W przypadku naruszenia przez członka klubu powyższych zakazów, FIT/One jest uprawniony rozwiązać umowę członkowską ze skutkiem natychmiastowym. Członek klubu w takim przypadku jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 1000 PLN. Członek klubu ma prawo wykazać, że poniesiona szkoda jest mniejsza lub nie powstała. FIT/One ma prawo dochodzić odszkodowania przewyższającego ustaloną karę umowną.

7. Odpowiedzialność

(1) Członek klubu korzysta ze klubu fitness na własną odpowiedzialność i własne ryzyko. W przypadku wątpliwości dotyczących stanu zdrowia, członek klubu powinien przed przystąpieniem do ćwiczeń poddać się badaniu lekarskiemu. FIT/One nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia ciała, szkody i utratę majątku członka klubu, jeżeli nie powstały one z winy FIT/One. FIT/One i personel klubu fitness nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki i obrażenia, które powstały w klubie fitness na skutek nie używania sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcją obsługi, regulaminem klubu fitness i wskazówkami personelu klubu fitness. Wszelkie następstwa ww. działań obciążają w całości członka klubu.
(2) Wyraźnie zaleca się, nie pozostawiać w szafkach udostępnionych członkom klubu żadnych wartościowych przedmiotów ani pieniędzy.

8. Ochrona danych osobowych

(1) Administratorem danych osobowych przekazanych przy zawieraniu umowy członkowskiej lub zebranych w celu lub w ramach świadczenia usług przez FIT/One lub w ramach innych okoliczności określonych w OWU jest Fit/One Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Sienna 73, 00-833 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000715112, NIP: 5272836152, REGON: 369383038, e-mail: warszawa@fit-one.fitness, numer telefonu: + 48 22 311 71 31 (dalej także „Administrator”).
(2) FIT/One wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w każdym czasie drogą mailową na następujący adres e-mail: ochronadanych@fit-one.fitness. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych lub realizacją praw osób fizycznych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych.
(3) FIT/One przetwarza dane osobowe członków klubu w różnych celach, zawsze posiadając ku temu podstawę prawną, w szczególności w celu zawarcia lub wykonania umowy członkowskiej i świadczenia innych usług na żądanie członka klubu.
(4) FIT/One przetwarza dane osobowe przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane. Gdy upłynie okres przechowywania danych, dane te są niszczone lub anonimizowane.
(5) Osobom fizycznym, których dane przysługują następujące prawa:.

  1. prawo dostępu do danych, tj. prawo zwrócenia się do FIT/One z zapytaniem jakie dane osobowe są przetwarzane,
  2. prawo do sprostowania danych w przypadku, gdy dane posiadane przez FIT/One są nieaktualne,
  3. prawo do usunięcia danych w określonych przypadkach; usunięcie danych jest niemożliwe, gdy obowiązuje umowa członkowska, gdy FIT/One jest z mocy prawa zobowiązany do dalszego przetwarzania (przechowywania) danych lub istnieje inna podstawa prawna upoważniająca FIT/One do dalszego przetwarzania danych,
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania,
  5. prawo do przenoszenia danych, tj. prawo żądania zażądania, aby przetwarzane przez FIT/ One dane zostały przekazane w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, także do innego podmiotu (jeżeli jest to technicznie możliwe),
  6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  7. prawo do wycofania udzielonej zgody, przy czym nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody.

(6) Podanie danych osobowych obligatoryjnych w ramach umowy jest dobrowolne, lecz konieczne w celu zawarcia lub wykonania umowy członkowskiej lub realizacji usług. Bez podania tych danych nie będzie możliwe zawarcie umowy lub świadczenie żądanych usług. Podanie danych w celach marketingowych jest całkowicie dobrowolne.
(7) Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych członków klubu oraz praw przysługujących członkom klubu zawarte są w Informacji o ochronie danych osobowych dostępnej na naszej stronie internetowej oraz w klubie fitness.

9. Używanie parkingu

FIT/One udostępnia wszystkim członkom klubu z umową członkowską VIP i VIP Gold darmowe miejsca parkingowe. Używanie miejsca parkingowego jest ograniczone do 2 godzin dziennie i dozwolone tylko w czasie treningu członka klubu w klubie fitness. FIT/One zastrzega sobie prawo do odpłatnego odholowania pojazdu zaparkowanego niezgodnie z powyższymi zasadami. Członkowi klubu nie przysługuje roszczenie o udostępnienie miejsca parkingowego. Długotrwały brak miejsc parkingowych nie jest przyczyną wypowiedzenia umowy członkowskiej.

10. Reklamacje

(1) Skargi i związane z nimi żądania należy kierować na następujący adres e-mail info@fit-one.fitness osobiście w recepcji klubu fitness lub pisemnie na aktualny adres siedziby FIT/One.
(2) Członek klubu powinien podać wszystkie znane mu informacje i opisać możliwie dokładnie wszelkie okoliczności, które dotyczą skargi, jak również swoje dane kontaktowe i numer PESEL.
(3) FIT/One zajmie stanowisko wobec żądań członka klubu niezwłocznie, nie później niż w ciągu 30 dni po otrzymaniu reklamacji. Informacja dotycząca rozpatrzenia reklamacji zostanie przesłana na podany przez członka klubu adres e-mail lub adres zamieszkania. Ewentualnie kontakt z członkiem klubu zostanie nawiązany na życzenie członka klubu w preferowany przez niego sposób.

11. Postanowienia końcowe

Zmiany OWU ze skutkiem na przyszłość są możliwe w każdym czasie. Są one skuteczne pod warunkiem przedstawienia członkowi klubu wprowadzonych zmian. W przypadku braku wyrażenia zgody przez członka klubu na zmiany OWU, jest on uprawniony do wypowiedzenia umowy członkowskiej w formie pisemnej z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia liczonego od momentu otrzymania informacji o zmianach. Wypowiedzenie należy skierować pisemnie na aktualny adres siedziby FIT/One.